Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 6η Μαρτίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00, καλείστε να συμμετέχετε στην 1η Ειδική Συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, που θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67Α του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής και ειδικότερα:

1) Έως δέκα (10) θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων τα τρία από τους συμβούλους της πλειοψηφίας.
2) Έως δύο (2) θέματα που θα τεθούν από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε πρόεδρος κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα.

Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η 1η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00

Τα θέματα θα υποβληθούν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (symvoulio@rhodes.gr), είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου (Υπόψη προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυριάκος Β. Κασάπης