Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
81114/03/2017Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτωνAPOF811.pdf
16413/03/2017Ορισμός μελών της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε.)»APOF164.pdf
14705/03/2017Εκλογή δέκα (10) τακτικών και έξι (6) αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 και την εγκύκλιο υπ΄αριθ. 43/6-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.APOF147.pdf
11417/02/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίου Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στο Μιλάνο της Ιταλίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΒΙΤ 2017APOF114.pdf
11917/02/2017Έγκριση Ισολογισμού & Κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2015 –Έκθεση Ορκωτού Λογιστή, αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠ 1/2017.APOF119.pdf
11917/02/2017Έγκριση Ισολογισμού & Κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2015 –Έκθεση Ορκωτού Λογιστή, αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠ 1/2017.APOF1191.pdf
8617/02/2017Έγκριση προσωρινής κατασκευή διαδρόμου σε κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή Ασγούρου αρ.πρωτ. 16/5910/2017.APOF86.pdf
12517/02/2017Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΡ για το έτος 2017,απόφαση διοικητικού συμβουλίου αρ.60/2017.APOF125.pdf
9017/02/2017Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΚΟΥΦ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ» Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.2/3907/2017.APOF90.pdf
9517/02/2017Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5.869,41 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή όπως εκάστοτε ισχύει αρ.πρωτ. 16/9422/2017.APOF95.pdf
13017/02/2017Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Τέρη Χατζηϊωάννου στην Αθήνα την 6/2/2017.APOF130.pdf
10017/02/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο « Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Αφάντου», αρ. πρωτ. 2/9371/2017.APOF100.pdf
14117/02/2017Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές και αργίες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.2/11938/2017APOF141.pdf
10517/02/2017Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου », ως προς το άρθρο 6 : Διάρκεια –Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου αρ.πρωτ. 16/9747/2017.APOF105.pdf
6617/02/2017Έγκριση της αρ.464/2016 Απόφασης Ο.Ε που αφορά λήψη απόφασης για την εγκατάσταση μηχανημάτων POS στο Ταμείο του Δήμου Ρόδου.APOF66.pdf
11217/02/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Δήμου Ρόδου κυρίου Ελευθέριου Χατζηϊωάννου του Σταύρου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Mediterranean Panorama 2017»APOF112.pdf
8317/02/2017Έγκριση της αρ.17/2017 (ορθή επανάληψη) Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 339/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα: «Μελέτη «Διάβαση πεζών στην περιοχή Άνω Ηλιούπολη Νήσου Ρόδου»APOF83.pdf
11717/02/2017έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κύριου Βαλάσιου Φακιόλη του Εμμανουήλ στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2017APOF117.pdf
12217/02/2017Έγκριση A’ Aναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ) οικ.έτους 2017, αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 4/2017.APOF122.pdf
12217/02/2017Έγκριση A’ Aναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ) οικ.έτους 2017, αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 4/2017.APOF1221.pdf
8817/02/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών οδών, ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ) » Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αρ.πρωτ. 16/7973/2017.APOF88.pdf
9317/02/2017Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτιρίου ΒΑΚΟΥΦ στην πλατεία Κουντουριώτη» αρ.πρωτ.2/9010/2017.APOF93.pdf
12817/02/2017Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου στην Αθήνα την 1/3/2017.APOF128.pdf
9817/02/2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 ΚΑΙ 04/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ( ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΝΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ), αρ. πρωτ. 2/9384/2017.APOF98.pdf
13517/02/2017Έγκριση προμήθειας μελεκουνιών, αρ.πρωτ.2/10822/2017APOF135.pdf
10317/02/2017Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας της μελέτης με τίτλο:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαιρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)» αρ.πρωτ.16/8915/2017APOF103.pdf
6417/02/2017Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2017, αρ.Απόφασης Ο.Ε 42/2017.APOF64.pdf
10817/02/2017Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών και πεζοδρομίων στο Φαληράκι », ως προς το άρθρο 2 : Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης –Προϋπολογισμός –Χρονοδιάγραμμα αρ.πρωτ.16/9651/2017APOF108.pdf
8117/02/2017Έγκριση της αρ.20/2017 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά«Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κανονισμού Περιπτέρων του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 248/2016).»APOF81.pdf
11517/02/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στη Στοκχόλμη της Σουηδίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Mediterranean Panorama 2017APOF115.pdf
12017/02/2017Έγκριση Απολογισμού οικ.έτους 2016 Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ), αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 2/2017.APOF120.pdf
12017/02/2017Έγκριση Ισολογισμού & Κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2015 –Έκθεση Ορκωτού Λογιστή, αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠ 1/2017.APOF1201.pdf
8717/02/2017Χορήγηση παράτασης Προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για τη συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρου ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ στη Δ.Ε. Ιαλυσού» προθεσμίας αρ.πρωτ. 16/8555/2017.APOF87.pdf
9117/02/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ» Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.2/9002/2017.APOF91.pdf
12617/02/2017Συμπλήρωση της αρ.55/2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουAPOF126.pdf
9617/02/2017Ανάκληση της 771/2016 απόφαση Δ.Σ., έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 28/01/2011 ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30/12/2012 » αρ.πρωτ. 16/9417/2017.APOF96.pdf
13317/02/2017Νέοι τομείς και ειδικότητες του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ρόδου για το σχολικό έτος 2017-2018.APOF133.pdf
10117/02/2017Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου ( Υπόλοιπα Έργα στη Δ. Ε. Ιαλυσού)», αρ. πρωτ. 2/8875/2017.APOF101.pdf
14217/02/2017Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη χορηγητή-προμηθευτή έτους 2017 για την προμήθεια εισιτηρίων για την Κοιλάδα Πεταλουδών. αρ.πρωτ.2/12005/2017APOF142.pdf
6117/02/2017Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος “Ρένη” Φαληρακίου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ34, Α/Α ΟΠΣ: 1826)APOF61.pdf
10617/02/2017Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 αρ.πρωτ. 16/9709/2017APOF106.pdf
7917/02/2017Έγκριση της αρ.22/2017 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Αφάντου περί συναίνεσης του Δήμου Ρόδου για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του έργου: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί της Ε.Ο. οδού Ρόδου- Λίνδου.APOF79.pdf
11317/02/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης – Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Mediterranean Panorama 2017APOF113.pdf
8417/02/2017Έγκριση της αρ.16/2017 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 325/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: ««Χωροθέτηση ζωνών άσκησης υπαίθριου εμπορίου για τη διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων Αναλήψεως, Αγ. Αποστόλων, Αγ. Φανουρίου και Αγ. Παντελεήμονα».»APOF84.pdf
11817/02/2017‘Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας. Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στη Μόσχα της Ρωσίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤ 2017.APOF118.pdf
8517/02/2017Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά την θεομηνία της 28/01/2011-Β΄Φάση» αρ.πρωτ. 16/7969/2017.APOF85.pdf
12417/02/2017Έγκριση τροποποίησης προϋπ/σμού του ΔΟΠΑΡ οι.έτους 2017, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αρ.4/2017.APOF124.pdf
8917/02/20171ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:<> αρ.πρωτ.16/8459/2017APOF89.pdf
9417/02/2017Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου:«Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου » προϋπολογισμού 257.000,00€ αρ.πρωτ. 16/9573/2017.APOF94.pdf
12917/02/2017Μετακινήσεις Δημάρχου κ.Φ.Χατζηδιάκου στο Fort Lauderdale, Miami των Η.Π.Α. από 13-16/3/2017 , στην πόλη Πιρτζού (Birgu) της Μάλτας από 16-18/3/2017 και Αθήνα από 18-19/3/2017.APOF129.pdf
9917/02/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 2/9396/2017.APOF99.pdf
13617/02/2017Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στη διοργάνωση του αγώνα: «RUN GREECE ΡΟΔΟΣ 2017»APOF136.pdf
10417/02/2017Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαιρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)» αρ.πρωτ.16/8909/2017APOF104.pdf
14417/02/2017Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο Δήμαρχο Πάτρας κ.Κωνσταντίνο Πελετίδη.APOF144.pdf
6517/02/2017Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2016, Αρ.Απόφασης Ο.Ε 30/2017.APOF65.pdf
10917/02/2017Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών και πεζοδρομίων στο Φαληράκι », ως προς το άρθρο 2 : Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης –Προϋπολογισμός –Χρονοδιάγραμμα αρ.πρωτ.16/9651/2017APOF109.pdf
8217/02/2017Έγκριση της αρ.18/2017 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/216 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Έμπωνας με θέμα: Έγκριση Μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα Έμπωνας της Δ.Ε. Ατταβύρου»APOF82.pdf
11617/02/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίου Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στο Παρίσι της Γαλλίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού SALON Mondial du Tourism 2017.APOF116.pdf
12117/02/2017Έγκριση Απολογισμού Επιχορήγησης Δήμου Ρόδου 2016, αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 3/2017.APOF121.pdf
12117/02/2017Έγκριση Απολογισμού Επιχορήγησης Δήμου Ρόδου 2016, αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 3/2017.APOF1211.pdf
9217/02/2017Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :«Επισκευές πλακοστρώσεων σε κοινόχρηστους χώρους της Μεσαιωνικής Πόλης και του Ιστορικού Κέντρου» αρ.πρωτ.2/9581/2017.APOF92.pdf
12717/02/2017Έγκριση μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στην Αθήνα στο διάστημα από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου έως Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 προκειμένου να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και σε σύσκεψη εργασίας με την Υπουργό Τουρισμού κυρία Έλενα Κουντουρά την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017»APOF127.pdf
9717/02/2017Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», αρ. πρωτ. 2/9405/2017.APOF97.pdf
13417/02/2017Ενημέρωση – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επικείμενη φορολογική μεταχείριση των εσόδων που αποκτούν οι Σχολικές Επιτροπές AR.PRVT. 2/11592/2017.APOF134.pdf
10217/02/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΤΟΥ», αρ. πρωτ. 2/8612/2017.APOF102.pdf
14317/02/2017Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων της ΠΕΔ Ν.Α. στο Δήμο της Ρόδου.APOF143.pdf
6217/02/2017Έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΡΕΝΗ» ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», αρ.πρωτ. 16/9577/2017.APOF62.pdf
10717/02/2017Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φανών », ως προς το άρθρο 2 : Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης –Προϋπολογισμός –Χρονοδιάγραμμα αρ.πρωτ.16/9663/2017APOF107.pdf
8017/02/2017Έγκριση της αρ.19/2017 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016»APOF80.pdf
5906/02/2017Ορισμός μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου για το έτος 2017, αρ. πρωτ. 2/27114/2017.APOF59.pdf
2623/01/2017Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», αρ. πρωτ. 16/2775/2017.APOF26.pdf
823/01/2017Αποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/3107/2017.APOF8.pdf
3123/01/2017Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος « ΡΕΝΗ» στην περιοχή Φαληράκι της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/3093/2017.APOF31.pdf
523/01/2017Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002850 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ.2/2921/2017APOF5.pdf
3623/01/2017Λήψη απόφασης σχετικά με το «Πρωτόκολλο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και Πανεπιστημίου Αιγαίου» , αρ.πρωτ. 2/1546/2017.APOF351.pdf
1023/01/2017Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρία “Α1 YACHT TRADE CONSORTIUM SA. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”APOF10.pdf
4423/01/2017Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ.2/4292/2017.APOF44.pdf
4923/01/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση και διαμονή tτου Δημάρχου κ.Φώτη Χατζηδιάκου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην έκθεση τουρισμού ΙΜΤΜ»,αρ.πρωτ.2/4622/2017.APOF49.pdf
1923/01/2017Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ», αρ. πρωτ. 16/2438/2017.APOF19.pdf
2423/01/2017Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βρεφονηπιακός – Παιδικός Σταθμός Αφάντου» αρ. πρωτ. 16/2726/16-1-2017.APOF24.pdf
2923/01/2017Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11,25/11,04/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου ( Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Πεταλούδων), αρ. πρωτ. 16/3112/2017.APOF29.pdf
323/01/2017Έγκριση συμμετοχής στην πρόταση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί στην 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με τίτλο: «ΣΥΝεργασία για την Μέτρηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑς σε Δημόσια Κτίρια» Ακρωνύμιο: ΣΥΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑAPOF3.pdf
3423/01/2017Έγκριση της αρ. 271/2016 Απόφασης Δ.Σ ΔΟΠΑΡ με θέμα «« Λήψη απόφασης σχετικά με παραίτηση από την άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθμ.184/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που αφορά τον Ευάγγελου Χατζηαντωνίου του Νικολάου».APOF34.pdf
823/01/2017Αποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/3107/2017.APOF81.pdf
4223/01/2017Αίτημα μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου στην Αθήνα από Τετάρτη 25 Ιανουαρίου έως Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 προκειμένου να παραστεί στην τελετή απονομής του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2019 καθώς και για προγραμματισμένες συναντήσεις με το υπουργείο Τουρισμού τον ΕΟΤ καθώς και με εμπειρογνώμονες και την Ένωση Λιμένων Ελλάδος για θέματα Θαλάσσιου Τουρισμού.APOF42.pdf
1323/01/2017Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρόδου και έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017, αρ. πρωτ. 2/2959/2017.APOF13.pdf
4723/01/2017Έγκριση επιχορήγησης μη Κυβερνητικού, μη Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου» αρ.πρωτ. 5/4467/2017.APOF47.pdf
5523/01/2017Έγκριση Προμήθειας συμβολικών δώρων, φιλοξενία και παράθεση επίσημου δείπνου, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλου, σε Επίτιμο Δημότη Ρόδου.APOF55.pdf
1823/01/2017Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του 4ου υποέργου « Τεχνικός Σύμβουλος για το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου της πράξης « Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/1705/2017.APOF18.pdf
2223/01/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΡΙΟΥ», Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε., αρ. πρωτ. 16/2661/2017.APOF22.pdf
2723/01/2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Συντήρηση – συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυροπροστασία δημοτικών κτιρίων ( Παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) αρ. πρωτ. 16/2840/2017.APOF27.pdf
223/01/2017Έγκριση της αρ. 1/3-1-2017 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της αρ. 338/2016 Απόφασης Συμβουλίου Δ.Κ. Ρόδου με θέμα « Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων, ως προς τις παραγράφους Α.1, Α.2 και Δ που αφορούν στις οδούς Δημ. Θεοδωράκη και Καρπάθου».APOF2.pdf
3223/01/2017APO32APOF32.pdf
623/01/2017Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ.2/2917/2017APOF6.pdf
3723/01/2017Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός επιχείρησης αναψυχής (καφετέρια) αρ.πρωτ. 292/2017.APOF37.pdf
1123/01/2017Διαγραφή τέλους ακαθαρίστων εσόδων ετών 2013-2014 ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ του κ.Βολτατζή Γεωργίου του Ιωσήφ αρ.πρωτ. 2/2358/2017.APOF11.pdf
4523/01/2017Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ.2/4292/2017.APOF45.pdf
5323/01/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση και διαμονή της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην έκθεση τουρισμού ΙΜΤΜ αρ.πρωτ.2/4620/2017.APOF53.pdf
1523/01/2017Λήξη της σιωπηρής παράτασης μίσθωσης και παράδοση στην ΕΤΑΔ Α.Ε. του υπαίθριου χώρου στάθμευσης και παιδικής χαράς με στοιχεία ΑΒΚ 1326 του Ελληνικού Δημοσίου και Κτηματολογικής Μερίδας 133 Γαιών Ιξιάς, στην περιοχή Σωτήρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού επί της επαρχιακής οδού Ρόδου-Καμείρου, αρ.πρωτ. 2/1596/2017.APOF15.pdf
5023/01/2017Αίτημα διάθεσης πίστωσης ,έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου στην τουριστική έκθεση «International Mediterranean Tourism Market 2017» (IMTM 2017) από Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 έως και Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 στο Tελ Αβίβ του Ισραήλ μέσω του περιπτέρου που έχει δεσμεύσει ο ΕΟΤ αρ.πρωτ.2/4131/2017.APOF50.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο