Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Την 19η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:30, καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας   σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, Παρ. 02 & 03 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 18318/13.03.2020, 40/31-03-2020 και 163/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τους Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76/3.4.2020 και Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/25-04-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π αντίστοιχα ,  την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου», καθώς και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του ‘Αρθρου 12, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ. Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ. 03 του Άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ. Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988) και της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  20764/07-11-2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου έτους 2021, Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής (Εισηγητές Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου και Στέφανος Δράκος).
 1. Αναπροσαρμογή συντελεστών ανταποδοτικών τελών Δήμου Ρόδου, για το έτος 2021, Απόφαση Ο.Ε. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

 

 1. Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αρ. καταχώρησης ( 269) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου Αρ.768/2020 Απόφαση Ο.Ε, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

 

 1. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αρ. καταχώρησης ( 270 ) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, Αρ.769/2020 Απόφαση Ο.Ε (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

 

 1. Παροχή εξουσιοδότησης δικηγόρου Αθηνών προς παράσταση κατά τη δικάσιμο της 4.11.2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αρ. καταχώρησης ( 271 ) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, Αρ.833/2020 Απόφαση Ο.Ε, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

 

 1. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τμημάτων των Κ.Μ. από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός των οποίων βρίσκονται το 1ο Νηπιαγωγείο Καλυθιών, το Γυμνάσιο Καλυθιών και ο παιδικός σταθμός Καλυθιών, αρ. καταχώρησης (105) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τμημάτων των Κ.Μ. από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός των οποίων βρίσκονται η Φιλαρμονική Καλυθιών και η παιδική χαρά Καλυθιών, αρ. καταχώρησης (106) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

 

 1. Έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος της Κ.Μ. 730 Γαιών Μονολίθου, για διαμόρφωση και κατασκευή γηπέδου 5Χ5, αρ. καταχώρησης (8) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 1. Έγκριση της αρ. 89/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της υπ΄αρ. 17/2020 απόφασης της Κοινότητας Σαλάκου με θέμα «Πρόταση Τροποποίησης άρθρου 28 του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων που αφορά την πλατεία της Σαλάκου», αρ. καταχώρησης (240) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 90/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ. 35/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα «Τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών», αρ. καταχώρησης (239) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 95/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μη έγκρισης της υπ’ αριθ. 73/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου» – Εισήγηση νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης, αρ. καταχώρησης (238) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 96/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ. 77/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «1. Δημιουργία διαβάσεων πεζών 2. Καθορισμός θέσης γενικής χρήσης για φορτοεκφόρτωση 3. Απαγόρευση στάσης στάθμευσης στην πλατεία Ακαδημίας στη ΔΕ Ρόδου» (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:14/2020)», αρ. καταχώρησης (237) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

 

 1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5000568, αρ. καταχώρησης (258) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Κική Πάττα-Αποστολίδη).

 

 1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577, αρ. καταχώρησης (259) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Κική Πάττα-Αποστολίδη).

 

 1. 3η επικαιροποίηση της 2ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. καταχώρησης (281) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).

 

 1. 1η Επικαιροποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. καταχώρησης (284) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).

 

 1. 1η Επικαιροποίηση 4ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο  2014-2020» αρ. καταχώρησης (285) στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος