Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
          Ειδικότερα:
 1. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83,για:
 1. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
 2. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
 3. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
     Β.  Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
 1. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
 2. θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
 3. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
 4. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
 5. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
 2. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2022

Πρόεδρος οριζόμενος από το Δήμαρχο: Αντιδήμαρχος Στέφανος Δράκος
Μέλη:
1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τσαμπίκα Κιαχαγιά
Μαγιόγλου με αναπληρωτή τον Τηλέμαχο Καμπούρη
2. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Νικόλαος Καραμαρίτης με
αναπληρωτή τον Ιωάννη Καμπούρη

 

Απόφαση αρ. 761/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για τη θητεία από 01/09/2019 έως 06/11/2021 είναι τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σπυρόπουλος Σπυρίδων
2. Καραταπάνης Σάββας
3. Παπαοικονόμου Βασίλειος
4. Στάμος Αθανάσιος
5. Σεϊτης Μιχαήλ
6. Αφεντούλης Ιωάννης
7. Γιαννάς Νικόλαος
8. Ιωσήφ Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ανά παράταξη

Από την παράταξη «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
1. Σταμάτης Παναγιώτης (μετά από κλήρωση)
2. Χριστοδούλου Σάββας
3. Τσίκκης Δημήτριος

Από την παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
4. Σταυρής Μιχαήλ (μετά από κλήρωση)
5. Καζούλλης Εμμανουήλ

Από την παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
6. Μπιλιά Αικατερίνη