Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την Τρίτη, 31η Αυγούστου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:30 καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, μέσω τηλεδιάσκεψης
για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, Παρ. 02 & 03, του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 18318/13.03. 2020, 40/31-03-2020 και 163/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τους Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76/03.04.2020 και Ν.4684/ 2020 (ΦΕΚ 86/25-04-2020), που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω ΠΝΠ αντίστοιχα, την ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το Άρθρο 01 αυτής, που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα, σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία, στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου», καθώς και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του Άρθρου 12, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ. Δ1 α/ΓΠ οικ. 30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ. 03, του Άρθρου 14, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23.05.2020 (Β’ 1988) και της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 20764/07-11-2020,
για συζήτηση και λήψη απόφασης,
για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

01. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
02. Έγκριση της υπ’ αριθ. 595/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά “Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του υποέργου ( Α/2276) “ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟ” στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης-ανάπυξη ανθρώπινου δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001961 TOY E.P. “ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020”,εισήγηση αρ. 1256/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
03. Ανταλλαγή ακινήτων για δημιουργία χώρου στάθμευσης Κοιμητηρίου Κοινότητας Αφάντου, εισήγηση αρ. 1255/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
04. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κρεμαστής, στον Σύλλογο «DONATE HAIR DONATE LOVE ΔΩΡΙΖΩ ΜΑΛΛΙΑ ΔΩΡΙΖΩ ΑΓΑΠΗ», εισήγηση αρ. 1269/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
05. Έγκριση της αριθ. 48/ 05-08-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση μελέτης του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών κυκλοφοριακής ρύθμισης με την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην περιοχή «ΚΟΒΑ» της ΔΕ Ρόδου στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων ΔΕ Ρόδου» (ΑΡΜ:05/2021). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
06. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου για την επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων που θα συγκροτείται κάθε φορά για την στέγαση σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης, εισήγηση αρ. 1211/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

07. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου για την Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ). (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης ).
08. 02η επικαιροποίηση της 04ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου Α/Α 2276 «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης -Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
09. 04η επικαιροποίηση της 02ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά » στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης -Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).
10. 02η επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου » στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ‘Ένταξης -Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης).

11. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για στέγαση σχολικών μονάδων στην Παλιά Πόλη (10ο Δημοτικό και 04ο Νηπιαγωγείο Ρόδου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
12. Έγκριση 03ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο » με κωδικό ΟΠΣ 5000577. (Εισηγητής: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα Αποστολίδη).
13. Έγκριση 04ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου » στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » με κωδικό ΟΠΣ 5000568. (Εισηγητής: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα Αποστολίδη).
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας κατά της έμφυλης & ενδοοικογενειακής βίας Ρόδου. (Εισηγητής: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα Αποστολίδη).
15. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Α/Κ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ AGLA HOTEL» της COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος