Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17:00 καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, μέσω Τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στο Άρθρο 67 του Ν.4830/2021, στην ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850 Β), και το Άρθρο 01 αυτής,
που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα, σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία, στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και με τους Εγκύκλιους του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», 72/17-01-2022,
για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους

01. Αίτημα παραχώρησης κατά χρήση των κτιρίων του Νεστορίδειου Μέλαθρου και της νέας πτέρυγας του Νεστορίδειου Μελάθρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

02. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση καθώς και παραλαβής παράδοσης ακινήτων για το έτος 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
03. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την εκκαθάριση μέρους του αρχείου του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπούρης ).
04. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης ).
05. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
06. Συνδρομή για το έτος 2022 για τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (OWHC). (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Βυρίνης).
07. Αίτημα για έγκριση συμμετοχής της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε εκθέσεις τουρισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού για το έτος 2022. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Βυρίνης).
08. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Διαμόρφωσης Τουριστικής Εμπειρίας και Προβολής του Δήμου Ρόδου για το έτος 2022. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Βυρίνης).
09. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου Δήμου Ρόδου στην οδό Καθοπούλη 60. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).
10. Έγκριση εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση δημοτικού ακινήτου-Καφενείο Αρνίθας κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).
11. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τμήματος της κτηματολογικής μερίδας 366 Γαιών Ρόδου, από το Υπουργείο Υγείας στο Δήμο Ρόδου, εντός του οποίου βρίσκεται το 2ο ΕΠΑΛ και 4ο Λύκειο Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).
12. Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά χρήση τμήματος της κτηματολογικής μερίδας V-3186 Οικοδομών Ρόδου, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός του οποίου βρίσκεται ο παιδικός σταθμός Αγίου Νικολάου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).
13. Παραχώρηση κλειστού αθλητικού χώρου ιδιοκτησίας της εκκλησίας στον Δήμο Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).

14. Ορισμός αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 25η Ιανουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30, καλείστε να συμμετέχετε σε Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95, 96 και 163 του Ν.3463/2006, με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στο Άρθρο 67 του Ν.4830/2021, στην ΚΥΑ 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850 Β), και το Άρθρο 01 αυτής,
που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα, σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία, στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου» και με τους Εγκύκλιους του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», 72/17-01-2022,
για συζήτηση και λήψη απόφασης, για το μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2020, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 1015/2021.

                                                 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος