Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 18.00, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 380/39456/15-06-2022 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022 (Α΄11).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, Δια Ζώσης και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ. 429/12-03-2020, η οποία είναι σε ισχύ,
για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κο. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

01. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

02. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, του υποτομέα των Ο.Τ.Α.», Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 407/2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

03. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

04. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

05. Παραχώρηση κτιρίου εντός της κτηματολογικής μερίδας 6012 Γαιών Γενναδίου (Αριθμός 06) από το ελληνικό δημόσιο στο Δήμο Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).

06. Πρόταση – Εισήγηση της εκκλησιαστικής επιτροπής Ι.Ν. Παναγίας Καθολικής Κρεμαστής Ρόδου, για οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων μεταξύ Δήμου Ρόδου και εκκλησίας και αξιοποίηση τους. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).

07. Αγορά παραδοσιακού σπιτιού για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου Αρχαγγέλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).

08. Παράταση Μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Λίνδο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).

09. Παραχώρηση θέσεων δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Σεΐτης).

10. Έγκριση 05ης Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ρόδου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).

11. Έγκριση της υπ’ αρ. 52/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Μεσαιωνική πόλη». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

12. Έγκριση της υπ’ αρ. 53/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Ελέγχου Κυκλοφορίας στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου (Απόφαση 392/2011 του Δ.Σ) που αφορά καθορισμό χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

13. Έγκριση της υπ’ αρ. 55/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Χωροθέτηση θέσεων γενικής χρήσεως επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Στοκχόλμης στη Δ.Ε. Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

14. Έγκριση της υπ’ αρ. 58/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.392Α653 Γαιών Παραδεισίου, σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1969, για χρήση Οινοποιείου της εταιρείας «Αγροδιατροφική Οινοποιητική Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Καινοτομία Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

15. Έγκριση της υπ΄αρ. 61/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δένδρου στην Κοινότητα Παστίδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος