Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 26η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης,

για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, Παρ. 02 & 03 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 18318/13.03.2020, 40/31-03-2020 και 163/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τους Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76/03.04.2020 και Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/25-04-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π αντίστοιχα ,  την ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου», καθώς και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του Άρθρου 12, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ. Δ1 α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ. 03 του Άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23.05.2020 (Β 1988) και της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  20764/07-11-2020,για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

 

 1. Συζήτηση σχετικά με την ίδρυση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Νότιας Ρόδου.

 

 1. Έγκριση της αρ. 22/25-01-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη «Μείωση μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφείων) Δημοτικών Παιδικών Σταθμών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» αρ. εισήγησης 569/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Έγκριση της αρ. 57/09-02-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Εισηγητική Έκθεση Δ’ Τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1.  Έγκριση της αρ. 867/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Ανάθεση σε εξειδικευμένο επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικό Γραφείο του όλου  εξώδικου και δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί κάθε νομικού ζητήματος της  διοικητικής σύμβασης αρ. πρωτ. Δ.Ρ. /43008/07.06.2017  με τίτλο: «Αποκομιδή-Μεταφοράς και Διαχείρισης ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική) χορτοκοπτική – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Έγκριση της αρ.89/2021 2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία Αθηνών, του όλου εξώδικου και δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου, επί κάθε νομικού ζητήματος της από 28-02-2018 «Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου επί της διακήρυξης αρ. πρωτ. Δ.Ρ. 02/8139/24-01-2013, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Εξέταση αιτήματος κας Σταματίας Αυγουστάκη για απαλλαγή από δημοτικά τέλη εποχιακώς λειτουργούσας επιχείρησης εστίασης στο Φαληράκι, αρ. 590/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Εξέταση αιτήματος «ΜΑΣ Α. ΥΒΟΝΗ» για το ξενοδοχείο με την επωνυμία ΦΛΩΡΙΔΑ για απαλλαγή από δημοτικά τέλη πέντε μηνών (Μάϊος-Σεπτέμβριο), αρ. 592/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1.  Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης κηδείας Δημάρχων και Αιρετών), αρ. 585/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Διαδικασία ανάθεσης αμοιβής εκκαθαριστή ελεγκτή για τη λύση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία “Ήφαιστος”. Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 192/2020 Απόφασης του Δ.Σ., αρ. 628/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Έγκριση της αρ. 07/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 1. Έγκριση της αρ. 08/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2020 απόφασης της Κοινότητας Λίνδου με θέμα «Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα ακινήτου της Κ.Μ. 736 γαιών Λίνδου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Στέφανος Δράκος).
 1. Έγκριση της αρ. 09/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης της Κοινότητας Λάρδου με θέμα «Γνωμοδότηση σε έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος υπ’ αρ. 2/64985/22-12-20 με θέμα «Κοπές δένδρων στη Δημοτική Κοινότητα Λάρδου», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 2. Έγκριση της αρ. 10/08.01.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση μελέτης, «Εισόδου – εξόδου οχημάτων από τις ΚΜ 316 & 317  Γαιών Σαλάκου μέσω της ΚΜ 316 επί υφιστάμενου κτηματολογικού δρόμου για χρήση θερμοκηπίου» ιδιοκτησίας του Κου Μαρινάκη Γεωργίου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 1. Τροποποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και του πίνακα έργων (πράξεων), στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ), αρ.559/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου).

      

 1. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ στη ΡΟΔΟ – PART A, PART AB & PART BMH» αρ. 627/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου).
 1. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς), αρ.567/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).
 1. Έγκριση της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων, αρ. 560/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
 1. Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδου και μελών Δ.Σ του ΔΟΠΑΡ για το έτος 2021, αρ. Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 007/2021, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αλέξανδρος Κολιάδης).
 1. Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, αρ. απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 2/2021, (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠ κ. Γεώργιος Τριάντος).
 1. Μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος μεταφορικών μέσων από τη ΔΕΡΜ Α.Ε. στο Δήμο Ρόδου (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΡΜ Α.Ε. κ. Ιωάννης Ιατρίδης).
 1. Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από τον κτηνίατρο κ. Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, αρ. 601/2021 εισήγησης της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη).
 1. Αντικατάσταση τακτικού  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος