Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες

Κοινωνικές παροχές σε κατοίκους του Δήμου μας

Περιγραφή Οργανογράμματος Δ.Ο.Π.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Διεύρυνση των παρεχομένων μας υπηρεσιών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου
παρέχει , ψυχολογική και οικονομική στήριξη στις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.

Οι παροχές Κοινωνικής Υπηρεσίας σε Οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου
Ρόδου είναι οι ακόλουθες :
1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση (για θέματα υγείας ,διαβίωσης και έκτακτης ανάγκης)
2. Συσσίτιο (σε ηλικιωμένα και μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα)*
3.Απαλλαγές των τροφείων από τα προσχολικά κέντρα (σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες).
4. Δομή κοινωνικού φαρμακείου*

*ΠΑΡΟΧΕΣ-ΜΕΣΑ-ΑΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΟΥ-ΕΣΠΑ (2)

5.Απαλλαγές των συνεδριών από το Κέντρο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Επίσης υπάρχει διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα των ατόμων που προσέρχονται στην  κοινωνική υπηρεσία .

Τέλος παρέχεται εκπαίδευση (πρακτική άσκηση) σε σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας.
Τα βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης,
Συσσιτίου και τις απαλλαγές τροφείων είναι τα εξής :
1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Ε1 Φορολογική Δήλωση και Εκκαθαριστικό του ενδιαφερόμενου όπως και των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν μαζί του.
4. Ε9 Δήλωση της ακίνητης περιουσίας του ενδιαφερόμενου όπως και των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν μαζί του.
5. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
6. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

Τα λοιπά δικαιολογητικά καθορίζονται κατόπιν προσωπικής συνέντευξης με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέτουν οι πολίτες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δ.Ο.Π. που βρίσκεται στα κτήρια του Παλαιού Νοσοκομείου επί της Ερυθρού Σταυρού 6 , καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:00 .
Πληροφορίες δίδονται στα Τηλ : 22410-44603- 604.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. Παιδικός Σταθμός “Μαρίτσας Καβαρινού”

Στελεχωμένος από νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους και βοηθητικό προσωπικό, λειτουργεί σε ανακαινισμένο κτίριο στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40 και φιλοξενεί 32 παιδιά προσχολικής ηλικίας.

2. Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων για την οικογένεια και το παιδί

Στελεχωμένο με εκπαιδευτικό και Βοηθητικό προσωπικό, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 30 περίπου νήπια, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Αιτήσεις για εγγραφές γίνονται δεκτές κάθε χρόνο από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
2. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού
3. Βεβαίωση εργασίας των γονέων
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και εκκαθαριστικού
σημειώματος
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα αναφέρει ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 22410-20034 για τον Παιδικό Σταθμό “Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ” και στο τηλέφωνο 22410-68053 για το Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων

       ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2023-2024

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 17.07.2023 στην διαδικτυακή πύλη του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων) για το παιδαγωγικό έτος 2023-2024, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 1374/30-05-2023 (ΑΔΑ:Ω8Λ0ΟΡΘ5-0ΚΙ) δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του.
Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ: 47/2023 (ΑΔΑ: Ψ60ΗΟΡΘ5-ΦΡΚ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης , λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων .
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων, μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρονικά στο email edourlia@rhodes.gr εντός τεσσάρων (4) ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων αυτών (Από 18/7/23 έως και 21/7/23) .
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr ύστερα από την έγκριση τους , με τη λήψη σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος , θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις αντίστοιχες δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου από 1/9/2023 έως και 8/9/2023.

