Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ρόδου

Σύμφωνα με:

· Το άρθρο 70 του Ν.3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010)

· Τα άρθρα 5 και 6 του Ν.4604/2019: Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ 50/τΑ/26-3-2019)

· Την υπ΄αριθμ.1/30.1.2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.)

 

Ανατέθηκαν στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των δήμων, εντός των διοικητικών ορίων τους, ως πρόσθετες αρμοδιότητες:

ü η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων,

ü πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και

ü η εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».

 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η θεσμοθέτηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας σε κάθε δήμο, με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων του, που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο και ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με την Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας, με αποκλειστικές αρμοδιότητες απαριθμούμενες περιοριστικά.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου, με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών

 

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας ενδεικτικά μπορεί να αναλαμβάνει την συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων/συνεδρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης συνεργασία με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών σε επίπεδο Δήμου ή/και Περιφέρειας σε συνεργασία με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και με τις μονάδες υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων, κλπ.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, που συγκροτείται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή Δημοτικό/ή Σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο,

β. Έναν (1) Δημοτικό/ή Σύμβουλο των λοιπών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία,

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο,

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα,

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα,

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων που ορίζονται από τον Δήμαρχο.

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή δεν λαμβάνουν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. Η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών κατ’ αναλογία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του αρ.76 του ν.3852/2010 ως ισχύει, για την επίτευξη της ομοιόμορφης λειτουργίας των συμβουλευτικών οργάνων).