Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.30, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, Δια Ζώσης και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄),
για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Ρόδου κ.Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

01. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, έτους 2023 (αρθρ. 8 Ν.4623/2019). (Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Τηλέμαχος Καμπούρης και Στέφανος Δράκος).

02. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

03. 1η επικαιροποίηση της 3ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α72890 “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά” στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS)5001956 του Ε.Π. “Νότιο Αιγαίο 2014-2020”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).

04. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικών γραφείων σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 756/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).

05. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER 2023-2027. (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης).

06. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το σχολικό έτος 2023-2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης).

07. Έγκριση της υπ΄αρ. 114/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

08. Έγκριση της υπ΄αρ. 115/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2516 Γαιών Καλυθιών, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας Μιχ. Κασταμούλα & Σεβ. Κασταμούλα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος για χρήση ανέγερσης κατοικιών»». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

09. Έγκριση της υπ΄αρ. 116/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.430 Γαιών Κρεμαστής, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας Δημητρίου Χατζή για χρήση ανέγερσης κατοικιών». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

10. Έγκριση της υπ΄αρ. 117/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου-εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 392Α910 Γαιών Παραδείσιου σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1969, για χρήση βιοτεχνίας παραγωγής συσκευασιών της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΟΥΞ ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. METALUX Α.Ε»». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

11. Έγκριση της υπ΄αρ. 118/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2207 Γαιών Καλυθιών, ιδιοκτησίας Στατιού Γεωργίου στην Επαρχιακή οδό ΕΠ.Ο.81Α13, για χρήση ανέγερσης κατοικίας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

12. Έγκριση της υπ΄αρ. 119/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2208 Γαιών Καλυθιών, ιδιοκτησίας Στατιού Γεωργίου σε Επαρχιακή Οδό ΕΠ.Ο.81Α13 για χρήση ανέγερσης κατοικίας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

13. Έγκριση της υπ΄αρ. 121/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα « Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από τη Κ.Μ. 1400Ι Γαιών Ασκληπιείου, ιδιοκτησίας Πανάγου Μιχαήλ για χρήση «Τουριστικών εγκαταστάσεων»». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

14. Έγκριση της υπ΄αρ. 122/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού εντός του Οικισμού Γενναδίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

15. Έγκριση της υπ΄αρ. 123/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού εντός του Οικισμού Λαχανιάς». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).

16. Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Μανέττας).

17. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Βυρίνης).

18. Υπογραφή Σύμβασης Παραχώρησης της λειτουργίας του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Σύλλογο Φιλοζωϊκής Ρόδου, για το έτος 2023. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Ευδοκία Πάττα-Αποστολίδη).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος