Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, καλείστε να συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67, παρ. 05 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74, του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των άρθρων 95 και 96, παρ. 02 & 03, του Ν. 3463/2006, του άρθρου 184, του Ν. 4635/2019, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 40/2020 και 163/2020, 18318/2020, 426/13.11.2020 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, και τους Ν. 4682/2020 και Ν. 4684/2020, που αφορούν την κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π,

με τη δια περιφοράς διαδικασία, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την αποστολή κατάστασης ψηφοφορίας του θέματος,

με ώρα έναρξης 12:30 και λήξης 13:30, για τη λήψη απόφασης, για το κατωτέρω κατεπείγον μοναδικό Θέμα:

Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.420/09-06-2021.

(Το κατεπείγον της έκτακτης σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου συνίσταται στην άμεση εξόφληση σύμβασης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Β. Σοκορέλος