Ο Πρόεδρος

Τριάντος Γιώργος – Ευθύμιος
Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

(ΔΠΣ”Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ &ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)  ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ αριθ. 1374/30-05-2023 (ΑΔΑ:Ω8Λ0ΟΡΘ5-0ΚΙ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (όπου αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες-οδηγίες),για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων   στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων)για το παιδαγωγικό έτος 2023-2024. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Δημοτικού  Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου https://www. dopr.gr 

Δικαίωμα εγγραφής  στους Παιδικούς Σταθμούς του  Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου  έχουν:

  1. Όλα τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, (παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2020 μέχρι και 28.02.2021)
  2. Παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας   Ρόδου, για το σχολικό έτος 2023-2024, στη διεύθυνση https://www.eservices.dopr.gr. και να αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε μορφή pdf και μόνο (όχι φωτογραφίες) στην πλατφόρμα όπως θα ορίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης αιτήσεων.

 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στους παιδικούς σταθμούς της πρώτης προτίμησής τους.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 (Δ.Π.Σ.»Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ») και 22410-68053 (Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Α. Αποστόλων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΠ

Τριάντος Γεώργιος – Ευθύμιος

Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.

https://www. dopr.gr

 

  ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημοτικά Ιατρεία

Λειτουργούν έξη δημοτικά ιατρεία σε συνοικίες της πόλης μας και συγκεκριμένα :
Στην Παλιά Πόλη , Άγιο Ιωάννη , Ανάληψη , Ροδίνι , Αγίους Αποστόλους και Κρητικά.

Στελεχωμένα με ένα Ιατρό και δύο νοσοκόμες παρέχουν υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προγράμματα προληπτικής ιατρικής στους κατοίκους
της πόλης μας .
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :
• Δημοτικό Ιατρείο Παλιάς Πόλη 2241022135
• Δημοτικό Ιατρείο Αγίου Ιωάννη 2241029666
• Δημοτικό Ιατρείο Ανάληψης 2241063290
• Δημοτικό Ιατρείο Ροδινιού 2241025561
• Δημοτικό Ιατρείο Αγίων Αποστόλων 2241061875
• Δημοτικό Ιατρείο Κρητικών 2241039720

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Λειτουργεί επί της Ι. Μεταξά 1 στο διοικητήριο του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου , στελεχωμένο και υποστηριζόμενο από επιστημονική ομάδα που αποτελείται από Κοινωνική Λειτουργό, Κλινικούς Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτή και Ειδική Παιδαγωγό .
Παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους & τις οικογένειές τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα .
Περιοχές ευθύνης του Κέντρου είναι κυρίως ο Δήμος Ρόδου αλλά και οι λοιποί Δήμοι της Δωδεκανήσου.
Τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά είναι ποικίλα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής :
• Ψυχικές Διαταραχές
• Προβλήματα στην εξέλιξη των νοητικών λειτουργιών
• Ειδικές διαταραχές ανάπτυξης (π.χ. δυσλεξία ,άλλες μαθησιακές δυσκολίες κ.α.)
• Διαταραχές λόγου ,ομιλίας, φωνής.
• Ψυχοκοινωνικά προβλήματα .
Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 22410-44620

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επωνυμία Υπηρεσίας: Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Ίδρυμα ΟΤΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6, Ρόδος, Τ.Κ. 85 131
Τηλέφωνα 22410-44600 έως 22410-44610
Fax 22410-44607

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
(e mail): doparh@otenet.gr

Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ο.Π.

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου» ΔΟΠ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ – Πρόεδρος
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3 ΚΙΑΧΑΓΙΑ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
4 ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5 ΦΩΝΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6 ΚΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
7 ΜΠΑΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
9 ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
10 ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
11 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
2 ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
3 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΚΙΕΚΚΑΣ ΚΑΙΡΗΣ
6 ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7 ΣΥΡΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8 ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
9 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
10 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
11 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

«Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου» ΔΟΠ

 

Διοικητικές Υπηρεσίες Δ.Ο.Π.

 Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

 Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

Δούρλια Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος
Προσχολικής Αγωγής(Νηπιαγωγός) τηλ. 22410-20034

Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών τηλ. 22410-22135

Παυλίδη Σοφία Προϊσταμένη Τμήματος
Κέντρου Παροχής Συμβ/κών Υπηρεσιών τηλ.22410-44620
(Ψυχολόγος)

 

Ωράριο Λειτουργίας : 07.00 – 15.00 (Δευτέρα – & Παρασκευή)