Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
3126/02/2021Έγκριση της υπ αρ.22/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην "Μείωση οικονομικής εισφοράς (τροφείων)Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020APOFASI31.pdf
3826/02/2021Διαδικασία ανάθεσης αμοιβής εκκαθαριστή ελεγκτή για τη λύση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία « Ήφαιστος». Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 192/2020 Απόφασης του Δ.Σ.APOFASI-38.pdf
4326/02/2021Τροποποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Νότιο Αιγαίου 2014-2020» και του πίνακα έργων (πράξεων), στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ.APOFASI-43.pdf
4826/02/2021Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, αρ. απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 2/2021.APOFASI-48.pdf
3426/02/2021Έγκριση της αρ. 89/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « Ανάθεση σε εξειδικευμένο επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικό Γραφείο του όλου εξώδικου και δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί κάθε νομικού ζητήματος από 28-02-2018 « Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοαστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατεία Ρίμινι Ρόδου επί της διακήρυξης αρ. πρωτ. Δ.Ρ. 02/8139/24-01-2013.APOFASI-34.pdf
4126/02/2021Έγκριση της αρ. 09/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2020 απόφασης της Κοινότητα Λάρδου με θέμα « Γνωμοδότηση σε έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος υπ’ αρ. 2/64985/22-12-2020 με θέμα κοπές δένδρων στη Δημοτική Κοινότητα Λάρδου».APOFASI-41.pdf
4626/02/2021Έγκριση της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων.APOFASI-46.pdf
3226/02/2021Έγκριση της αρ. 57/09-02-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην « Εισηγητική Έκθεση Δ’ Τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού».APOFASI-32.pdf
3926/02/2021Έγκριση της αρ. 07/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020.APOFASI-39.pdf
4426/02/2021Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΩΝ στη ΡΟΔΟ – PART A, PART AB & PART BMH.APOFASI-44.pdf
5026/02/2021Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από τον κτηνίατρο κ. Χαράλαμπο Παπαγεωργίου.APOFASI-50.pdf
3026/02/2021Συζήτηση σχετικά με την ίδρυση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Νότιας Ρόδου.APOFASI30.pdf
3726/02/2021Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης κηδείας Δημάρχων και Αιρετών.APOFASI-37.pdf
4226/02/2021Έγκριση της αρ. 10/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση μελέτης, « Εισόδου-εξόδου οχημάτων από τις ΚΜ 316 & 317 Γαιών Σαλάκου μέσω της ΚΜ 316 επί υφισταμένου κτηματολογικού δρόμου για χρήση θερμοκηπίου ιδιοκτησίας του κ. Μαρινάκη Γεωργίου».APOFASI-42.pdf
4726/02/2021Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. του ΔΟΠΑΡ για το έτος 2021, αρ. Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 007/2021.APOFASI-47.pdf
3326/02/2021Έγθξηζε ηεο ππ’αξηζ.867/2020 Απόθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ζηελ «Αλάζεζε ζε εμεηδηθεπκέλν επί δηνηθεηηθώλ ζπκβάζεσλ Γηθεγνξηθό Γξαθείν ηνπ όινπ εμώδηθνπ θαη δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ θαη ηεο ελ γέλεη λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ επί θάζε λνκηθνύ δεηήκαηνο ηεο δηνηθεηηθήο ζύκβαζεο αξ. πξση. Γ.Ο. /43008/07.06.2017 κε ηίηιν: «Απνθνκηδή-Κεηαθνξάο θαη Γηαρείξηζεο ΑΠΑ, ζάξσζε (κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) ρνξηνθνπηηθή - θιαδνθνπή (κεραληθή θαη ρεηξσλαθηηθή) θαζώο θαη απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε δεκνηηθώλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηνπ Γήκνπ Οόδνπ».APOFASI-33.pdf
4026/02/2021Έγκριση της αρ. 08/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2020 απόφασης της Κοινότητας Λίνδου με θέμα « Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα ακινήτου της Κ.Μ. 736 γαιών Λίνδου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου»APOFASI-40.pdf
4526/02/2021Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.APOFASI-45.pdf
2503/02/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι , ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου και Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα ΡΟΜΑ»APOFASI-25.pdf
2303/02/2021Tροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2021 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, αρ. απόφασης 51/1-2-2021 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-23.pdf
2403/02/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας.APOFASI-24.pdf
2203/02/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2021.APOFASI-22.pdf
526/01/2021Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα της κτηματολογικής μερίδας 366 Γαιών Ρόδου, από το Υπουργείο Υγείας ( πρώην Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών) στο Δήμο Ρόδου, εντός της οποίας βρίσκεται το προσχολικό κέντρο Αγίων Αποστόλων, αρ. εισήγησης 515/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων.APOFASI-5.pdf
1026/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 002/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση μελέτης περί μέτρων βελτίωσης συμβολής δουλείας διάβασης των Κ.Μ. 347, 347Β, 347Γ, 347Δ γαιών Ρόδου με την δημοτική οδό Ι. Ψυχάρη, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 347Γ γαιών Ρόδου της επιχείρησης « Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» ιδιοκτησίας « Καμπούρη Φιλ. Εμμανουήλ».APOFASI-10.pdf
1526/01/2021Συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε εκθέσεις τουρισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού για το έτος 2021, αρ. εισήγησης 453/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων.APOFASI-15.pdf
2026/01/2021Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 14 του Ν.3731/2008.APOFASI-20.pdf
826/01/2021Εξουσιοδότηση του Δήμου Ρόδου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.APOFASI-8.pdf
1326/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 006/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της υπ’ αρ. 86/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα « Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίον πλατείας Ζίγδη ( Ακαδημίας) κατ’ εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Ρόδου».APOFASI13.pdf
1826/01/2021Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από την κτηνίατρο κ. Ζαχαρούλα Τσαβαρή του Εμμανουήλ, αρ. εισήγησης 542/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων.APOFASI-18.pdf
626/01/2021Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2021, αρ. εισήγησης 533/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων.APOFASI-6.pdf
1126/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 003/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της μελέτης για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 1161 γαιών Ασκληπιείου για χρήση « κατοικιών» ιδιοκτησίας « Κλημαντή Γεωργίου».APOFASI-11.pdf
1626/01/2021Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα Ρόδου), προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού.APOFASI-16.pdf
2126/01/2021Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2019, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 896/2020.APOFASI-21.pdf
426/01/2021Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα της κτηματολογικής μερίδας V-43 Οικοδομών Ρόδου, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός της οποίας βρίσκεται το σχολικό συγκρότημα Καπνοβιομηχανίας ( 1ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο Ρόδου), αρ. εισήγησης 513/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων. ΟAPOFASI-4.pdf
926/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 001/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη χορήγηση άδειας κοπής δένδρων.APOFASI-9.pdf
1426/01/2021Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου ( Δ.Ο.Π. ), αρ. απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 78/2020.APOFASI-14.pdf
1926/01/2021Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στο Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2021, αρ. εισήγησης 543/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων.APOFASI-19.pdf
726/01/2021Αντικατάσταση εξουσιοδοτούμενων υπαλλήλων για υπογραφή συναλλαγών στην Τράπεζα της Ελλάδος.APOFASI-7.pdf
1226/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 005/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της υπ’ αρ. 85/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα « Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου έμπροσθεν πάρκου Ροδινιού» ( εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων Δήμου Ρόδου).APOFASI-12.pdf
1726/01/2021Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή καθορισμού χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη.APOFASI-17.pdf
208/01/2021Έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2021, αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 990/2020».APOFASI-2.pdf
108/01/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης Ιανουαρίου 2021APOFASI-1.pdf
30519/11/2020Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αρ. απόφασης 769/2020 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-305.pdf
31019/11/2020Έγκριση της υπ’ αρ. 89/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης της Κοινότητας Σαλάκου με θέμα « Πρόταση τροποποίησης άρθρου 28 του Κανονισμού κοινόχρηστων χώρων που αφορά την πλατεία Σαλάκου»APOFASI-310.pdf
31519/11/2020Έγκριση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577.APOFASI-315.pdf
30319/11/2020Αναπροσαρμογή συντελεστών ανταποδοτικών τελών Δήμου Ρόδου έτους 2021, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 844/2020.APOFASI-303.pdf
30819/11/2020Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τμημάτων των Κ.Μ. από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός των οποίων βρίσκονται η φιλαρμονική Καλυθιών και η παιδική χαρά ΚαλυθιώνAPOFASI-308.pdf
31319/11/2020Έγκριση της υπ’ αρ. 96/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της αρ. 77/2020 απόφασης Κοινότητας Ρόδου με θέμα « 1. Δημιουργία διαβάσεων πεζών, 2. Καθορισμός θέσης γενικής χρήσης στη Δ.Ε. Ρόδου»( υπ’ αριθ, μελέτης Α.Ρ.Μ.: 14/2020).APOFASI-313.pdf
31819/11/20201η Επικαιροποίηση 4ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020».APOFASI-318.pdf
30619/11/2020Παροχή εξουσιοδότησης δικηγόρου Αθηνών προς παράσταση κατά τη δικάσιμο της 4.11.2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αρ. απόφασης 833/2020 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-306.pdf
31119/11/2020Έγκριση της υπ’ αρ. 90/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της αρ. 35/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα Τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών»APOFASI-311.pdf
31619/11/2020Έγκριση 3ης επικαιροποίηση της 2ης τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-316.pdf
30419/11/2020Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αρ. απόφασης 768/2020 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-304.pdf
30919/11/2020Έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος της Κ.Μ. 730 Γαιών Μονολίθου, για διαμόρφωση και κατασκευή γηπέδου 5Χ5.APOFASI-309.pdf
31419/11/2020Έγκριση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5000568APOFASI-314.pdf
31919/11/2020Αποστολή αναλυτικής κίνησης Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Ρόδου.APOFASI-319.pdf
30219/11/2020Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, έτους 2021 ( Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αρ.1/2020)APOFASI-302.pdf
30719/11/2020Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τμημάτων των Κ.Μ. από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός των οποίων βρίσκονται το 1ο Νηπιαγωγείο Καλυθιών, το Γυμνάσιο Καλυθιών και ο παιδικός σταθμός Καλυθιών.APOFASI-307.pdf
31219/11/2020Έγκριση της υπ’ αρ. 95/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μη έγκρισης της υπ’ αριθ. 73/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου»APOFASI-312.pdf
31717/11/2020Έγκριση 1ης Επικαιροποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-317.pdf
29530/10/2020Έγκριση της υπ’αριθ. 92/23.10.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων, της Κ.Μ.197BA γαιών Μαριτσών για χρήση εγκατάστασης εργαστηρίου χαμηλής όχλησης (επεξεργασίας ροδιού) ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυAPOFASI-295.pdf
30030/10/2020Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β.Καμπουράκη και του Δημοτικού Συμβουλίου στους δοκιμαζόμενους γείτονες της περιοχής των Μούγλων Τουρκίας.APOFASI-300.pdf
28330/10/2020Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-283.pdf
28830/10/2020Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από τον Κτηνίατρο κ.Παναγιώτη Μαργιέ, αρ.πρωτ.5/46709/2020APOFASI-288.pdf
29330/10/2020Έγκριση δαπανών τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, αρ. πρωτ. 2/53835/2020.APOFASI-293.pdf
29830/10/2020Έγκριση της υπ’αριθ. 97/23.10.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.160 Ρόδου η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 154,156 ΚΑΙ 156Α Γαιών Ρόδου επί της οδού Νικηφόρου Λύτρα, για χρήση «αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου» ιδιοκτησίας ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.ΕAPOFASI-298.pdf
28630/10/2020Λύση μισθωτικής σχέσης και έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση της Κ.Μ. 4354 Γαιών Μονολίθου, για διαμόρφωση και κατασκευή χώρου εναπόθεσης λυμάτων του αποχετευτικού δικτύου του χωριού Μονόλιθος, καθώς και εγκατάσταση του Βιολογικού Σταθμού.APOFASI-286.pdf
29130/10/2020Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 806/25-10-2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον «ορισμό των δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017».APOFASI-291.pdf
29630/10/2020Έγκριση της υπ’αριθ. 93/23.10.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ 64 γαιών Αγ. Βαρβάρας ιδιοκτησίας “Τζόγιας Φίλιππος-Τζόγιας Ευθύμιος Ε.Π.Ε” για χρήση εγκατάστασης «κατασκευής προϊόντων από σίδερο για οικοδομές, χονδρικό εμπόριο ξυλείας, μετάλλων και οικοδομικών υλικώνAPOFASI-296.pdf
28430/10/2020Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020.APOFASI-284.pdf
28930/10/2020Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από τον Κτηνίατρο κ.Μαρίνη Σταθόπουλο, αρ.πρωτ.5/45953/2020APOFASI-289.pdf
29430/10/2020Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, για το έτος 2020/2021.APOFASI-294.pdf
29930/10/2020Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β.Καμπουράκη και του Δημοτικού Συμβουλίου στην δοκιμαζόμενη Σάμο.APOFASI-299.pdf
28730/10/2020Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 1154/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην « Αποδοχή ή μη Αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρόδου», αρ. καταχώρησης εισήγησης 17/2020 στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου.APOFASI-287.pdf
29230/10/2020Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης.APOFASI-292.pdf
29730/10/2020Έγκριση της υπ’αριθ. 94/23.10.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 2772 γαιών Κρητηνίας η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 2768, 2770, 2771 Γαιών Κρητηνίας της εταιρείας «ΑΜΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» για χρήση «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 296 ΚΛΙΝΩΝ» επί κτηματολογικής οδού έμπροσθεν της μερίδας.APOFASI-297.pdf
28530/10/2020Ορισμός πληρεξούσιας δικηγόρου της κας Κεφαλίδου Φωτεινής του Ιορδάνη, Δικηγόρου Αθηνών ( ΑΜΔΣΑ16635) και κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( διαδικασία εργατικών-περιουσιακών διαφορών) κατά την εκδίκαση της από 05-12-2019 Γ.ΑΚ. 7310 και Ε.Α.Κ. 196/2020 κατά του Δημοσίου και του Δήμου Ρόδου αγωγής της Ρότσου Αγγελικής-Πηνελόπης του Κωνσταντίνου.APOFASI-285.pdf
29030/10/2020Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από τον Κτηνίατρο κα Αντωνία-Μιχαλίτσα Χατζηδιάκου, αρ.πρωτ.5/47647/2020APOFASI-290.pdf
24823/09/2020Υποβολή αιτήματος παραχώρησης δια χρησιδανείου τμήματος της Κ.Μ. 422 Γαιών Καλάθου, που καταλαμβάνει το γήπεδο ποδοσφαίρου Καλάθου, αρ. πρωτ. 2/41264/2020.APOFASI-248.pdf
26923/09/2020Έγκριση της αρ.347/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ που αφορά στο αίτημα οικονομικής ενίσχυσης κάλυψης λειτουργικών αναγκών ΔΕΥΑΡAPOFASI-269.pdf
25323/09/2020Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΡΟΔΟΥ», αρ.πρωτ. 16/41245/2020APOFASI-253.pdf
25823/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 79/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ χρονικής διάρκειας δύο ετών. ( Έγγραφο ΑΠ 16/14073/17- 3-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών) και ανάκληση της υπ’ αριθ. 40/2020 απόφαση της ΕΠΖ.APOFASI-258.pdf
26323/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 84/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση μελέτης «Εισόδου-εξόδου» οχημάτων, της Κ.Μ. 475Δ γαιών Παστίδας στην περιοχή « Πασαούτια» της Δ.Ε. Πεταλούδων Δήμου Ρόδου, στην υφιστάμενη κοινόχρηστη χωμάτινη οδό, για την εταιρεία με την επωνυμία « Αφοί Κόκκινου Ο.Ε.» για χρήση εργαστηρίου στρωματοποϊας.APOFASI-263.pdf
27123/09/2020Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.APOFASI-271.pdf
27623/09/2020Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου και Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου (ΡΟΔΑ)APOFASI-276.pdf
24623/09/2020Έγκριση της υπ’αρ. 530/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση νέου Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου με τα παραρτήματα του» και έγκριση της υπ’αριθ.74/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων»APOFASI-246.pdf
28123/09/2020Έγκριση πρακτικού καταστροφής μηχανογραφικού υλικού άνευ αξίας.APOFASI-281.pdf
25123/09/2020Τροποποίηση της υπ’αριθ.041/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση του Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, αρ. πρωτ. 2/39674/2020.APOFASI-251.pdf
25623/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση αποδοχής τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Πανορμίτη Γόμπου αντί καταβολής εισφοράς σε χρήμα της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης « Αγίων Αποστόλων».APOFASI-256.pdf
26123/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 82/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/ στάθμευσης κατ’ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. ( Έγγραφπ ΑΠ 16/39602/19-08-2020 Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).APOFASI-261.pdf
26723/09/2020Ωράριο λειτουργίας απομακρυσμένων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Ασκληπείου και Έμπωνας, αρ. πρωτ. 2/37718/2020, αρ. πρωτ. 2/37718/2020.APOFASI-267.pdf
27423/09/2020Πληρωμή των κοινωνικών φροντιστηρίων ( συνοδευτικά μέτρα του ΤΕΒΑ 2018-2019) από ίδιους πόρους λόγω καθυστέρησης στην εξέλιξη της πράξης, αρ. πρωτ. 14/31812/2020.APOFASI-274.pdf
24423/09/2020Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020.APOFASI-244.pdf
24923/09/2020Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας μίσθωση ακινήτου για κάλυψη εκπαιδευτικών σκοπών, βάσει του άρθρου 24, του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/A’/11-03-2020), εντός της Παλιάς Πόλης για τη λειτουργία του 10ου Δημοτικού Σχολείου & 4ου Νηπιαγωγείου Ρόδου (Εισήγηση με αρ. πρωτ. 2/41334/26-08-2020)APOFASI-249.pdf
25423/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 75/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ΄αρ. 43/2020 απόφασης της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού Βενετοκλέων στην περιοχή εργατικών κατοικιών «Κολονιάλε» (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου).»APOFASI-254.pdf
25923/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 80/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ χρονικής διάρκειας δύο ετών. ( Έγγραφο ΑΠ 16/33977/17- 07-2020 , 16/39666/20-08-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).APOFASI-259.pdf
26523/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 86/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων ( Έγγραφο ΑΠ 18/39360/18-08-2020 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου).APOFASI-265.pdf
27223/09/2020Απόφαση επί ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, για την απόκτηση κυριότητας επί των ιδιωτικών ακινήτων, επί των οποίων ευρίσκεται μέρος των παιδικών κατασκηνώσεων του Προφήτη Ηλία, αρ. πρωτ. 14/41314/2020.APOFASI-272.pdf
27923/09/2020Έγκριση της αρ. 370/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «μείωσης τροφείων της μηνιαίας συνδρομής που καταβάλλονται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς».APOFASI-279.pdf
24723/09/2020Παραχώρηση ΤΔ 53 Αγ. Ελεούσας εντός της Κ.Μ. 625Γ Γαιών Διμυλιάς, αρ. πρωτ. 2/35939/2020.APOFASI-247.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο