Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
94327/12/2019Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOF-943.pdf
97327/12/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.123/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 63/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Αίτημα χωροθέτησης ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου για Κ.Υ.Ρ. επί της οδού Θεμ.ΣοφούληAPOF-973.pdf
95027/12/2019Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού ακινήτου στον όροφο της Νέας Αγοράς με αριθμό 33 για την στέγαση της συνδικαλιστικής οργάνωσης-συνδικαλιστικού σωματίου με την επωνυμία « ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 2/65730/2019.APOF-950.pdf
98927/12/2019Γνωμοδότηση μετατροπής σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, της Εταιρείας «ΠΕΔΙΕΥΣ Α.Ε.» που αφορά τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για την ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή «ΠΑΝΑΓΙΕΣ» - ΔΕ Νότιας Ρόδου-Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 5522/2019.APOF-989.pdf
97527/12/2019Τροποποίηση της ομάδας έργου, για την πράξη «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» με ακρωνύμιο «ΑCUA» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 , αρ.πρωτ. 18/67232/2019.APOF-975.pdf
98327/12/2019Έγκριση πρακτικού καταστροφής μηχανογραφικού υλικού άνευ αξία, αρ.πρωτ. 2/70135/2019.APOF-983.pdf
95227/12/2019Επικαιροποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου αρ.πρωτ. 2/69543/2019.APOF-952.pdf
98727/12/2019Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 (συμπληρωματική) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/70799/2019APOF-987.pdf
95927/12/2019Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), με θέμα την παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου του Φράγματος Γαδουρά .APOF-959.pdf
96527/12/2019Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/69949/2019APOF-965.pdf
97127/12/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.121/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 61/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση των χρήσεων γης του Τομέα Γ πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Ροδοπούλας».APOF-971.pdf
94227/12/2019Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Ρόδου για το οικονομικό έτος 2020, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 473/2019 και Γνώμη Παρατηρητηρίου αρ.πρωτ.2458/2019.APOF-942.pdf
97827/12/2019Πρόσληψη προσωπικού - Νέα πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019 - 2020», αρ.πρωτ.2/69928/19-12-2019.APOF-978.pdf
96127/12/2019Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), αρ.πρωτ. 16/69806/2019.APOF-961.pdf
99227/12/2019Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης αρ.πρωτ. 2/71086/2019.APOF-992.pdf
98027/12/2019Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς , αρ.πρωτ. 2/68395/2019.APOF-980.pdf
94727/12/2019Έγκριση της με αριθμό 479/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου που αφορά: Συμπλήρωση της με αρ. 328/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού».APOF-947.pdf
95527/12/2019Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού Ακινήτου (πρώην Κοινοτικό κατάστημα Λίνδου) στον «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.ΜΑΪ ΜΕΥΚΟΙ») αρ.πρωτ. 2/69581/2019.APOF-955.pdf
96327/12/2019Έγκριση μελέτης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/70412/2019APOF-963.pdf
96927/12/2019Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο « Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου» στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών ( πρόσκληση ΙΧ)APOF-969.pdf
94527/12/2019Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2019, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 444/2019APOF-945.pdf
97427/12/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.125/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθ. απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, με καταβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου.APOF-974.pdf
95627/12/2019Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή Κρητικά» , αρ.πρωτ. 2/64006/2019APOF-956.pdf
99027/12/2019Γνωμοδότηση μετατροπής σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, συνολικής έκτασης 847,00 μ2, για την αιτούμενη από την «Άγιος Γεώργιος Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.» έκδοση οικοδομικής άδειας προσθήκης κατ΄έκταση και καθ΄ύψος υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας «ΕΛΑΙΑ» στην περιοχή «ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ» της Δ.Ε. Λινδίων του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 5524/2019.APOF-990.pdf
97627/12/2019Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες , αρ.πρωτ. 14/68477/2019 & 14/70028/2019.APOF-976.pdf
98527/12/2019Αντικατάσταση παραιτηθέντος αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου (ΔΟΠΑΡ), αρ.πρωτ. 3862/2019APOF-985.pdf
95327/12/2019Επικαιροποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου αρ.πρωτ. 2/69543/2019.APOF-953.pdf
96027/12/2019Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), με θέμα την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δημοτική Ενότητας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που επιχορηγούνται από τη Δ.Ε.Η. στο πλαίσιο κατασκευής νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο.APOF-960.pdf
96627/12/2019Επικαιροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο « Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου», στην πρόσκληση « Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» ( κωδικός πρόσκλησης 075, Α/Α ΟΠΣ: 23039), του Επιχειρ. Προγράμματος « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».APOF-966.pdf
97227/12/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.121/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 61/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση των χρήσεων γης του Τομέα Γ πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Ροδοπούλας».APOF-972.pdf
94827/12/2019Συγκρότηση επιτροπής για τη χορήγηση κάρτας δωρεάν στάθμευσης σε μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης, αρ. πρωτ. 2/67297/2019APOF-948.pdf
98127/12/2019Ωράριο λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Έμπωνας αρ.πρωτ. 2/69467/2019APOF-981.pdf
96727/12/2019Ορισμός εκπροσώπου «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας και Δήμου Ρόδου της Πράξης «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002000, αρ.πρωτ. 2/69442/2019.APOF-967.pdf
99327/12/2019Έκδοση ψηφίσματος στήριξης και συμπαράστασης στους εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ.APOF-993.pdf
98227/12/2019Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης, αρ.πρωτ. 2/70598/2019.APOF-982.pdf
94927/12/2019Υποβολή αιτήματος παραχώρησης δια χρησιδανείου της Κ.Μ. 155 Οικοδομών Βατίου (τροποποίηση της υπ΄αριθ.812/25-10-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου).APOF-949.pdf
98827/12/2019Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 (Δ΄Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/70807/2019APOF-988.pdf
95827/12/2019Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εφαρμογή Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου.APOF-958.pdf
96427/12/2019Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης.APOF-964.pdf
97027/12/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.119/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη συμπλήρωση της υπ΄αριθ. απόφασης 546/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ».APOF-970.pdf
95127/12/2019Ορισμός νέων διαχειριστών για την Τράπεζα της Ελλάδος αρ.πρωτ. 2/70792/2019.APOF-951.pdf
97727/12/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι 2019», αρ.πρωτ.14/68829/13-12-2019.APOF-977.pdf
95727/12/2019Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην πόλη της Ρόδου», αρ.πρωτ. 2/64002/2019APOF-957.pdf
99127/12/2019Γνωμοδότηση μετατροπής σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, συνολικής έκτασης 7.593,80 μ2, για την αιτούμενη από την «Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου Α.Ε.» ενόψει έκδοσης οικοδομικής άδειας ανακαίνισης υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας «PARADISE VILLAGE» στην περιοχή «ΡΕΝΗ» του Δήμου Ρόδου. αρ.πρωτ. 5525/2019.APOF-991.pdf
97927/12/2019Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς , αρ.πρωτ. 2/68389/2019.APOF-979.pdf
94627/12/2019Έγκριση της με αριθμό 413/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.APOF-946.pdf
95427/12/2019Λήψη απόφασης έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής αρ.πρωτ. 2/69574/2019APOF-954.pdf
96227/12/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο « Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Κατταβιάς», αρ. πρωτ. 16/69803/2019APOF-962.pdf
96827/12/2019Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου» και Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ( πρόσκληση 29816/18-4-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών) με τίτλο: « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».APOF-968.pdf
89929/11/2019Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου για την τριμελή επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης με την 2η ΥΠΕ για την παραχώρηση της ΠΡΟΚΑΤ πτέρυγας του Παλιού Νοσοκομείου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/61209/2019APOF-899.pdf
90629/11/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.93/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου με θέμα: Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικού δρόμου στον βάσει του αρ.594/2019 εγγράφου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών Δήμου Ρόδου.APOF-906.pdf
91629/11/2019Ορισμός Μελών στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 14/56968/2019.APOF-916.pdf
92329/11/2019Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, αρ. πρωτ. 2/58158/2019.APOF-923.pdf
93429/11/2019Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Δήμου Κάσου για την υγειονομική ταφή των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κάσου στο ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου.APOF-934.pdf
93329/11/2019Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου για το έτος 2020 αρ.πρωτ. 2/64644/2019APOF-933.pdf
93829/11/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 για την υλοποίηση της πράξης «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου»,αρ.πρωτ.14/64997/27-11-2019.APOF-938.pdf
89429/11/2019Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”», στην πρόσκληση IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων», του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών, αρ.πρωτ.2/63624/2019.APOF-894.pdf
90429/11/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.91/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Σημειακή τροποποίηση Ο.Τ 875, Ο.Τ 875Α, Ο.Τ 876 και Ο.Τ 878 πολεοδομικής μελέτης επέκτασης-αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Ρόδου, περιοχής Ασγούρου».APOF-904.pdf
91029/11/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.97/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.APOF-910.pdf
92029/11/2019Έγκριση δημοπράτησης ακινήτων για την πράξη «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045833 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης–Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΤΟΥ Ε.Π ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020, αρ.πρωτ. 14/63463/2019.APOF-920.pdf
92829/11/2019Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή καθορισμού χρήσης, αρ. πρωτ. 2/ 63460/2019.APOF-928.pdf
93029/11/2019Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση των έργων: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΜΩ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ» και «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», αρ.πρωτ. 16/63990/2019.APOF-930.pdf
94029/11/2019Λήψη απόφασης για την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων των πληγέντων στο Δήμο Ρόδου από τη θεομηνία.APOF-940.pdf
89129/11/2019Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςAPOF-891.pdf
90129/11/2019Ορισμός μελών για Επιτροπή Παραλαβής για την «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικής περιόδου 2019 (ορκωτοί λογιστές), αρ.πρωτ.2/60236/2019.APOF-901.pdf
90729/11/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.94/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: Λήψη απόφασης για χωροθέτηση ενοικιαζόμενου χώρου για Κ.Υ.Ε στην Κοινότητα μας (τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων).APOF-907.pdf
91729/11/2019Έγκριση υλοποίησης Πράξης « Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5045833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/60631/2019.APOF-917.pdf
92529/11/2019Αύξηση ποσού επιχορήγησης στο σύλλογο φιλοζωικής Ρόδου, αρ.πρωτ. 5/62509/2019.APOF-925.pdf
92629/11/2019Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων, αρ. πρωτ. 4787/201.APOF-926.pdf
93529/11/2019Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συντηρήσεις- επισκευές σχολικών κτιρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα αρ.πρωτ. 16/64007/2019.APOF-935.pdf
93929/11/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», αρ.πρωτ.14/65025/27-11-2019APOF-939.pdf
89729/11/2019Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019, αριθ. 440/2019 Απόφασης Οικονομικής ΕπιτροπήςAPOF-897.pdf
90529/11/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.92/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Χωροθέτηση ενοικιαζόμενου χώρου για Κ.Υ.Ε στην πλατεία Αρχ.Χρύσανθου Μαρουλάκη-οδός Ακτή Μιαούλη (τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων).APOF-905.pdf
91529/11/20192η Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ. 14/56962/2019.APOF-915.pdf
92229/11/2019Αποδοχή χρηματοδοτήσεων Δ/νσης Προγραμματισμού, αρ. πρωτ. 2/58392 και 2/59645/2019.APOF-922.pdf
93229/11/2019Σύμφωνη γνώμη περί της Μελέτης Εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παράκαμψης της γέφυρας της Εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου στη θέση του ποταμού Μάκαρη, αρ. πρωτ. 16/65766/2019.APOF-932.pdf
93129/11/2019Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το έτος 2020-2021 αρ.πρωτ. 2/63921/2019.APOF-931.pdf
93729/11/2019Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, αρ.πρωτ. 2/65024/2019.APOF-937.pdf
89329/11/2019Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, έτους 2020APOF-893.pdf
90329/11/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.89/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση εντός του Ο.Τ 11 και ευρύτερης περιοχής Σχεδίου πόλεως Ρόδου».APOF-903.pdf
90929/11/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.96/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «Νέας Διώροφης οικοδομής Καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στον όροφο» στην Κ.Μ.1579 γαιών Ασκληπιείου Ρόδου, επί αποχαρακτηρισμένου τμήματος παλαιάς Επαρχιακής οδού Λάρδου -Κιοταρίου -Γενναδίου (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-1990)APOF-909.pdf
91829/11/2019Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ. 14/60632/2019.APOF-918.pdf
92729/11/2019Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο «Βελτίωση-Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο» , αρ. πρωτ. 2/63137/2019.APOF-927.pdf
92929/11/2019Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) αρ.πρωτ. 3668/2019APOF-929.pdf
93629/11/2019Αποδοχή όρων χρηματοδότησης του έργου «Συντήρηση κτιρίου Πινακοθήκης» αρ.πρωτ. 2/65023/2019.APOF-936.pdf
88907/11/2019Έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Ρόδου για τον αδόκητο θάνατο του πρώην Δημάρχου Καμείρου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας και κάλυψη της δαπάνης αυτής.APOF-889.pdf
89007/11/2019Έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Ρόδου για τον αδόκητο θάνατο του επιχειρηματία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ.APOF-890.pdf
82025/10/2019Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων», αρ.πρωτ.16/54963/14-10-2019.APOF-820.pdf
84525/10/2019Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5034792 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», αριθ.πρωτ. 2/56606/2019APOF-845.pdf
82625/10/2019Αντικατάσταση εκπροσώπων και αναπληρωτών Δήμου Ρόδου σε ισχύουσες Προγραμματικές και Διαβαθμιδικές Συμβάσεις αρ.πρωτ.16/56002/18-10-2019APOF-826.pdf
85025/10/2019Έγκριση τροποποίησης της ομάδας έργου και του υπευθύνου για την πράξη «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου», με ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.APOF-850.pdf
83825/10/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.82/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Γενναδίου για αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην τοπική κοινότητα Γενναδίου (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).APOF-838.pdf
86625/10/2019«Έγκριση για τη μετεγκατάσταση Ηλεκτρονικού Σταθμού Αυτόματης Εξυπηρέτησης Πολιτών Οικονομικών και Διοικητικών Συναλλαγών (e-ΚΕΠ)», αρ.πρωτ.2/54664/10-10-2019APOF-866.pdf
88425/10/2019Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.APOF-884.pdf
87625/10/2019Ορισμός μελών για την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης (άρθρο 70 παρ.1 Ν.3852/2010)APOF-876.pdf
79725/10/2019Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικαστικούς Υπαλλήλους, οχήματος ΕΛ.ΑΣ και οχήματος ΑΜΕΑ, αρ. Απόφασης 87/2019 Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςAPOF-797.pdf
87425/10/2019Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής κτηνιατρικών φαρμάκων-ειδών, αρ. πρωτ. 18/55488/2019.APOF-874.pdf
86325/10/2019Προσλήψεις στην Πράξη « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5001956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αριθ.πρωτ. 14/55787/2019APOF-863.pdf
85825/10/2019Έγκριση 4ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον ‘Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αριθ.πρωτ. 14/54037/2019.APOF-858.pdf
82425/10/2019Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», αρ.πρωτ.16/55823/17-10-2019APOF-824.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο