Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας του Δήμου, του Δημάρχου Ρόδου και τριάντα πέντε Δημοτικών Συμβούλων, που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2024.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

14/02/2024

Έτος2024

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 03ης Έκτακτης δια ζώσης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής έτους 2024.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

14/02/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2024. (Εισήγηση με α/α 13728/19-01-2024 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση Χορήγησης 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων ΔΕ Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 13724/18-01-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση μετακίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3776 φορτηγού οχήματος εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 13710/16-01-2024 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Ορισμός επιτροπών παραλαβής του οικονομικού έτους 2024 για τη Διεύθυνση Κοινωνικής πολιτικής και Υγείας. (Εισήγηση με α/α 13719/17-01-2024 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Κατανομή πίστωσης από τους Κ.Α.Π. έτους 2024 (Α’, Β’, Γ΄ και Δ’Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 13726/18-01-2024 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης έργου της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ». (Εισήγηση με α/α 13709/15-01-2024 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 2747-Α Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Ποντίκα Παναγιώτη για χρήση κατοικιών. (Εισήγηση με α/α 13708/15-01-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 3381-Α Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Μαλωνά Ιωάννας για χρήση κατοικιών. (Εισήγηση με α/α 13707/15-01-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 2461Δ Γαιών Γενναδίου, στην παλαιά χάραξη της Επαρχιακής οδού 1 Πυλώνα-Λάρδο- Γεννάδι-Λαχανιά-Αγ.Παύλο-Κατταβιά ιδιοκτησίας Αριστείδη Κατσογριδάκη για χρήση κατοικίας. (Εισήγηση με α/α 13706/15-01-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την «Τεχνική υποστήριξη της υποδομής πληροφορικής Δήμου Ρόδου» με α/α 260146,1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΕΣΗΔΗΣ. (Εισήγηση με α/α 13685/11-01-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Σύσταση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος 2024. (Εισήγηση με α/α 13704/15-01-2024 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 261136. (Εισήγηση με α/α 13682/10-01-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. (Εισήγηση με α/α 13702/15-01-2024 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση άσκησης της από 05-11-2021 με αρ. κατ. Ειρηνοδικείου Ρόδου 73/05-11-2021 και με αριθμό κατάθεσης Πρωτοδικείου Ρόδου 26/16-12-2022 έφεσης του Δήμου Ρόδου που στρέφεται κατά του Μιχαήλ Αντιφιλιώτη του Ηλία και λοιπών τεσσάρων (4) εφεσίβλητων αλλά και της αριθμό 90/2020 μη οριστικής και 36/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (ειδικής διαδικασίας περιουσιακών - εργατικών διαφορών), παροχή εντολής για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου για τη συζήτηση της έφεσης. (Εισήγηση με α/α 13701/15-01-2024 Νομικής Υπηρεσίας, Νομικού Συμβούλου κ. Μιχαήλ Καραγιάννη).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση άσκησης της από 01-02-2023 και με αρ. κατ. 72/2023 ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ που στρέφεται κατά της εταιρείας «Αλαβέρας Φίλιππος Α.Ε.» αλλά και της με αριθμό 4/2023 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου μετά της από 16/01/2023 επιταγής προς εκτέλεση, που γράφτηκε παρά πόδας ακριβούς αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο. (Εισήγηση με α/α 13700/15-01-2024 Νομικής Υπηρεσίας, Νομικής Συμβούλου κ. Αναστασίας Παπανικολάου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισήγηση με α/α 13699/15-01-2024 Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης (Α.Μ.Κ.Ε.)).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Έγκριση άσκησης της από 31-05-2023 και με αρ.κατ. Ειρηνοδικείου Ρόδου 91/2023 και με αριθμό κατάθεσης Πρωτοδικείου Ρόδου 10/2023 έφεσης του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ που στρέφεται κατά του Μιχαήλ Κάβουρα του Νικολάου και λοιπών εννέα (9) εφεσίβλητων αλλά και της με αριθμό 42/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (ειδικής διαδικασίας περιουσιακών-εργατικών διαφορών), παροχή εντολής για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου για τη συζήτηση της έφεσης.(Εισήγηση με α/α 13698/17-01-2024 Νομικής Υπηρεσίας, Νομικής Συμβούλου κ. Αναστασίας Παπανικολάου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης κατανομής ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στους δήμους, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (Εισήγηση με α/α 13697/15-01-2024 Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Λήψη απόφασης για τη συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης της 01ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2024 της Δημοτικής Επιτροπής.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Έτος2024

Θέμα

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/01/2024

Αρχείο

APOFASI-1.pdf