Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
75908/09/2019Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 71 Ν.4555/2018 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ.87/2019).APOF-759.pdf
76008/09/2019Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018 , 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ.90/2019).APOF-760.pdf
76108/09/2019Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018 , 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ.90/2019).APOF-761.pdf
74027/08/2019Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., αρ. απόφασης 127/2019.APOF-740.pdf
75819/08/2019Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΥAPOF-758.pdf
75705/08/2019Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2018, Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 304/2019.APOF-757.pdf
72626/07/2019Μετακίνηση υπαλλήλων στο πλαίσιο ανταλλαγών επισκέψεων μεταξύ των εταίρων της πράξης « SNAPSHOTS FROM THE BORDERS” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Προώθησης της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη ( DEAR Programme), αρ.πρωτ. 14/38859/2019.APOF-726.pdf
68926/07/2019Έγκριση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα επείγουσας ανάγκης εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOF-689.pdf
69526/07/2019Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) και 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου», αρ.πρωτ. 16/38204/17-07-2019APOF-695.pdf
73126/07/2019Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά « Ισολογισμό χρήσης έτους 2018 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΡΟΔΑ».APOF-731.pdf
70126/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ Ν. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37473/12-07-2019APOF-701.pdf
73726/07/2019Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» αναδόχου «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», αρ.πρωτ. 16/39244/23-07-2019APOF-737.pdf
74426/07/2019ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ IN-PREP» ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IN-PREP, αρ.πρωτ. 2/39815/24-07-2019.APOF-744.pdf
70626/07/2019Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», αρ.πρωτ. 16/37589/15-07-2019.APOF-706.pdf
74226/07/2019Έγκριση για τη θέση τοποθέτησης των « Ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών οικονομικών και διοικητικών συναλλαγών», αρ. πρωτ. 2/39665/2019.APOF-742.pdf
74926/07/2019Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Σωτήρος έτους 2019, αρ.πρωτ.10/40025/25-07-2019.APOF-749.pdf
71226/07/2019Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση ρέματος ¨Ρένη¨ Φαληρακίου», αρ.πρωτ. 16/35893/08-07-2019.APOF-712.pdf
75626/07/2019Έγκριση του Πρακτικού Κλήρωσης για την χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης της Παναγιάς Καθολικής Κρεμαστής έτους 2019APOF-756.pdf
71826/07/2019Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» αναδόχου «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.», αρ.πρωτ. 16/38875/19-07-2019.APOF-718.pdf
72426/07/2019Έγκριση της αρ.111/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 76/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Αποδήμων Αμερικής»APOF-724.pdf
69326/07/2019Έγκριση της υπ’ αριθ. 272/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019» .APOF-693.pdf
72926/07/2019Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση της υφιστάμενης ξεν. Μονάδας με διακριτικό τίτλο “Holiday Village Rhodes” 5*/284 κλινών και της υφιστάμενης ξεν. Μονάδας “Holiday Village Park” 5*/344 κλινών, σε μια ξεν. Μονάδα με διακριτικό τίτλο “Holiday Village Rhodes” συνολικής δυναμικότητας 628 κλινών 5* αστέρων, στην περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΙΑ», της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΕΥ ΑΕ», αρ.πρωτ. 18/35228/2019.APOF-729.pdf
69826/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : ''Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου'', αρ.πρωτ. 16/37166/11-07-2019.APOF-698.pdf
73526/07/2019Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Σίλα έτους 2019, αρ.πρωτ.10/38272/17-07-2019APOF-735.pdf
70426/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ-ΚΑΜΕΙΡΟΥ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37464/12-07-2019.APOF-704.pdf
74726/07/2019Τροποποίηση της με αρ. 192/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 365.000,00€ για την προμήθεια μηχανημάτων έργων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας « Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών», αρ. πρωτ. 2/39829/2019APOF-747.pdf
75426/07/2019Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Φ. Χατζηδιάκου στην Κωνστάντζα και στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, αρ. πρωτ. 2/40382/2019.APOF-754.pdf
71526/07/2019Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας δύο δικύκλων για την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών της Δ.Ε.Ρόδου, αρ.πρωτ. 16/38854/19-07-2019.APOF-715.pdf
75326/07/2019Έγκριση δράσεων που θα υλοποιηθούν με την επιχορήγηση ποσού 2.079.700,00€ από τo πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, αρ.πρωτ. 2/40141/2019.APOF-753.pdf
72226/07/2019Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΚΟΥΦ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ» Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/36669/10-07-2019.APOF-722.pdf
72726/07/2019Έγκριση τρέχοντος προϋπολογισμού Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, για έκτακτους λόγους, αρ. απόφασης 53/2019.APOF-727.pdf
69126/07/2019Συμμόρφωση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την υπ’αριθ.550/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγκριση της αρ. 181/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.APOF-691.pdf
69626/07/2019Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ.πρωτ. 16/36117/09-07-2019APOF-696.pdf
73226/07/2019Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων, αρ.πρωτ. (οικ.) 2829/17-07-2019.APOF-732.pdf
70226/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37471/12-07-2019.APOF-702.pdf
73826/07/2019Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ( ΦΕΚ 1590/τ.Β΄/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών ( ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-04-2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 ( ΦΕΚ3656/τ.Β/27-8-2018)», αρ. πρωτ. 2/39827/2019.APOF-738.pdf
74526/07/2019ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για θέματα ασφάλειας διασωστών και πολιτών κατά την διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP» για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IN-PREP, αρ.πρωτ. 2/39808/24-07-2019.APOF-745.pdf
70726/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37460/12-07-2019APOF-707.pdf
74326/07/2019Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 39/2019 απόφασης Δ.Σ. περί Έγκρισης Επιχορήγησης μη Κυβερνητικού, μη Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου», αρ.πρωτ. 5/39803/24-07-2019APOF-743.pdf
75126/07/2019Διαγραφή Τέλους Παραπιδημούντων και Προστίμου Ακαθάριστων Εσόδων ετών 2009-2016 της εταιρείας ΖΑΜΠΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε., 2/38721/2019.APOF-751.pdf
71326/07/20191. Λήψη απόφασης επείγοντος θέματος για τη συνέχιση των εργασιών του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής», έργου χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 2. Λήψη Απόφασης για αποδοχή της αίτησης ανάκλησης, της αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης του Αναδόχου «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε.» 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Δημοτικής Βιβλιοθήκης τ.κ. Σορωνής», αρ.πρωτ. 16/38437/18-07-2019.APOF-713.pdf
72026/07/2019Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘‘ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ’’, αρ.πρωτ. 16/39046/22-07-2019.APOF-720.pdf
72526/07/2019Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αριθ.πρωτ. 14/36319/2019 (σε ορθή επανάληψη).APOF-725.pdf
69426/07/2019Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου», αρ.πρωτ. 16/36212/09-07-2019APOF-694.pdf
73026/07/2019Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανανέωση χρονικής ισχύος και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 815/04-07-2005 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ, της Υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο «ESPEROS VILLAGE» κατηγορίας 5 αστέρων 5* επί της ενοποιημένης Κ.Μ. 474Α Γαιών Κοσκινού (εμβαδού 78.484,00 τ.μ) στην περιοχή «Φαληράκι», της Δ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου φερόμενης ιδιοκτησίας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ”, ως προς την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 418 σε 600 κλίνες», αρ.πρωτ. 18/35230/2019.APOF-730.pdf
70026/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37468/12-07-2019APOF-700.pdf
73626/07/2019Λήψη απόφασης για την εκταμίευση της 1ης δόσης του Ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ρόδου" με δ.τ. "ΡΟΔΟΣ 2021" , η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης , κατά τα οριζόμενα στο υπ'αριθμό πρωτοκόλλου 14412/ 04/02/2019 έγγραφο του προϊσταμένου του τμήματος εταιρικού δικαίου και ΓΕΜΗ της διεύθυνσης εταιρειών της γενικής διεύθυνσης αγοράς της γενικής γραμματείας εμπορίου και καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.APOF-736.pdf
70526/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37462/12-07-2019.APOF-705.pdf
74126/07/2019Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων» , αρ.πρωτ. 16/39450/23-07-2019.APOF-741.pdf
74826/07/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι Β΄δόση 2019», αρ.πρωτ. 14/39945/2019.APOF-748.pdf
71126/07/2019Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση ρέματος ¨Ρένη¨ Φαληρακίου», αρ.πρωτ. 16/35893/08-07-2019.APOF-711.pdf
75526/07/2019Έγκριση δωρεάς δύο μικρών λεωφορείων στη Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, αρ. πρωτ. 2/40355/2019.APOF-755.pdf
71726/07/2019Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης παράτασης των εργασιών του έργου ‘‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΥΒΟΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΥΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ’’, αρ.πρωτ. 16/38909/19-07-2019.APOF-717.pdf
69026/07/2019Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου.APOF-690.pdf
72326/07/2019Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α΄ΦΑΣΗ», αρ.πρωτ. 2/36661/10-07-2019APOF-723.pdf
72826/07/2019Έγκριση σύναψης 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΑΜΚΕ από τη λήξη της έως 30-6-2022 για τη συνέχιση υλοποίηση της Πράξης « ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5001933 στο ε.π. « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ. 2/37557/2019.APOF-728.pdf
69226/07/2019Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019, απόφαση Οικ. Επιτροπής αριθ. 289/2019.APOF692.pdf
69726/07/2019Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ» ανάδοχος «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ ΕΕ, αρ.πρωτ. 16/37389/12-07-2019.APOF-697.pdf
73326/07/2019Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης της Αγίας Μαρκέλλας ΔΚ Παστίδας έτους 2019, αρ.πρωτ.5/35684/08-07-2019APOF-733.pdf
70326/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37465/12-07-2019APOF-703.pdf
73926/07/2019Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, Τμήματος Ταμείου, αρ. πρωτ. 2/39360/2019.APOF-739.pdf
74626/07/2019ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή νομικών συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και αξιολόγησης συστημάτων ελέγχου για την έκνομη μετάδοση πληροφοριών κατά την διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP» για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IN-PREP, αρ.πρωτ. 2/39817/24-07-2019.APOF-746.pdf
70826/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37417/12-07-2019APOF-708.pdf
75226/07/2019Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της μίσθωσης ακινήτου με απευθείας ανάθεση για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης του 10ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Νηπιαγωγείου Πόλεως Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/40132/2019.APOF-752.pdf
71426/07/2019Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», αρ.πρωτ. 16/38861/19-07-2019APOF-714.pdf
75026/07/2019Διαγραφή Τέλους Παραπιδημούντων και Προστίμου Ακαθάριστων Εσόδων ετών 1995-1996-1997 του ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ, 2/38717/2019.APOF-750.pdf
72126/07/2019Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. Ν.Ρόδου» αναδόχου «ΧΑΤΧΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», αρ.πρωτ. 16/39040/22-07-2019.APOF-721.pdf
67503/07/2019Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Α.Π.Θ. – Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Λιβαδοπονίας – Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Εργαστήριο Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη της οικολογίας και μέτρα διαχείρισης του Πλατωνιού (Dama dama dama) στη Ρόδο» σύμφωνα με την υπ.αριθμ.105/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής ,αρ.πρωτ.2/33401/2019 ,APOF-675.pdf
68803/07/2019Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης της Αγίας Μαρίνας ΔΚ Παραδεισίου έτους 2019, αρ. πρωτ. 5/34518/2019APOF-688.pdf
68203/07/2019Ορισμός εκπροσώπου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. αρ.πρωτ. 2/34015/2019ΑΠΟΦ-682.pdf
62103/07/2019Έγκριση του 1ΟΥ Α.Π.Ε. και 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», αρ.πρωτ.16/28868/04-06-2019APOF-621.pdf
68503/07/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΥΛΩΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ, αρ.πρωτ. 2/33170/2019.ΑPOF-685.pdf
61703/07/2019Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ.404/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αρ.πρωτ.2/32631/2019APOF-617.pdf
67803/07/2019Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. για την προμήθεια «υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου με (Κ.Α. 30-6661.0002.0001 χρώματα- μονωτικά)», αρ.πρωτ. 2/33746/2019.APOF-678.pdf
68703/07/2019Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου», αρ.πρωτ. 16/34499/2019.APOF-687.pdf
68103/07/2019Έγκριση παράτασης χρόνου μίσθωσης ακινήτου για ανάπτυξη οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης Δήμου Ρόδου 2/33827/2019.ΑΠΟΦ-681.pdf
67103/07/2019Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες ,αρ.πρωτ.14/33281/2019 , 14/34744/2019.APOF-671.pdf
68403/07/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής Τσίμπου ΕμμανουήλAPOF-684.pdf
62003/07/2019Έγκριση μελέτης «εργοταξιακής σήμανσης» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», αρ.πρωτ.16/27505/2019.APOF-620.pdf
68303/07/2019Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθεται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών 2019 στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους, αρ.πρωτ.2/34104/2019.APOF-683.pdf
68603/07/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥAPOF-686.pdf
57821/05/2019Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης, αρ. πρωτ. 2/24885/2019APOF-578.pdf
58621/05/2019Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής αριθ. 221/2019.APOF-586.pdf
60021/05/2019Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 2.079.700,00€ από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αρ.πρωτ. 2/25887/2019APOF-600.pdf
58921/05/2019Έγκριση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτωνAPOF-589.pdf
59821/05/2019Τροποποίηση της υπ’ αρ. 554/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου κ. Μανόλη Μοράρη στη 2η επί χάρτου Άσκηση της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου IN-PREP, αρ. πρωτ. 2/25595/2019.APOF-598.pdf
59321/05/2019Aποδοχή χρηματοδότησης, αρ.πρωτ.2/23028/2019APOF-593.pdf
58021/05/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου « Βοήθεια στο σπίτι Α΄δόση 2019», αρ. πρωτ. 14/24285/2019APOF-580.pdf
59621/05/2019Αποδοχή ένταξης πράξης με τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο» με κωδικό ΟΠΣ 5010693 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 2/25783/2019APOF-596.pdf
58721/05/2019Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Α. Πάλλα στην 2η άσκηση επί χάρτου της Κοινοπραξίας του Ευρωπαικού έργου ΙΝ-PREP, αρ. πρωτ. 2/25028/2019.APOF-587.pdf
58521/05/2019Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.APOF-585.pdf
59921/05/2019Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος των ΑΜΚ (αυτόματων μηχανικών κομποστοποιητών) αρ. πρωτ. 2/25595/2019.APOF-599.pdf
59021/05/2019Έγκριση αποδοχής χρηματοδοτήσεων και εσόδων, αρ.πρωτ.2/21428/2019APOF-590.pdf
58121/05/2019Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης B Φάσης για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : 1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ 2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ’’» της ΔΕΔΔΗΕ, αρ. πρωτ. 16/24388/2019APOF-581.pdf
59721/05/2019Τροποποίηση της υπ’ αρ. 553/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση μετάβασης του υπαλλήλου κ. Ηλία Αργύρη στη 2η επί χάρτου Άσκηση της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού έργου IN-PREP, αρ. πρωτ. 2/25594/2019.APOF-597.pdf
59521/05/2019Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020, αρ.πρωτ.2/25695/2019APOF-595.pdf
57709/05/2019Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών έτους 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειώνAPOF-577.pdf
57222/04/2019Έγκριση της αρ. 48/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» στην Κ.Μ. 4065 γαιών Αρχαγγέλου Ρόδου, επί της οδού που εφάπτεται η εν λόγο Κτηματολογική Μερίδα και ενώνει τον οικισμό Αρχαγγέλου με το νέο Κοιμητήριο»APOF-572.pdf
50022/04/2019Έγκριση τροποποίησης ποσού ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ρόδου στην «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων» για το έτος 2019».APOF-500.pdf
53222/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΑΥΡΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, αρ.πρωτ. 2/12058/2019.APOF-532.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο