Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
27610/04/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ»APOF-276.pdf
27310/04/2017Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2015, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 46/17.2.2017.APOF273.pdf
28110/04/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης ,έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση των Δημοτικών Συμβούλων Ψυλλάκη Βασιλείου και Παπουρά Αλέξανδρου (εκλεγμένα μέλη του Δήμου Ρόδου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδος) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη (αρ.πρωτ. 2/25528/2017)APOF-281.pdf
27710/04/2017Έγκριση Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Τροποποίηση της αρ. 169/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ Ρόδου»APOF-277.pdf
27510/04/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»APOF275.pdf
27210/04/2017Έγκριση Απολογισμού Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2015-Ταμειακός Απολογισμός. Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 501/2016.APOF-272.pdf
27810/04/2017Aναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2017, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 145/7.4.2017.APOF278.pdf
22230/03/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»APOF222.pdf
26030/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου στην Τουριστική Έκθεση «Taxidι 2017» από 21/4/2017 έως και 23/4/2017 στη Λευκωσία της Κύπρου, αρ.πρωτ. 2/21133/2017.APOF-260.pdf
23130/03/2017Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»APOF231.pdf
26530/03/2017Xορήγηση επαγγελματικών αδειών στη Λαϊκή Αγορά του Αγ.Δημητρίου Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/21738/2017.APOF-265.pdf
23530/03/2017Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο : « Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο δημοτικό σχολείο Παστίδας στη Δ.Ε. Πεταλούδων», ως προς το άρθρο 2: Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης-Προυπολογισμός- Χρονοδιάγραμμα», αρ. πρωτ. 16/20820/2017.APOF235.pdf
27030/03/2017Τροποποίηση εταιρικού καταστατικού της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. , αρ.πρωτ. 2/22697/2017.APOF-270.pdf
17630/03/2017Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αρ. πρωτ. 2/19967/2017.APOF176.pdf
24130/03/2017Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «Ολοκλήρωση-Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου» Δήμου Ρόδου. αρ. πρωτ. 2/17284/2017.APOF241.pdf
20930/03/2017Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 131.900,00, αρ. πρωτ. 16/14472/2017APOF209.pdf
24630/03/2017Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Τροποποίηση – Ανανέωση της με αρ. πρωτ. οικ. 562/19-02-2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία “1000230 – ΚΑΤΤΑΒΙΑ” ο οποίος είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους, στη θέση “ΒΙΓΛΑ” Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”». αρ.πρωτ. 2/17878/2017.APOF246.pdf
21530/03/2017Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 2013 »APOF215.pdf
25330/03/2017Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στη νέα Προγραμματική Σύμβαση 2017-2020 για την υλοποίηση του Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA – CREATIVE EUROPE της Ε.Ε. αρ.πρωτ. 2/21467/2017 .APOF253.pdf
22030/03/2017Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥAPOF220.pdf
25830/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετάβαση, διαμονή κα ημερήσια αποζημίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στη Λευκωσία της Κύπρου προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο Δήμου Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού Taxidi 2017» αρ.πρωτ. 2/21141/2017.APOF-258.pdf
22730/03/2017Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια – τοποθέτηση γκαραζόπορτας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου.APOF227.pdf
26330/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στο Μιλάνο της Ιταλίας 1-4/4/2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού ΒΙΤ 2017»APOF263.pdf
22930/03/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/14507/2017APOF229.pdf
26830/03/2017Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αρ.πρωτ. 14/21253/2017.APOF-268.pdf
23830/03/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ»APOF238.pdf
20730/03/2017Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017APOF207.pdf
24430/03/2017Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων στη Μεσαιωνική Πόλη» με κωδικό 70.7331.000 αρ.πρωτ. 2/21149/2017.APOF244.pdf
21330/03/2017Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 22/11/2013 ,25/11/2013 ΚΑΙ 4/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ(ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)>>.APOF213.pdf
24930/03/2017Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» .APOF249.pdf
25630/03/2017Έγκριση ετήσιας συνδρομής του Δήμου Ρόδου στο περιοδικό PC Magazine αρ.πρωτ. 2/21524/2017 .APOF256.pdf
22330/03/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)».APOF223.pdf
26130/03/2017Έγκριση προμήθειας τιμητικών πλακετών, αρ.πρωτ.2/21138/2017.APOF261.pdf
23230/03/2017Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ».APOF232.pdf
26630/03/2017Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας κ.Ε. Παπαελευθερίου του ΤΕΙ Ηπείρου στο Δήμο Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/21808/2017.APOF-266.pdf
23630/03/2017Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ΕΠΣ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια, αρ. πρωτ. 16/20820/2017.APOF236.pdf
27130/03/2017Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής τροφίμων του Δήμου Ρόδου έτους 2017 , αρ. πρωτ. 2/22447/2017.APOF271.pdf
17730/03/2017Έγκριση Πρακτικού για τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών ( καλή εκτέλεση) για το έτος 2017, αρ. πρωτ. 2/18686/2017.APOF177.pdf
24230/03/2017Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών Μεσαιωνικής Πόλης» αρ.πρωτ. 2/21114/2017.APOF242.pdf
21030/03/2017α) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (διακοπή κυκλοφορίας–απαγόρευση στάσης–στάθμευσης κλπ) β) Λήψη απόφασης περί διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. για τη διεξαγωγή του αγώνα «OCEAN LAVA RHODES OLYMPIC TRIATHLON 2017” στις 30-4-2017APOF210.pdf
24730/03/2017Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).του έργου «Κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5* αστέρων και δυναμικότητας 424 κλινών, στην περιοχή “ΠΕΥΚΟΙ” Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας “ΞΤΕΕ ΑΜΜΟΣ ΑΕ”» αρ.πρωτ. 2/12533/2017.APOF247.pdf
21630/03/2017Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου και συνήθεις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις» της πράξης «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο , λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου, με χρήση νέων τεχνολογιών» Δήμου Ρόδου, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».APOF216.pdf
25430/03/2017Έγκριση Απολογισμού Επιχορηγήσεων ΔΟΠΑΡ οικονομικού έτους 2016, αρ.απόφασης 69/2017.APOF254.pdf
22130/03/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (στη δημοτική κοινότητα Αρχαγγέλου)» Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.APOF221.pdf
25930/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Τοπικής Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κυρίας Φωτεινής Καράμπελα του Σωτηρίου στη Λευκωσία της Κύπρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού Taxidi 2017»αρ.πρωτ. 2/21145/2017.APOF-259.pdf
23030/03/2017: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου – Τηλιακού)»APOF230.pdf
26430/03/2017Kαθορισμός νέων θέσεων πωλητών παραγωγών στη Λαϊκή Αγορά Αγ.Δημητρίου αρ.πρωτ.5/21740/2017.APOF-264.pdf
23430/03/2017Έγκριση Σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου « Κλειστό Μπάσκετ Κρεμαστής», πρϋπ/σμού 200.000,00€, αρ. πρωτ. 16/20751/2017.APOF234.pdf
26930/03/2017Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» , αρ.πρωτ. 14/21258/2017.APOF269.pdf
23930/03/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Β΄ φάση εργασιών αποκατάστασης Δημοτικού Μεγάρου», αρ. πρωτ. 16/15610/2017APOF239.pdf
20830/03/2017Έγκριση μελέτης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ», αρ. πρωτ. 16/13280/2017.APOF208.pdf
24530/03/2017Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης» αρ.πρωτ. 2/18981/2017.APOF245.pdf
21430/03/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : « EΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ»APOF214.pdf
25030/03/2017Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» .APOF250.pdf
21930/03/2017Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥAPOF219.pdf
25730/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετάβαση, διαμονή κα ημερήσια αποζημίωση της Δ/ντριας Τουρισμού κας.Β. Σέρβου στη Λευκωσία της Κύπρου, προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην έκθεση Τουρισμού Taxidi 2017, αρ.πρωτ. 2/21148/2017.APOF-257.pdf
22430/03/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ»APOF224.pdf
26230/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στη Θεσσαλονίκη προκειμένου συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη» αρ.πρωτ.2/21464/2017.APOF-262.pdf
23330/03/2017Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 , 04/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ) »APOF233.pdf
26730/03/2017Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές και αργίες του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 14/21615/2017.APOF-267.pdf
23730/03/2017Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»APOF237.pdf
17830/03/2017Έγκριση από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/19119/2017.APOF178.pdf
24330/03/2017Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων εκτός Μεσαιωνικής Πόλης» με κωδικό 30.7331.0024. αρ.πρωτ. 2/21121/2017.APOF243.pdf
21130/03/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ », προϋπ: 74.400,00€.APOF211.pdf
24830/03/2017Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητας «Εγκατάσταση αποστείρωσης ΕΥΑΜ, επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ, αποθήκευσης & μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων και αποτέφρωσης νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και Ζωικών Υποπροϊόντων, στην θέση Κ.Μ. 870Β Γαιών Κοσκινού της Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε”» αρ.πρωτ.2/13865/2017.APOF248.pdf
21730/03/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».APOF217.pdf
25530/03/2017Έγκριση Απολογισμού Επιχορηγήσεων ΔΟΠΑΡ οικονομικού έτους 2016, αρ.απόφασης 69/2017.APOF255.pdf
21825/03/2017Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : »Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου »APOF218.pdf
81114/03/2017APOF811.pdf
15913/03/2017Παραχώρηση Δημοτικού Σφαγείου Έμπωνας στην « ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.», αρ. πρωτ. 5/16963/2017APOF159.pdf
16313/03/2017Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)APOF163.pdf
16813/03/2017Ορισμός μελών Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων (ΑΜΚΕ).APOF168.pdf
15413/03/2017APOF154.pdf
15713/03/2017Αίτημα μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Μ. Χατζηλαζάρου στην Αθήνα από 20 Μαρτίου έως 21 Μαρτίου 2017 προκειμένου να παραστεί σε ευρεία σύσκεψη με την Υπουργό Τουρισμού κ. Ε. Κουντουρά και συναντήσεις εργασίας με τον ΕΟΤ, αρ. πρωτ. 2/17725/2017.APOF157.pdf
16613/03/2017Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».APOF166.pdf
17113/03/2017Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Ρόδου για το Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.ΕAPOF171.pdf
15513/03/2017Τροποποίηση της υπ’ αρι. 129/17-2-2017 απόφασης Δ.Σ. περί « Μετακίνηση Δημάρχου κ. Φ. Χατζηδιάκου …..»APOF155.pdf
16013/03/2017Eκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ)APOF160.pdf
16413/03/2017Ορισμός μελών της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε.)»APOF164.pdf
16913/03/2017Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (Π.ΡΟ.ΤΟΥΡ)APOF169.pdf
16413/03/2017APOF164.pdf
15013/03/2017APOF-150.pdf
15813/03/2017Μετακίνηση Αντιδημάρχου Παιδείας & Αθλητισμού κ. Σ. Παρδαλού στην Αθήνα από 21-23 Μαρτίου 2017 για να παρευρεθεί στην επίσημη συνέντευξη τύπου για το πρόγραμμα RUN GREECE 2017, αρ. πρωτ. 2/17931/2017.APOF158.pdf
16213/03/2017Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ»APOF162.pdf
16713/03/2017Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».APOF167.pdf
17213/03/2017Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου «ΔΙΟΔΟΣ»APOF172.pdf
15613/03/2017Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αρ. πρωτ. 2/17722/2017.APOF156.pdf
16113/03/2017Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού , Αθλητισμού (Δ.Ο.Π.Α.Ρ).APOF161.pdf
16513/03/2017Ορισμός μελών Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου .APOF165.pdf
17013/03/2017Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.ΔΩΔ/ΣΟΥ.APOF170.pdf
15313/03/2017APOF153.pdf
14705/03/2017APOF147.pdf
12117/02/2017APOF121.pdf
11617/02/2017APOF116.pdf
12117/02/2017APOF1211.pdf
9217/02/2017APOF92.pdf
12717/02/2017APOF127.pdf
9717/02/2017APOF97.pdf
13417/02/2017APOF134.pdf
6217/02/2017APOF62.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο