Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
24027/03/2019Έγκριση συζήτησης εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων.APOF-240.pdf
24627/03/2019Έγκριση της αρ. 117/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των Ο.Τ.Α.»APOF-246.pdf
34727/03/2019Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου», αρ.πρωτ.2/14402/2019.APOF-347.pdf
36927/03/2019Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2019 ( Ορθή Επανάληψη) της 2ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδ/σου.APOF-369.pdf
24427/03/2019Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019 ( Αποφάσεις Ο.Ε. 86/2019 και 115/2019).APOF-244.pdf
34327/03/2019Προσλήψεις στην Πράξη « Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/14008/2019.APOF-343.pdf
36527/03/2019Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ετών για την περίοδο 2020-2023, αρ.πρωτ.2/15824/2019.APOF-365.pdf
37827/03/2019Έγκριση-πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για «αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση(μηχανική και χειρωνακτική) χορτοκοπή- κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» έτους 2019 με την « Κ/ΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», αρ.πρωτ. 2/15560/2019.APOF-378.pdf
24227/03/2019Έγκριση μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», προϋπ: 408.000,00€, αρ.πρωτ. 16/15284/2019APOF-242.pdf
34127/03/2019Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ. πρωτ. 14/13255/2019.APOF-341.pdf
34927/03/2019Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 (Α΄ Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.,APOF-349.pdf
38127/03/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για «διαχείριση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου» στην εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Κ/Ξ ΧΥΤΑ Ν.ΡΟΔΟΥ, αρ.πρωτ. 2/15604/2019.APOF-381.pdf
24527/03/2019Έγκριση της αρ. 116/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου έτους 2019APOF-245.pdf
34627/03/2019Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου», αρ.πρωτ.2/14405/2019APOF-346.pdf
36827/03/2019Υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και 1η εσωτερική αναμόρφωση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, αρ. απόφασης 15/2019.APOF-368.pdf
37927/03/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για «αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση(μηχανική και χειρωνακτική) χορτοκοπή- κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» έτους 2019 με την « Κ/ΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», αρ.πρωτ. 2/15547/2019.APOF-379.pdf
24327/03/2019Έγκριση μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», προϋπ: 1.325.000,00€, αρ.πρωτ. 16/15283/2019.APOF-243.pdf
34227/03/2019Νέα Πρόσληψη στην Πράξη « Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου, με κωδικό ΟΠΣ 5000577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 14/14041/2019.APOF-342.pdf
35127/03/2019Τροποποίηση της από 01-11-2016 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρόδου και της ΕΕΑΑ Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων, αρ.πρωτ.2/15086/2019.APOF-351.pdf
38427/03/2019Έγκριση οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης (ΔΕΡΜΑΕ), αρ.πρωτ. 2/15829/2019.APOF-384.pdf
20522/02/2019Έγκριση 2ΟΥ Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013», αρ.πρωτ.16/8422/2010.APOF-205.pdf
23022/02/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης ¨Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου¨ για τρία έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα με δικαίωμα προαίρεσης για ένα χρόνο επιπλέον, αρ.πρωτ. 2/9765/2019.APOF-230.pdf
21822/02/2019Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου χώρου στην περιοχή στον «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ» , αρ.πρωτ. 2/9529/2019.APOF-218.pdf
22222/02/2019Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/9457/2019APOF-222.pdf
21022/02/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 80/2019 ορθής επανάληψης απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΡ «περί έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.»APO-210.pdf
23622/02/2019Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εφαρμογή Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/9849/2019.APOF-236.pdf
20222/02/2019Παραχώρηση χρήσης χώρου δημοτικών κατασκηνώσεων Κολυμπίων αρ.πρωτ. 2/9595/2019.APOF-202.pdf
19722/02/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΤΣΕΛΕΠΗ ΓΡΗΓΟΡΗ, αρ.πρωτ. 2/6787/2019.APOF-197.pdf
23222/02/2019Έγκριση απολογισμού ΔΟΠΑΡ οικονομικού έτους 2018, αριθμός απόφασης 91/2019.APOF-232.pdf
17322/02/2019Έγκριση Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου, έτους 2019, Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 74/2019.APOF-173.pdf
22422/02/2019Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Συντηρήσεις Κοινόχρηστων Χώρων και Πλατειών εκτός πόλεως Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/9433/2019.APOF-224.pdf
21522/02/2019Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αρ. πρωτ. 5/8829/2019.APOF-215.pdf
21422/02/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.11/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.Π. που αφορά: «Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Ρόδου»APOF-214.pdf
22822/02/2019Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην περιοχή Ροδοπούλα του Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/9459/2019APOF-228.pdf
20722/02/2019Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης αρ.πρωτ. 2/8107/2019APOF-207.pdf
19822/02/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙ, αρ.πρωτ. 2/8393/2019.APOF-198.pdf
22622/02/2019Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Νότιας Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/9526/2019.APOF-226.pdf
17122/02/2019Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου» (Αρθρο 227 Ν.3463/2006 & ΦΕΚ Α΄129/5.6.2014).APOF171.pdf
22922/02/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αρ.πρωτ. 2/9697/2019APOF-229.pdf
21222/02/2019Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOF-212.pdf
21722/02/2019Έγκριση προμήθειας έντυπου υλικού αρ.πρωτ. 2/8868/2019.APOF-217.pdf
22322/02/2019Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/9454/2019APOF-223.pdf
20922/02/2019Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από τη μισθωμένη θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Νησίδα Δρόσι, Δήμου Ρόδου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, κατά 520 μέτρα νοτιότερα, με ετήσια δυναμικότητα 360 τόνους, του φορέα ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ» αρ.πρωτ. 18/5699/2019APOF-209.pdf
23522/02/2019Καθορισμός του κωδικού Κ.Α. 20-6211.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, ως δεκτικός έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, αρ.πρωτ.16/7863/2010.APOF-235.pdf
20122/02/2019Υποβολή αιτήματος δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα της Κ.Μ. 1888351 γαιών Αρχαγγέλου εντός της οποίας εκτείνεται ο Παιδικός Σταθμός Κολυμπίων, αρ.πρωτ. 2/7718/2019.APOF-201.pdf
19522/02/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ, αρ.πρωτ. 2/6799/2019.APOF-195.pdf
23322/02/2019Έγκριση απολογισμού Επιχορηγήσεων ΔΟΠΑΡ οικονομικού έτους 2018», αριθμός απόφασης 92/2019.APOF-233.pdf
20422/02/2019Καθορισμός του κωδικού Κ.Α. 20-6211.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, ως δεκτικός έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, αρ.πρωτ.16/7863/2010.APOF-204.pdf
22022/02/2019Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ.95/2019 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά «Διαγραφή τέλους και προστίμου χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2010» , αρ.πρωτ. 8/8910/2019APOF-220.pdf
22122/02/2019Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή – συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης – Μεταστέγαση Υπηρεσιών», αρ. πρωτ. 16/9448/2019APOF-221.pdf
21122/02/2019Τοποθέτηση παιδιών στις δομές Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρόδου μετά την ύπαρξη κενών θέσεων και την υποβολή σχετικών αιτήσεων για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019 αρ.πρωτ. 2/8743/2019.APOF-211.pdf
23422/02/2019Έγκριση της αρ.84/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Παραίτηση από αγωγή και καταγγελία μίσθωσης, κατάργηση δίκης και διαγραφή χρέους με την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε».APOF-234.pdf
20322/02/2019Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου συνολικού αριθμού πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων αρ.πρωτ. 2/9949/2019.APOF-203.pdf
19622/02/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΙΣΑΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αρ.πρωτ. 2/6810/2019.APOF-196.pdf
23122/02/2019Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: « Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης από Θαλασσινή Πύλη μέχρι λιμένα Ακαντιάς» (Τμήμα Α έως ΣΤ), αρ. πρωτ. 2/9805/2019.APOF-231.pdf
17222/02/2019Έγκριση της αρ. 68/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019»APOF-172.pdf
22722/02/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αρ.πρωτ. 2/9697/2019APOF-227.pdf
21322/02/2019Έγκριση Αναμόρφωσης τρέχοντος Προϋπολογισμού Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, αρ. Απόφασης 9/2019.APOF-213.pdf
21622/02/2019Έγκριση προμήθειας μελεκουνιών , αρ.πρωτ. 2/8862/2019.APOF-216.pdf
22522/02/2019Έγκριση 2ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, αρ. Απόφασης 40/2019.APOF-225.pdf
20822/02/2019Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα 3 Αστέρων με την επωνυμία «RELAX» τελικής δυναμικότητας 194 κλινών (οι οποίες προέκυψαν μετά από αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εντάχθηκαν στον Ν.4178/2013) σε γήπεδο επιφάνειας 8.568,00τ.μ. στην θέση ΚΟΛΥΜΠΙΑ στην ΔΚ/Ε Αφάντου ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡ. ΞΕΝ. & ΕΜΠ. ΕΠΙΧ. ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ» με ενσωμάτωση στους όρους του σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, (έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) κατά την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία (άρθρο 12 Ν.4014/2011 ως ισχύει) της Άδειας Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων» αρ.πρωτ. 18/7353/2019APOF-208.pdf
23722/02/2019Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο « Ολοκλήρωση Όψεων Εθνικού Θεάτρου», αρ. πρωτ. 2/9569/2019.APOF-237.pdf
20022/02/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής RUCI ENEA, αρ.πρωτ. 2/6592/2019.APOF-200.pdf
19422/02/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής Γ ΣΑΛΤΑΣ Α ΝΙΚΑΣ , αρ.πρωτ. 2/7634/2019.APOF-194.pdf
16707/02/2019Έγκριση Απόφασης αρ. 2/2019 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά «Ένταξη του Προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες του Δήμου Ρόδου και η στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018».APOF-167.pdf
11807/02/2019Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου και υποβολής πρότασης στην 3η πρόσκληση του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Med με πλήρη τίτλο: BLUE Sustainable sTRAtegies for ToUriSm και ακρωνύμιο «BLUESTRATUS», αρ. πρωτ. 2/5585/2019.APOF-118.pdf
15007/02/2019Έγκριση ταξιδίων Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.APOF-150.pdf
9407/02/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης στο ΖΑΜΠΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Καμείρου, αρ.πρωτ. 2/4441/2019.APOF-94.pdf
8307/02/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.50/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. υπουργικής απόφασης αριθ. Οικ.2/6748/ΔΚΛ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 194) του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών Γ.Χουλιαράκη με θέμα: « καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του Ν.4270/2014 όπως ισχύει»APOF-83.pdf
11207/02/2019Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τμηματικές αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου » αρ.πρωτ.16/6632/2019APOF-112.pdf
8807/02/2019Έγκριση διαγραφής Παρεπιδημούντων 2016 Δ.Ε. Λινδίων της εταιρίας ΞΤΕΕ ΥΙΟΙ ΠΑΝ. ΘΑΡΡΕΝΟΥ Α.Ε., αρ.πρωτ. 2/1725/2019.APOF-88.pdf
12707/02/2019Αποδοχή χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020 του Ταμείου Ευραπαικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), αρ. πρωτ. 14/5593/2019.APOF-127.pdf
11407/02/2019Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης αρ. πρωτ. 2/3776/2019.APOF-114.pdf
12207/02/2019Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτού δαπανών, αρ. πρωτ. 14/4291/2019.APOF-122.pdf
9207/02/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης στο ΖΑΜΠΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για τη μίσθωση φορτηγού για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αφάντου, αρ.πρωτ. 2/4430/2019.APOF-92.pdf
11007/02/2019Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι», αρ.πρωτ.16/4228/2019. Αριθμός Μελέτης : 7/2009 ΤΥ πρώην Δήμου Καλλιθέας Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: «ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».APOF-110.pdf
8607/02/2019Έγκριση της υπ΄ αρ. 20/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Δ΄τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικ.έτους 2018»APOF-86.pdf
12407/02/2019Αποδοχή δωρεάς για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων βίας, αρ. πρωτ. 14/4406/2019.APOF-124.pdf
9507/02/2019Έγκριση διαγραφής προστίμου χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2010, αρ.πρωτ. 8/1971/2019.APOF-95.pdf
12007/02/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» αρ. πρωτ. 14/4179/2019.APOF120.pdf
10707/02/2019Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Συντήρηση - συμπλήρωση εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων (Παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ)» αρ.πρωτ.16/3788/2019.APOF-107.pdf
8407/02/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. πρωτ. 2/79626/27-12-2018 Γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και ανάκληση των υπ΄αριθ. 1526/2018 και της υπ΄αριθ. 1506/2018 (ορθή επανάληψη) ως προς το δεύτερο σκέλος του αποφασιστικού της μέρους αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου αρ.πρωτ. 2/4069/2019APOF-84.pdf
14607/02/2019Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου ως προς τη συμμόρφωση του άρθρου 51 που αφορά τους κλάδους Προϊσταμένων του ΟΕΥ Δήμου Ρόδου με τη κείμενη Νομολογία. (αρ.Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής 1/2019).APOF-1461.pdf
11307/02/2019Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Περιστυλίων Νέας Αγοράς – Α’ φάση εργασιών», αρ.πρωτ.16/5209/2019.APOF-113.pdf
8907/02/2019Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών αρ.πρωτ. 2/2413/2019.APOF-89.pdf
14507/02/2019Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου- Μεταφορά Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας- Επανίδρυση Δημοτικής Αστυνομίας- Σύσταση νέων οργανικών θέσεων Δήμου Ρόδου (αρ.Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής 1/2019).APOF-145.pdf
11507/02/2019Αποδοχή υλοποίησης εγκεκριμένου έργου με τίτλο « Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» και ακρωνύμιο « LIFE-IP AdaptInGR» στο τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Integrated Project, αρ. πρωτ. 2/5255/2019. Σχετικό 1. Grant Agreement ( αρθμ. Πρωτ. 2/3919/23-01-2019)APOF-115.pdf
12307/02/2019Ορισμός επιτροπής παραλαβής τροφίμων για τις δομές: « ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», « Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ρόδου» και « Ξενώνα κακοποιημένων γυναικών θυμάτων βία», αρ. πρωτ. 14/4303/2019.APOF-123.pdf
9307/02/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης στο ΖΑΜΠΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για τη μίσθωση φορτηγού για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Λινδίων, αρ.πρωτ. 2/4436/2019.APOF-93.pdf
8207/02/2019Έγκριση θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOF-82.pdf
14307/02/2019Έγκριση καθορισμού ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αρ.πρωτ. 2/5613/2019.APOF143.pdf
11107/02/2019Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», αρ.πρωτ.16/5127/2019.APOF-111.pdf
8707/02/2019Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων έτους 2016 της εταιρείας Τ.Ξ.Ε.Ν.Τ.Α. ΣΤΕΒΗ ΑΕ, αρ.πρωτ. 2/1723/2019.APOF-87.pdf
12607/02/2019Έγκριση Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής Μετεγκατάστασης ΡΟΜΑ, αρ. πρωτ. 2/5254/2019.APOF-126.pdf
10607/02/2019Διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινού αρ.πρωτ. 2/5243/2019.APOF-106.pdf
12107/02/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος « ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 14/4180/2019.APOF121.pdf
9107/02/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης στο ΖΑΜΠΕΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για τη μίσθωση φορτηγού για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Πεταλουδών, αρ.πρωτ. 2/4438/2019.APOF-91.pdf
10807/02/2019Έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», αρ.πρωτ.16/4018/2019.APOF-108.pdf
8507/02/2019Έγκριση των αρ. 30/2019 και 39/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν « Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019.APOF-85.pdf
16207/02/2019έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : 1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ 2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ’’» της ΔΕΔΔΗΕ, αρ.πρωτ.16/6632/2019.APOF162.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο