Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 11η Ιουνίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.00, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26.01.2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης:
01. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 181-2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου-Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Ρόδου ως προς τις θέσεις Προσωπικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις Δημάρχου με αρ. 24/2024 και της Γενικής Γραμματέας με αρ. 179/2024 και 515/2024 (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
02. Υποβολή αίτησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση δανείου ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2024 (επί σκοπώ κατάρτισης της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
03. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 014/29-01-2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (όπως αυτή διαμορφώθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 202/2023 Απόφαση Δ.Σ.), ως προς την παράταση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» του Πράσινου Ταμείου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παυλούς Γεώργιος – α/α εισήγησης 14181/30-5-2024).
04. Έγκριση Ισολογισμού 2023, του Προσαρτήματος επί του Ισολογισμού 2023, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών καταστάσεων έτους 2023 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.), σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με αρ. 61/2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).

05. Έγκριση της τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2023 – Απολογισμός του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.), σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με αρ. 54/2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).
06. Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.300A38Δ Γαιών Τριαντών, στην Επαρχιακή οδό με αρ.10 (ΦΕΚ 47/Α’/08-02-1956), ιδιοκτησίας εταιρείας με δ.τ. ΛΑΜΑΡ.Α.Ε. για χρήση κατοικίας. (Εισηγητής: Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Άννα Παρασκευοπούλου).
07. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Άννα Παρασκευοπούλου).
08. Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιημένων κάδων Δ.Ε. Ρόδου, Δ.Ε. Ιαλυσού, Δ.Ε. Αρχαγγέλου, Δ.Ε. και Δ.Ε. Αφάντου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Καρατζιάς).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυριάκος Β. Κασάπης