Η Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων και Υποδομών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν στην υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου.
Συγχρόνως η Διεύθυνση  είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών και  Επίβλεψης Έργων .

 

Αναπληρωτής Διευθυντής:
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

2241364605,22413464606

texnikes@rhodes.gr,

Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων - Διοικητικής Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων – Διοικητικής Υποστήριξης είναι οι εξής:

 1. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών και τα Τμήματά της και στις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, τήρηση πρακτικών, θέματα προσωπικού κλπ).
 2. Συνεργάζεται με τα Τμήματα και τη Διεύθυνση για τη διεκπεραίωση διαδικασιών που αφορούν στα αντικείμενα τους.
 3. Συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του Δήμου για την προώθηση και διεκπεραίωση θεμάτων (π.χ. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων για αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικές Υπηρεσίες για την οικονομική παρακολούθηση των έργων, Διεύθυνση Προγραμματισμού) για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των μελετών και των έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων.
 4. Τηρεί αρχείο κάθε μορφής σχετικό με θέματα ευθύνης της.
 5. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των έργων και μελετών που εκτελεί η Διεύθυνση και συνεργάζεται με την Διεύθυνση Προγραμματισμού για τον σκοπό αυτό.
 6. Τηρεί τεχνική βιβλιοθήκη και αρχείο τεχνικής νομοθεσίας.
 7. Ο τεχνικός ασφάλειας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
 Τμηματάρχης: ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2241364- 609 έως 612
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: abekiaris@rhodes.gr

Τμήμα Κτιριακών Έργων και Κοινόχρηστων Χώρων

Το Τμήμα έχει ως αντικείμενο την μελέτη, την έκδοση των απαραίτητων Αδειοδοτήσεων και εκτέλεση κτιριακών έργων ( κατασκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών και σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και μελετών και έργων κατασκευής, διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, κοιμητήρια κλπ) και γενικά των μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους).
Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών και μεριμνά  για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων και ειδικότερα  τον σχεδιασμό, την ωρίμανση, την ανάθεση έως την παρακολούθηση – επίβλεψη της υλοποίησης, την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και την παραλαβή του έργου.
Επίσης το Τμήμα:
 1. Μεριμνά για τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των ρεμάτων και των απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα,
 2. Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου, υποστηρίζοντας και τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
    Συγκεκριμένα ασκεί τις αρμοδιότητες:
 1. Προετοιμασία υλοποίησης δράσεων, ενέργειες ωρίμανσης έργων
 2. Κατάρτιση τευχών διακηρύξεων /δημοπράτησης έργων
 3. Διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου
 4. Κατάρτιση συμβάσεων σε συνεργασία με το νομικό τμήμα
 5. Τήρηση φακέλου έργου
 6. Κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίου υλοποίησης έργου
 7. Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου
 8. Καθορισμός και παρακολούθηση δεικτών υλοποίησης έργου
 9. Επικοινωνία με λοιπούς φορείς σχετικά με την πρόοδο του έργου
 10. Εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου
 11. Εφαρμογή και έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων δημοσιοποίησης/ δημοσιότητας
 12. Διαχείριση και ανάλυση κινδύνων που σχετίζονται με την υλοποίηση των πράξεων
 13. Διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων
 14. Διασφάλιση επιλεξιμότητας των δαπανών στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων
 15. Τήρηση των ειδικών απαιτήσεων στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 16. Εναρμόνιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το Τμήμα με την ισχύουσα νομοθεσία
 17. Συνεργασία με εξωτερικούς ελέγχους
 18. Εφαρμογή συστήματος τήρησης εγγράφων/ δικαιολογητικών υλοποίησης για τα απαιτούμενα με βάση θεσμικό πλαίσιο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του έργου.
 19. Σε συνεργασία με το Τμήμα Τακτοποιήσεων-Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, μεριμνά για την  διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση δημοσίων κτιριακών έργων.
 20. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 21. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 22. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 23. Συνεργάζεται με την Νομική υπηρεσία για κάθε θέμα που αφορά στο τμήμα.
 24. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και  Μηχανημάτων.
 25. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
 26. Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
 Τμηματάρχης: ΟΙΚΟΜΟΜΙΔΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2241364- 622 έως 630
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: oikonomidou@rhodes.gr

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Το Τμήμα μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών, την έκδοση των απαραίτητων Αδειοδοτήσεων, κατασκευάζει,  επιβλέπει, συντηρεί και παραλαμβάνει, έργα για ισχυρά και ασθενή ρεύματα και  μηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν στις οδούς, στους υπαίθριους χώρους, στους κοινόχρηστους χώρους, στα Δημοτικά Κτίρια και Δημοτικές Εγκαταστάσεις και γενικά των μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους).
Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών και μεριμνά  για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων και ειδικότερα  τον σχεδιασμό, την ωρίμανση, την ανάθεση έως την παρακολούθηση – επίβλεψη της υλοποίησης, την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και την παραλαβή του έργου.
Συγκεκριμένα ασκεί τις αρμοδιότητες:

 1. Προετοιμασία υλοποίησης δράσεων, ενέργειες ωρίμανσης έργων
 2. Κατάρτιση τευχών διακηρύξεων /δημοπράτησης έργων
 3. Διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου
 4. Κατάρτιση συμβάσεων σε συνεργασία με το νομικό τμήμα
 5. Τήρηση φακέλου έργου
 6. Κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίου υλοποίησης έργου
 7. Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου
 8. Καθορισμός και παρακολούθηση δεικτών υλοποίησης έργου
 9. Επικοινωνία με λοιπούς φορείς σχετικά με την πρόοδο του έργου
 10. Εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου
 11. Εφαρμογή και έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων δημοσιοποίησης/ δημοσιότητας
 12. Διαχείριση και ανάλυση κινδύνων που σχετίζονται με την υλοποίηση των πράξεων
 13. Διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων
 14. Διασφάλιση επιλεξιμότητας των δαπανών στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων
 15. Τήρηση των ειδικών απαιτήσεων στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων
 16. Εναρμόνιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το Τμήμα με την ισχύουσα νομοθεσία
 17. Συνεργασία με εξωτερικούς ελέγχους
 18. Εφαρμογή συστήματος τήρησης εγγράφων/ δικαιολογητικών υλοποίησης για τα απαιτούμενα με βάση θεσμικό πλαίσιο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του έργου.
 19. Συντάσσει μελέτες, εκπονεί τεχνοοικονομικές αξιολογήσεις μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.
 20. Μεριμνά για την επέκταση, συντήρηση , επισκευή  του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
 21. Μεριμνά για την τοποθέτηση ή αποσύνδεση φωτιστικών σωμάτων στο δίκτυο  της ΔΕΗ.
 22. Έχει την ευθύνη της κατασκευής τσιμεντοϊστών και φωτιστικών σωμάτων Δημοτικού φωτισμού.
 23. Μεριμνά για την ασφάλεια  στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, κτιρίων και υπαίθριου εξοπλισμού.
 24. Συνεργάζεται με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των οδικών έργων, σε συνδυασμό με τα έργα υποδομής αυτών, χορηγεί τις σχετικές άδειες, ελέγχει τις εκτελούμενες  εργασίες και μεριμνά για την από τους υπόχρεους πλήρη αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών στην αρχική τους κατάσταση και εισηγείται την λήψη μέτρων κατά των αρνουμένων ή εκτελούντων αυτές με πλημμέλεια.
 25. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 26. Συνεργάζεται με την Νομική υπηρεσία για κάθε θέμα που αφορά στο τμήμα.
 27. Τηρεί αρχείο υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Κτιρίων.
 28. Παρακολουθεί σε συνεργασία με την Τροχαία Ρόδου και τη Δημοτική Αστυνομία, την καταστροφή εξοπλισμού της αρμοδιότητας του (τσιμεντοϊστών, φωτιστικών σωμάτων, σηματοδοτών κ.λπ.) και καταλογίζει την σχετική δαπάνη στους υπαίτιους.
 29. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 30. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 31. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και  Μηχανημάτων.
 32. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
 33. Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Οργάνωσης  για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
 Αναπληρωτής τμηματάρχης:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
 2241364- 613 έως 619
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας

Το τμήμα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση και τον προγραμματισμό των συνεργείων τα οποία  παρεμβαίνουν και εκτελούν  τακτικές εργασίες συντήρησης και επισκευών με δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό στις υποδομές του Δήμου, καθώς και  την συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων  αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκτός προγράμματος.
Οι αρμοδιότητες του τμήματος Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας είναι οι εξής:

 1. Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών δημοτικών υποδομών, όπως των οδοστρωμάτων, των πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των κοιμητηρίων, των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου.
 2. Συντήρηση και αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων των δικτύων και των κοινόχρηστων χώρων και συντήρηση και αποκατάσταση υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων.
 3. Η εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση πολεοδομικών Εφαρμογών.
 4. Η εκτέλεση εργασιών Σήμανσης και Διαγραμμίσεων  στα οδοστρώματα.
 5. Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου ( πινακίδες ονομασίας οδών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
 6. Η  εκτέλεση κάθε είδους άλλη εργασία που κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή και άνετη διαβίωση των κατοίκων του Δήμου.
 7. Η Οργάνωση και  η τεχνική υποστήριξη με το εργατοτεχνικό προσωπικό του και τον  απαραίτητο εξοπλισμό (προσωρινός ηλεκτροφωτισμός και εγκατάσταση ηχητικών συσκευών κλπ), των  εκδηλώσεων του Δήμου και των Οργανισμών του.

Επίσης, είναι υπεύθυνο για:

 1. την επίβλεψη, τις επιμετρήσεις και γενικά ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των μελετών και τον έλεγχο των εργασιών δι’ αυτεπιστασίας.
 2. την παρακολούθηση του εργατοτεχνικού προσωπικού σε ότι αφορά στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού, την παροχή των απαραίτητων υλικών, την οργάνωση των εργοταξίων.
 3. τη συνεργασία με το τμήμα  Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών των εργασιών.
 4. τον προγραμματισμό και την επίβλεψη των συνεργείων (πετράδες, τεχνίτες, οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, πλακατζήδες, ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί, ξυλουργοί, εργάτες γενικών καθηκόντων κλπ.) καθώς και την τήρηση του ωραρίου.
 Τμηματάρχης: ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241364- 643 έως 646
vkefala@rhodes.gr

Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών είναι οι εξής:

 1. Μεριμνά  για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων . Στο πλαίσιο αυτό:
 1. Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
 2. Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
 3. Καθορίζει  τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
 4. Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου με βάση τις ρυθμίσεις  του  ν. 2963 / 2001.
 5. Καθορίζει  τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 6. Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
 1. Μεριμνά  για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου υπεραστικών γραμμών λεωφορείων στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων . Στο πλαίσιο αυτό:
 1. Καθορίζει τις υπεραστικές γραμμές λεωφορείων, την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα κάθε λεωφορειακής γραμμής ΚΤΕΛ- ΔΕΣ ΡΟΔΑ εντός του νησιού, καθώς και τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 2. Καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό των υποχρεωτικών δρομολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του ΚΤΕΛ- ΔΕΣ ΡΟΔΑ, κατανέμει αυτά ανά 24ωρο, μετά από εισήγηση του ΚΤΕΛ- ΔΕΣ ΡΟΔΑ, και καθορίζει το ύψος κομίστρου στα όρια ευθύνης κάθε ΔΕΣ ΡΟΔΑ.
 3. Καθορίζει τα κόμιστρα υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, με βάση τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2963 / 2001.
 4. Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεωφορείου από τον κύκλο εργασίας μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
 5. Συγκροτεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων.
 6. Καθορίζει τον αριθμό των νέων επιβατηγών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων με ή χωρίς μετρητή, που είναι αναγκαίος για την αντιμετώπιση των σχετικών μεταφορικών αναγκών του Δήμου.
 7. Εισηγείται την ανάθεση της εκμετάλλευσης νέας υπεραστικής γραμμής στην περίπτωση που η μέση πληρότητα των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας και εκμετάλλευσης της γραμμής από το ΚΤΕΛ- ΔΕΣ ΡΟΔΑ, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20 %, το ΚΤΕΛ – ΔΕΣ ΡΟΔΑ αρνηθεί την εκμετάλλευση της γραμμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων σε ποσοστό 20 %.
 8. Εκδίδει απόφαση για την αλλαγή έδρας επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2. του Ν. 3109 / 2003.
 1. Μεριμνά  και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό:
 1. Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών κι Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
 2. Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 3. Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων, και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών κι Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και τη δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 4. Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους.
 5. Μελετά σε συνεργασία με το Τμήμα Τακτοποιήσεων-Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την ονομασία οδών και πλατειών, επιβλέπει  και μεριμνά για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακής πινακίδας στην περιοχή του Δήμου ( πινακίδες ονομασίας οδών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
 6. Ελέγχει και εγκρίνει τις κυκλοφοριακές συνδέσεις εισόδου- εξόδου των ακινήτων που έχουν πρόσωπο στις οδούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με το τμήμα Οδοποιΐας υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων και το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
 7. Μεριμνά σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
 8. Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
 9. Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
 10. Καθορίζει το εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.
 1. Μεριμνά  και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό:
 1. Μελετά και επιβλέπει εργασίες σήμανσης, διαγραμμίσεων στα έργα που εκτελεί ο Δήμος και μεριμνά για την τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης και διαγραμμίσεων σε συνεργασία με το αντίστοιχο συνεργείο της αυτεπιστασίας σε οδοστρώματα.
 2. Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς και εγκρίνει ελέγχει και μεριμνά για τις εργοταξιακές σημάνσεις όλων των φορέων που επεμβαίνουν σε οδοστρώματα.
 3. Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει  τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας  σε εργασίες που εκτελούνται.
 1. Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών.Στο πλαίσιο αυτό:
 1. Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
 2. Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
 3. Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
 4. Εκδίδει τις  άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων,  και  διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
 5. Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ),  και  παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
 6. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
 7. Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.
  Τμηματάρχης: 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: patatoukou @rhodes.gr

Τηλέφωνo Επικοινωνίας:2241364639

ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241364608
2241364642
2241364649

Τμήμα Οδοποιϊας, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Το Τμήμα έχει ως αντικείμενο την μελέτη, την έκδοση των απαραίτητων Αδειοδοτήσεων και την εκτέλεση έργων Οδοποιΐας, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των νησιωτικών δήμων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ) και  την μελέτη, την έκδοση των απαραίτητων Αδειοδοτήσεων,  κατασκευή και συντήρηση  έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ.
Στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Το Τμήμα συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις  Πρωτογενούς Τομέα  και Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Οδοποιϊας, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων είναι οι εξής:

 1. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας νησιωτικού δήμου σύμφωνα με τον Ν.3852/10 , όλων των αναγκαίων μελετών που αφορούν σε έργα τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ, και γενικά των μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Στα τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν λειτουργούντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών και μεριμνά  για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων και ειδικότερα  τον σχεδιασμό, την ωρίμανση, την ανάθεση έως την παρακολούθηση-επίβλεψη της υλοποίησης, την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και την παραλαβή του έργου.

Συγκεκριμένα ασκεί τις αρμοδιότητες:

 1. Προετοιμασία υλοποίησης δράσεων, ενέργειες ωρίμανσης έργων
 2. Κατάρτιση τευχών διακηρύξεων /δημοπράτησης έργων
 3. Διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου
 4. Κατάρτιση συμβάσεων σε συνεργασία με το νομικό τμήμα
 5. Τήρηση φακέλου έργου
 6. Κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίου υλοποίησης έργου
 7. Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου
 8. Καθορισμός και παρακολούθηση δεικτών υλοποίησης έργου
 9. Επικοινωνία με λοιπούς φορείς σχετικά με την πρόοδο του έργου
 10. Εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου
 11. Εφαρμογή και έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων δημοσιοποίησης/ δημοσιότητας
 12. Διαχείριση και ανάλυση κινδύνων που σχετίζονται με την υλοποίηση των πράξεων
 13. Διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων
 14. Διασφάλιση επιλεξιμότητας των δαπανών στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων
 15. Τήρηση των ειδικών απαιτήσεων στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων
 16. Εναρμόνιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το Τμήμα με την ισχύουσα νομοθεσία
 17. Συνεργασία με εξωτερικούς ελέγχους
 18. Εφαρμογή συστήματος τήρησης εγγράφων/ δικαιολογητικών υλοποίησης για τα απαιτούμενα με βάση θεσμικό πλαίσιο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του έργου.
 1. Σε συνεργασία με το Τμήμα Τακτοποιήσεων-Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, μεριμνά για την  διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση δημοσίων έργων Οδοποιΐας.
 2. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου ( με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 3. Συνεργάζεται με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των οδικών έργων, σε συνδυασμό με τα έργα υποδομής αυτών, χορηγεί τις σχετικές άδειες, ελέγχει τις εκτελούμενες  εργασίες και μεριμνά για την από τους υπόχρεους πλήρη αποκατάσταση των υφιστάμενων υποδομών στην αρχική τους κατάσταση και εισηγείται την λήψη μέτρων κατά των αρνουμένων ή εκτελούντων αυτές με πλημμέλεια.
 4. Τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο  χαρτών και πινάκων υφισταμένης κατάστασης του οδικού δικτύου.
 5. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 6. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
 7. Συνεργάζεται με την Νομική υπηρεσία για κάθε θέμα που αφορά στο τμήμα.
 8. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και  Μηχανημάτων.
 9. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
 10. Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
 Τμηματάρχης: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241364- 636 έως 638
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: axatzinikolas@rhodes.gr

    Το Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:
 1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
 2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
 3. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
 4. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
 Τμηματάρχης:
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241361387
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mayor@rhodes.gr
Τμήμα Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (Αυτοτελές)
     Οι αρμοδιότητες του τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων είναι οι εξής:
 1. Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
 2. Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την τεκμηρίωση και οργανώνει και υλοποιεί την προβολή των εκδηλώσεων – δράσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ.), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου ή με τα νομικά του πρόσωπα.
 3. Σχεδιάζει, και εισηγείται τα προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
 4. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών υποθέσεων.
 5. Μεριμνά για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο συνεργασίας του με αντίστοιχους διεθνείς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 6. Προωθεί τις διαδικασίες αδελφοποίησης του Δήμου με άλλες πόλεις και διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων συνεργασίας.
 7. Υποστηρίζει τα αιρετά όργανα και τις υπηρεσίες για την διοργάνωση των συναντήσεων με προσκεκλημένους από το εσωτερικό και το εξωτερικό και αντιστοίχως των επισκέψεων της δημοτικής αρχής.
 8. Διοργανώνει και επιμελείται την υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση διαφόρων επισκεπτών ή αντιπροσωπειών.
 9. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου.
 10. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
 11. Διοργανώνει τις συνεντεύξεις τύπου του Δημάρχου.
 12. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
 13. Μεριμνά για τις επί πληρωμή δημοσιεύσεις- διαφημίσεις προς τα Μ.Μ.Ε. και τηρεί σχετικό αρχείο.
 14. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.
 Τμηματάρχης: ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΑΠΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 39383
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dimpr@rhodes.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας- Διαύγειας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.
Ειδικότερα το Τμήμα Διαφάνειας-Διαύγειας:

 1. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
 2. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 3. Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.
 4. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο της εκτέλεσης έργων, της προμήθειας υλικών και της παροχής υπηρεσιών.
 5. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
 6. Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.
 7. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
 8. Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους.
 9. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:
 1. Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,
 2. Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,
 3. Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.
 1. Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 2. Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
 3. Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και αφορά σε παρεχόμενες από τον Δήμο προς τους δημότες υπηρεσίες. Για την καλύτερη λειτουργία αλλά και συνεργασία με τις υπόλοιπες Δ/νσεις και Τμήματα Δ/νσεων του Δήμου, προβλέπεται η χρήση συνδέσμων. Εργασία του κάθε συνδέσμου είναι η προώθηση των αιτημάτων και των καταγγελιών των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, η παρακολούθηση της πορείας επίλυσης των θεμάτων αυτών και η ενημέρωση του πολίτη για την τελική έκβαση της υποθέσεώς του
 Τμηματάρχης: ΜΟΣΧΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2241361221
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: diavgeia@rhodes.gr

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (Αυτοτελές)

  Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού και το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
Ειδικότερα το Γραφείο:

 1. Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 2. Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
 3. Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
 4. Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Υπεύθυνος Γραφείου: Κυριακούλης Εμμανουήλ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241038017
Φαξ: 2241039693
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: polprostasia@rhodes.gr
Η εφαρμογή διαδικτυακής απεικόνισης (WebGIS) του Δήμου Ρόδου για την πρόληψη, ανάλυση κινδύνων και διαχείριση καταστροφών λειτουργεί στο παρακάτω link:

gis.rhodes.gr/flexviewers/Disasters/el/index.html

Πατήστε εδώ για να δείτε το Video της Πολιτικής Προστασίας

Οδηγός αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές

Συνοπτικές οδηγίες προστασίας για το χειμώνα

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου.
Ειδικότερα η Υπηρεσία:

 1. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ.) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
 2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
 3. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
 4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
 5. Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
 6. Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
 7. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

    Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες η Νομική Υπηρεσία τις παρέχει και στα ιδρύματα και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου.

 Τμηματάρχης:  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
 2241361220
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  nomikiyp@rhodes.gr
Διευθυντής: ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241241060
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dprogrammatismou@rhodes.gr

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης  του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

     Οι αρμοδιότητες του τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είναι οι εξής:

 1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.
 2. Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου, κλπ.).
 3. Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.
 4. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.
 5. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας σε συνεργασία την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και το τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου , της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών.
 6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 7. Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.
 8. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
 9. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.
 10. Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
 11. Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
 12. Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 13. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
 14. Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων.
 15. Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 16. Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα, κλπ.).
 17. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κλπ.).

Επίσης, ο τομέας Διαδημοτικών και Διαβαθμικών Συνεργασιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Η διερεύνηση δυνατοτήτων σύναψης συμβάσεων με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Κεντρικής Εξουσίας με στόχο την υλοποίηση έργων και δράσεων σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.
 2. Η μέριμνα για τη σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων και η παρακολούθηση για την τήρηση των όρων.
 3. Η μέριμνα για την παροχή υπηρεσιών στους γειτονικούς μικρούς νησιωτικούς Δήμους και η άσκηση αρμοδιοτήτων που δεν είναι σε θέση να ασκήσουν λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης.
 4. Ο συντονισμός και η εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου που υλοποιούν τα αντικείμενα των συμβάσεων.
 Τμηματάρχης:
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241241006
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 

Τμήμα Ποιότητας, Αποτελεσματικότητας και Οργάνωσης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ποιότητας, Αποτελεσματικότητας και Οργάνωσης είναι οι εξής:

 1. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες, κλπ.). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 3. Ελέγχει και συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ανά εξάμηνο ενημερωτικές αναφορές για κάθε οργανική μονάδα προς τα αρμόδια Όργανα.
 4. Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
 5. Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.
 6. Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
 7. Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.
 8. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
 9. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.
 10. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
 11. Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 12. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου.
 13. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.
 14. Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασμό / ανασχεδιασμό και την εφαρμογή βελτιωμένων οργανωτικών δομών, κατανομής αρμοδιοτήτων, κατανομής στελεχιακού δυναμικού, οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
 15. Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους Εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες, κλπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 16. Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 17. Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική μονάδα του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης των θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων στελεχών).
 18. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών.
 19. Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Δήμου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
 20. Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 Τμηματάρχης: Παρσωτάκης Κωνσταντίνος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241361306
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών εποπτεύει συντηρεί και επεκτείνει όλα τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου. Παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλες τις υπηρεσίες και μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Επιπρόσθετα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166). Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ ανά ομάδα δημοτικών ενοτήτων.

Διευθυντής: ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241024007
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dpliroforikis@rhodes.gr
nmanikaros@rhodes.gr

Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Συνεργάζεται με άλλους Δήμους σε τεχνολογικά θέματα. Προωθεί και διαχειρίζεται θέματα έργων πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Πιο συγκεκριμένα:

 1. Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 2. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
 3. Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.
 4. Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.
 5. Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.
 6. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

 

Τμηματάρχης: ΠΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2241361344
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: panas@rhodes.gr

Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων

 Βασική αρμοδιότητα του τμήματος είναι η ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού συστήματος και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι χρήστες του Δήμου, προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους. Υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών των χρηστών στις διάφορες υπηρεσίες. Μεριμνά για την εξειδίκευση και γνώση σε βάθος των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Πραγματοποιεί μετατροπές στις εφαρμογές σε επίπεδο αξιοποίησης. Μεριμνά για την επικοινωνία των εφαρμογών με άλλες εφαρμογές γραφείου. Συνεργάζεται άμεσα με τις προμηθεύουσες εταιρίες για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου στη χρήση των εφαρμογών, όταν τοποθετούνται σε μία νέα θέση. Μεριμνά για την επίλυση προβλημάτων των εφαρμογών. Μεριμνά για την ανάπτυξη εφαρμογών για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών αλλά και για τη διασύνδεση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Διαχειρίζεται τα κεντρικά συστήματα (servers) και το δίκτυο των Η/Υ του Δήμου.
Πιο συγκεκριμένα:

 1. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
 2. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
 3. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.
 4. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου.
 5. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων γραφείων διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ.
 6. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων των εφαρμογών που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του Δήμου.
 7. Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
 8. Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες του Δήμου.
 9. Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.
 10. Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου.
 11. Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους.
 12. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.
 13. Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο. Τηρεί αντίγραφα ασφαλείας των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου.
 14. Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων.
 15. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
Τμηματάρχης: ΑΝΤΩΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΛΙΑ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241361348
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eantonara@rhodes.gr

Τμήμα Γεωπληροφορικής – ΚΟ.Σ.Ε

  Βασική αρμοδιότητα του τμήματος είναι η δημιουργία, εποπτεία και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου γεωπληροφοριακού συστήματος (GIS) με σκοπό την υποστήριξη του αναπτυξιακού προγράμματος του Δήμου και την παροχή πληροφοριών στις Υπηρεσίες , στους μελετητές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).

 1. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συλλογή δεδομένων των Υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με το χώρο.
 2. Σχεδιάζει και συντηρεί το σύστημα γεωπληροφορικής του Δήμου σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.
 3. Μεριμνά για την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα γεωπληροφορικής του Δήμου.
 4. Μεριμνά για την παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την τεκμηρίωση της λήψης αποφάσεων.
Τμηματάρχης:  ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 38077 (εσ. 118)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: smpouklas@gmail.com

    Η Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Διευθυντής: ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241361655
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pro-tom@rhodes.gr
imaniadakis@rhodes.gr

Αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης είναι οι εξής:

 1. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.
 2. Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
 3. Μεριμνά για την προστασία της γεωργικής γης από άλλες χρήσεις και ιδιαίτερα αυτής με υψηλή παραγωγικότητα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πολεοδομίας και περιβάλλοντος.
 4. Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών.
 5. Προωθεί τη συγκρότηση ομάδων παραγωγών και μεριμνά για τη στήριξή τους για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
 6. Μεριμνά για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 7. Τηρεί μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με βάση το μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 8. Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.
 9. Μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τουρισμού.
 10. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
 11. Εισηγείται για σύσταση, κατάργηση και συγχώνευση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 12. Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
 13. Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
 14. Καθορίζει ζώνες προστασίας και μεριμνά για την καταστροφή σε αυτές των παρανόμων καλλιεργειών.
 15. Μεριμνά για ζητήματα ανάπτυξης της αμπελουργίας και ιδίως :
 1. Εισηγείται την χορήγηση αδειών αναφύτευσης αμπελώνων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Μεριμνά για την παροχή του απαραίτητου άνοσου πολλαπλαστικού υλικού αμπέλου εγκατάστασης και εμβολιοληψίας.
 1. Γνωμοδοτεί για το ετήσιο πρόγραμμα δασοπονίας στα όρια του Δήμου, που καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες.
 2. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.
 3. Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 4. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
 5. Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
 6. Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
 7. Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
 8. Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 9. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.
 10. Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζομένων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.
 11. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων (οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση ζημιών, κλπ.).
 12. Καταγράφει τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν στον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.
 13. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κλπ).
 14. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου.
 Τμηματάρχης: ΚΟΥΦΑΔΑΚΗ ΜΑΡΟΥΛΛΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241361651
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pro-tοm@rhodes.gr

 

Τμήμα Γεωργικών Επιχειρήσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Γεωργικών Επιχειρήσεων είναι οι εξής:

 1. Παρακολουθεί και ελέγχει τη διακίνηση οίνου.
 2. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 3. Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
 4. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
 5. Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δημοτικά σφαγεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 6. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.
 7. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών.
 8. Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη συντήρηση των κάθε είδους υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων.
Τμηματάρχης:
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241361655
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: georgikonepixeiriseon@rhodes.gr

 

Τμήμα Κτηνιατρικής και Αλιείας

Οι αρμοδιότητες του τομέα της Κτηνιατρικής είναι οι εξής:

 1. Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων ( καταστήματα διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήματα πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).
 2. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 3. Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του οίστρου των ζώων.
 4. Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 5. Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.
 6. Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημ. Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.
 7. Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.
 8. Μεριμνά για την συντήρηση της υπάρχουσας πανίδας σε κοινόχρηστους χώρους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 9. Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων – κυνοκομείων, κλπ.), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φιλοζωικές οργανώσεις.

Οι αρμοδιότητες του τομέα της Αλιείας είναι οι εξής:

 1. Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου.
 2. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες του.
 3. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την αλιεία. Μεριμνά για την κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
 4. Παρακολουθεί την ρύπανση και την μόλυνση του υδάτινου περιβάλλοντος και μεριμνά για την κατάρτισης μελετών και την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση με την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων.
 5. Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
 6. Εισηγείται την μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, και καθορίζει την προστατευτική ζώνει πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους. Παρακολουθεί την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων. Υποβάλει αίτημα προς παροχή γνώμης του Γενικού επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτομένων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων.
 7. Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
 8. Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων και διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.
 9. Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
 1. την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας.
 2. την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος γόνου για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερομένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών.
 3. την έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και τον καθορισμό της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.
 4. την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα.
 5. τη διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύθηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.
 6. την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
 7. την επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους.
 8. την έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
 9. την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.
 10. τη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.
 11. την έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας.
 12. τον καθορισμό της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς και τις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου.
 13. τον καθορισμό περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές.
 14. την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας.
 15. την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων.
 16. την αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες.
 17. τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες.
 18. τη σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
 19. την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και την παροχή σ΄ αυτούς τεχνικών οδηγιών.
 20. την έγκριση και τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνον επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες.
 21. την κοπή των καλάμων στις λίμνες.
 22. την παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών.
 23. την μονομερή λύση της σύμβασης μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων.
 24. τον καθορισμό προστατευτικής ζώνης εκμισθουμένου ιχθυοτροφείου.
 25. την επιβολή ποινών και αποβολής ελεύθερων αλιέων από μίσθιο, συνεπεία, αλιευτικής παράβασης.
 26. την αυξομείωση των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες.
 27. τη μείωση ή πλήρη απαλλαγή από το συμβατικό μίσθωμα, λόγω αδυναμίας αλιευτικής εκμετάλλευσης.
 28. τη λύση μίσθωσης ιχθυοτροφείου.
 29. την παράταση της μίσθωσης ιχθυοτροφείου.
 30. την εκμίσθωση ιχθυοτροφείου χωρίς δημοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον καθορισμό του μισθώματος.
 31. τη γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
 32. την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών.
 33. τον χαρακτηρισμό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.
 34. τον καθορισμό της χωρικής περιφέρειας κάθε ιχθυόσκαλας.
 35. την ίδρυση ιχθυοσκαλών και τον καθορισμό της έδρας αυτών.
 1. Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
 1. τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.
 2. τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
 3. τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
 4. τις επαγγελματικές άδειες αλιείας.
 5. τη μεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους.
 6. την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους.
 7. την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.
 8. την ίδρυση συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και μεταποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων (συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής).
 1. Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Τμηματάρχης: ΒΕΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241034444
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kveloni@rhodes.gr

Η Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια  για την αποτελεσματική  τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και τον σχετικό κανονισμό καθαριότητας του δήμου.

 

 Διευθύντρια: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:   2241044351 – 352
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: oikonomiki@rhodes.gr,

Tμήμα Αξιοποίησης - Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

  Το τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου μεριμνά για την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες. (π.χ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, κλπ).
Φροντίζει για την κατάρτιση του επίσημου Κτηματολογίου των ακινήτων του Δήμου, τη κατάταξη των τίτλων κυριότητας του Δήμου και των σχετικών εκθέσεων προς αυτούς της Επιτροπής του Κτηματολογίου, κατά φακέλους.
Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους.
Η φροντίδα διοίκησης και διαχείρισης όλων εν γένει των ακινήτων του Δήμου, μισθωμένων ή μη κτισμάτων, οικοπέδων, ή άλλης μορφής ακινήτων είτε αυτές είναι ιδιοκτησίες τους είτε κατά χρήση από άλλους φορείς.
Στο τμήμα αυτό προβλέπονται οι πιο κάτω τομείς που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος :

Τομέας Αξιοποίησης Δημοτικών Κτηρίων και Καταστημάτων

Ο τομέας Αξιοποίησης Δημοτικών Κτηρίων και Καταστημάτων επιμελείται της διαδικασίας αξιοποίησης σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, για όλα τα δημοτικά κτήρια και τα καταστήματα.
Στην αρμοδιότητα ανήκουν επίσης:

 1. Η σύνταξη σε σχέδιο των διακηρύξεων των δημοπρασιών προς μίσθωση των δημοτικών κτηρίων και καταστημάτων και η ενέργεια της σχετικής προς αυτά αλληλογραφίας.
 2. Η επιμέλεια προς κατάρτιση και έγκαιρη υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων και η άμεση επίβλεψη επί της ακριβούς από πάσης απόψεως των όρων αυτών παρά των υπόχρεων σ’ αυτό μισθωτών.
 3. Η τήρηση βιβλίου εμφαίνοντας κατά τάξη τους μισθωτούς για καθένα των δημοτικών ακινήτων, θέσεων και εγκαταστάσεων, το σκοπό της χρήσης, το μίσθωμα, το χρόνο έναρξης και λήξης της μίσθωσης καθώς και ο σχηματισμός ιδιαίτερου φακέλου για κάθε μίσθωση που περιέχει τα θεμελιωμένα και εν γένει τα αφορώντα στοιχεία.
 4. Η σύνταξη των βεβαιωτικών καταλόγων των εσόδων των δημοτικών κτημάτων (μισθωμάτων) και η διαβίβαση τους στο Ταμεία για είσπραξη με κοινοποίηση αντίγραφου στο Λογιστήριο.
 5. Η εποπτεία σε όλα τα δημοτικά μίσθια στο τέλος χρήσης αυτών από τους ενοικιαστές, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών κανονισμών και των σχετικών μισθωτηρίων συμβολαίων και η καταγγελία κάθε παραβάτη αυτών και η προστασία γενικά των συμφερόντων του Δήμου.
 6. Η διαπίστωση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημιάς και η μέριμνα της επανόρθωσης αυτής από τον ενοικιαστή ή το Δήμο ανάλογα με την υπαιτιότητα καθενός.
 7. Η παρακολούθηση του χρόνου λήξης των μισθώσεων των δημοτικών μισθίων και η έγκαιρη ενέργεια διεξαγωγής των νόμιμων δημοπρασιών για την επαναμίσθωσή τους.

    Τομέας Αξιοποίησης Εκτάσεων Γης και Ιχθυοκαλλιέργειας

Ο τομέας Αξιοποίησης Εκτάσεων Γης και Ιχθυοκαλλιέργειας μεριμνά για την αξιοποίηση ή εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.

Τομέας Μητρώου Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).
 2. Μεριμνά για την μεταγραφή των ακινήτων και την ασφαλή και υπεύθυνη διαφύλαξή τους.
 3. Συγκεντρώνει οποιασδήποτε φύσεως τίτλων της ιδιωτικής ακινήτου περιουσίας του Δήμου και της κοινοχρήστου ακινήτου περιουσίας (πάρκα κλπ) και συντάσσει για κάθε ακίνητο σχετικό σχεδιάγραμμα.
 Τμηματάρχης: ΚΑΡΠΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2241024008
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  akiniti@rhodes.gr

 

Tμήμα Προμηθειών

  Το τμήμα Προμηθειών σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος των απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του Ν.3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει τη σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κλπ).
Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών συγκέντρωσης των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προμήθειας ειδών από τα Γραφεία Διαχείρισης Υλικών των Δημοτικών Ενοτήτων.
Μεριμνά για τη σύσταση και υποστήριξη της λειτουργίας Επιτροπών, που συστήνονται για την κατάρτιση προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή των παραγγελλομένων ειδών (ποσοτική, ποιοτική, εν λειτουργία παραλαβή, οριστική παραλαβή).
Στο τμήμα αυτό προβλέπονται οι πιο κάτω τομείς που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος:

Τομέας Παρακολούθησης Διαχείρισης Υλικών Ρόδου

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Έχει ως γενικό αντικείμενο την προμήθεια και τη διανομή στις Υπηρεσίες του Δήμου των:
 1. Κάθε φύσης υλικών , εξοπλισμού και υπηρεσιών , που απαιτούνται για την εκτέλεση τεχνικών έργων επισκευών ή συντηρήσεων, σύμφωνα με το αντικείμενο των Διευθύνσεων του Δήμου Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
 2. Υλικών ενσωματωμένων στα έργα.
 3. Μηχανημάτων, κινητών μηχανημάτων, τεχνικών συγκροτημάτων, συσκευών , εργαλείων, ανταλλακτικών, λιπαντικών και καυσίμων.
 4. Λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ειδών φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 5. Επίπλων, ειδών γραφείου και λοιπών παγίων στοιχείων.
 6. Υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (μισθώσεις μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, ασφαλίσεις κλπ).
 1. Ετοιμασία και εισήγηση του προγράμματος Προμηθειών του Δήμου που θα προωθηθεί με βάση τη νομοθεσία περί ενιαίων Κρατικών Προμηθειών. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος αυτού και περιοδική ενημέρωση των Διευθύνσεων των υπηρεσιών του Δήμου ανάλογα.
 2. Παραλαβή των προμηθευομένων ειδών μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο από τις προβλεπόμενες επιτροπές.
 3. Ταξινόμηση και μέριμνα διαφύλαξης και συντήρησης των ειδών που θα παραληφθούν, ως και η διάθεση αυτών, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις διαχείρισης υλικού στα οικεία τμήματα διαφόρων Υπηρεσιών.
 4. Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
 5. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).
 6. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών – εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
 7. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.

    Τομέας Διαγωνισμών

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 2. Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

    Τομέας Εποπτείας και Συντονισμού Αποθηκών Δημοτικών Ενοτήτων

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Επιμελείται της συγκέντρωσης των στοιχείων των αιτήσεων αναγκών προμήθειας υλικών όλων των Γραφείων Διαχείρισης Υλικών των Δημοτικών Ενοτήτων και μεριμνά για την διεκπεραίωσή τους.
 2. Συνεργάζεται με το Γραφείο Διαγωνισμών για την υλοποίηση των προγραμμάτων προμηθειών των δημοτικών ενοτήτων.
 3. Μεριμνά για την διανομή των εγκεκριμένων προμηθειών στις επιμέρους ενότητες.

    Τομέας Συγκέντρωσης Δικαιολογητικών των Δαπανών του Τμήματος

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Μεριμνά για την καταχώρηση όλων των τιμολογίων και τη συγκέντρωση των σχετικών παραστατικών που αφορούν τις προμήθειες του Δήμου.

    Τομέας Κινητής Περιουσίας του Δήμου

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Όλος ο εξοπλισμός γραφείων, computer, εργαλείων, βιβλίων κλπ, οχήματα, μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ του Δήμου.
 2. Η διαχείριση όλων των παραπάνω αντικειμένων και υλικών, χαρακτηρίζοντάς τα, σε συνεργασία με το γραφείο Διαχείρισης Υλικών, ως ανήκοντα στη κατηγορία των υλικών για έργα κατασκευής ή συντήρησης ή στην κατηγορία της λοιπής κινητής περιουσίας του Δήμου.
 3. Η τήρηση αρχείου των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και παρακολουθεί την κατανομή αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
 4. Η τήρηση ατομικών χρεωστικών καρτελών, που θα περιλαμβάνουν τα αντικείμενα ή υλικά που έχουν χρεωθεί οι εργαζόμενοι στο Δήμο.
 Τμηματάρχης: ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241077728
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: periousia@rhodes.gr

 

Tμήμα Προσόδων

    Το τμήμα Προσόδων συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ.
Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω του Νεκροταφείου, σφαγείων, δημοτικών αγορών κλπ.
Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο.
Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
Στο τμήμα αυτό προβλέπονται οι πιο κάτω τομείς που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος:

Τομέας Τελών Παρεπιδημούντων & Ακαθαρίστων Εσόδων

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Εκδίδει οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη των τελών παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων.
 2. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων βάσει των αποτελεσμάτων ελέγχου που διενεργεί το Γραφείο Ελέγχου για την καταβολή των οφειλόμενων τελών.
 3. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων.
 4. Τηρεί και ενημερώνει τακτικά το Μητρώο Επιχειρήσεων της αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. και τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου για τις ενάρξεις, παύσεις και μεταβολές των επιχειρήσεων.

Τομέας Τ.Α.Π.- Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις για τις προσόδους των Δήμων και τη λοιπή νομοθεσία που αφορούν την επιβολή και βεβαίωση των εσόδων του Δήμου από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Καταρτίζει σχετικούς με τα παραπάνω βεβαιωτικούς καταλόγους και τους αποστέλλει στο Γραφείο Εισπράξεων του Ταμείου. Συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο των στοιχείων των παραπάνω δημοτικών προσόδων.
 2. Τηρεί για κάθε έσοδο ιδιαίτερο φάκελο που περιλαμβάνει τις σχετικές διατάξεις των Νόμων και διαταγμάτων, νομολογία, γνωματεύσεις και εγκυκλίους.
 3. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία για την κατάρτιση των οικείων χρηματικών καταλόγων.

    Επίσης προβαίνει στις εξής ενέργειες:

 1. Παραλαβή και έλεγχος δηλώσεων ακινήτων που έχουν μετρητή της ΔΕΗ.
 2. Αποστολή στη ΔΕΗ για είσπραξη του Τ.Α.Π. και των τελών καθαριότητας και φωτισμού.
 3. Οργάνωση συνεργείου εξακρίβωσης επιφανειών σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες.
 4. Διαδικασία προσδιορισμού Τ.Α.Π. και τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλα τα ακίνητα ηλεκτροδοτούμενα και μη.
 5. Τήρηση αρχείου όλων των ακινήτων που έχουν μετρητή της ΔΕΗ ως και μη ηλεκτροδοτούμενων.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΠ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ

ΑΙΤΗΣΗ Τ.Α.Π. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Τομέας Βεβαίωσης Εσόδων Ρόδου

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Eφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις για τις προσόδους των Δήμων, που αφορούν την επιβολή και βεβαίωση των εσόδων του δήμου από φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα, πλην των εσόδων που είναι αρμοδιότητα των συγκροτημένων γραφείων στον παρόντα Ο.Ε.Υ. (ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, Κ.Ο.Κ., Κοινοχρήστων Χώρων, Παρεπιδημούντων και Ακαθαρίστων Εσόδων).
 2. Καταρτίζει σχετικούς με τα παραπάνω βεβαιωτικούς καταλόγους και τους αποστέλλει στο Τμήμα Ταμείου.
 3. Συγκεντρώνει και τηρεί αρχείο των στοιχείων των παραπάνω δημοτικών προσόδων.
 4. Τηρεί για κάθε έσοδο ιδιαίτερο φάκελο που περιλαμβάνει τις σχετικές διατάξεις των Νόμων και Διαταγμάτων, νομολογία, γνωματεύσεις και εγκυκλίους.

Τομέας Κοινοχρήστων Χώρων

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Επιμελείται των κανονιστικών διατάξεων για τον καθορισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων (οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, πλατειών) και τον καθορισμό τέλους χρήσης αυτών.
 2. Επιμελείται της διαδικασίας παραλαβής και έκδοσης αδείας χρήσης κοινοχρήστου χώρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 3. Εκδίδει οίκοθεν βεβαιώσεις για την είσπραξη των τελών.
 4. Ελέγχει και καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων

Τομέας Κ.Ο.Κ.

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Μεριμνά για την συλλογή και καταχώρηση των κλήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία (ελεγχόμενη και παράνομη στάθμευση), καθώς και της Τροχαίας (διοικητικές παραβάσεις-παράνομης στάθμευσης και Αεροδρομίου) .
 2. Επιμελείται της διαδικασίας εύρεσης στοιχείων ιδιοκτητών αυτοκινήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 3. Εκδίδει οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη των προστίμων.
 4. Ελέγχει την εξόφληση των επιβαλλομένων προστίμων βάσει των καταχωρηθέντων στοιχείων και επιμελείται της ειδοποίησης των υπόχρεων για την καταβολή των οφειλομένων προστίμων.
 5. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ειδοποίησης και τυχόν προσφυγών.
 6. Ελέγχει το αρχείο και διασταυρώνει τα στοιχεία εξοφλημένων κλήσεων.

Τομέας Ελέγχου Εσόδων και Φορολογικών Διαφορών

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Προβαίνει σε συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. κλπ) στον έλεγχο των πάσης φύσεως βιβλίων και στοιχείων που τηρούν οι φορολογούμενοι για την σύλληψη της φορολογητέας ύλης, που αφορά φόρους, τέλη και δικαιώματα του Δήμου.
 2. Διεξάγει κάθε υπηρεσία και αλληλογραφία που αφορά την ειδοποίηση των φορολογουμένων για τις οφειλές τους, τη διαγραφή βεβαιωθέντων ή την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων σε συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία που επιμελούνται των εσόδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
 3. Φροντίζει για όλη τη διαδικασία της βεβαίωσης των διαφυγόντων εσόδων από τους φορολογούμενους και την προώθηση των βεβαιωτικών καταλόγων στο Τμήμα Ταμείου.
 4. Επιλαμβάνεται της επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων αναφορικά με την επιβολή, βεβαίωση, μείωση κλπ. Οφειλομένου ποσού.
 5. Διεξάγει, παρακολουθεί και ελέγχει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε προπαρασκευαστική εργασία για τις ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών Επίλυση Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, αναφορικά με οφειλόμενους άμεσους δημοτικούς φόρους, τέλη και δικαιώματα.
 6. Παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεση αποφάσεων των παραπάνω Επιτροπών.
 7. Εισηγείται τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, ενεργεί την αλληλογραφία αυτού και τηρεί φάκελο των διοικητικών υποθέσεών του.
 8. Φροντίζει για τη συγκέντρωση των προσφυγών σε κάθε φορολογική διαφορά, τις διαβιβάζει στα αρμόδια γραφεία για αντίκρουση των προβαλλόμενων ισχυρισμών και φροντίζει για την παραπομπή τους στα αρμόδια όργανα.
 9. Τηρεί αρχείο δικογραφιών και αποφάσεων και πρωτόκολλο κατάθεσης ενδίκων μέσων και ενημερώνει τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων πρώτου και δεύτερου βαθμού κατά φορολογικών εγγράφων.
Τμηματάρχης: ΤΡΟΥΛΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
22413-63202
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mtroullakou@rhodes.gr
Γραφείο  Ελέγχου ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63217,22413-63224
Γραφείο Τ.Α.Π. ΠΙΤΣΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

ΔΟΝΤΑ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΡΙΠΗ ΣΕΒΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63219

22413-63220

22413-63221

2241363222

Ηλεκτρονική διεύθυνση:
tap.rhodes@rhodes.gr
Κοινόχρηστοι  Χώροι MAΡΙΑΣ ΦΩΤΗΣ
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63223
Κλήσεις Κ.Ο.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63225
Ταμίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63227
Πρωτόκολλο-Προσφυγές ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63229
Έκδοση  Οίκοθεν ΜΑΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2241363230,22413-632226
Προτιμησιακό Δικαίωμα ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63235,22413-63236
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63229
Ελεγχόμενη
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22410-20646

Τμήμα Ταμείου

Το τμήμα  λειτουργεί κάτω από την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ταμείου (Δημοτικού Ταμία) και με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται παρακάτω:

 • Ο Δημοτικός Ταμίας με προσωπική του ευθύνη εποπτεύει και διεξάγει δια των ειδικών οριζόμενων διαχειριστικών οργάνων, την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι διατάξεις περί Οικονομικής Διοίκησης του Λογιστικού των Δήμων και ειδικότερα:
 1. Κατευθύνει και ελέγχει τα υπαγόμενα σ’ αυτόν όργανα. Είναι υπεύθυνος για την περιουσία σε μετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του Δήμου, καθώς και για την φύλαξη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων εν γένει.
 2. Εποπτεύει την τήρηση των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών και ταμειακών βιβλίων, παρακολουθεί την όλη κίνηση των Εσόδων και Εξόδων, ευθυνόμενος για κάθε παρατυπία ή παράλειψη και ρυθμίζει τα της χρηματικής διαχείρισης των διαχειριστικών και εισπρακτορικών οργάνων.
 3. Ευθύνη του Δημοτικού Ταμία είναι και η υποβολή του ετήσιου απολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου προς τα αρμόδια όργανα.

Στο τμήμα αυτό προβλέπονται οι πιο κάτω τομείς που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος:

Tομέας Είσπραξης Βεβαιωθέντων Οφειλών και Κατασχέσεων

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Έχει την ευθύνη για την είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αφορούν φόρους, τέλη και δικαιώματα φορολογουμένων. Σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται στον Δημοτικό Ταμία, όποτε απαιτείται, την λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά των οφειλετών, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. και προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες από τούτο ενέργειες.
 2. Ενδεικτικά προβαίνει σε:
 1. Παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία προσόδου από τα διενεργούντα την βεβαίωση τμήματα.
 2. Έκδοση και μέριμνα για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του Δήμου.
 3. Ενημέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη όπου αναγράφονται τα οφειλόμενα ποσά κατά κατηγορία προσόδου.
 4. Παρακολούθηση της εκτέλεσης των εισπράξεων, που ανατίθενται στους Δημοτικούς εισπράκτορες.
 1. Προβαίνει στην εκτέλεση κατασχέσεων, απαραίτητης ενέργειας για διενέργεια πλειστηριασμών και γενικά σε ότι προβλέπεται για την αναγκαστική είσπραξη οφειλών.

    Tομέας Απόδοσης Κρατήσεων και Ασφαλιστικών Εισφορών

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων, που αντιστοιχούν στα επί μέρους εντάλματα πληρωμής.

Τομέας Εισπράξεων

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Ενεργεί πριν από κάθε κατάθεση χρηματική κατάθεση έλεγχο των διπλοτύπων  εισπράξεων, παραλαμβάνει τις εισπράξεις, εκδίδοντας γραμμάτιο τακτοποιημένων εισπράξεων και τις καταθέτει στο Δημοτικό Ταμείο.
 2. Εκδίδει τα γραμμάτια είσπραξης των διαφόρων Εσόδων του Δήμου.
 3. Τηρεί από τον νόμο τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία εσόδων, καταρτίζει τους μηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς της διαχείρισης εσόδων, συντάσσει τους στατιστικούς πίνακες  που υποβάλλονται στο Υπουργείο, Περιφερειακή Διεύθυνση κλπ., συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον ετήσιο απολογισμό εσόδων του Ταμείου και καταρτίζει τον απολογισμό αυτού. Ειδικότερα ακόμη προβαίνει σε:
 1. Διενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς τον Δήμο, για οποιαδήποτε αιτία στα Γραφεία του Δήμου. Έκδοση αντίστοιχων γραμματίων εισπράξεων και σχετική ενημέρωση περιοδικού /Αρχείου οφειλετών, κατά οφειλέτη. Διενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς τον Δήμο μέσω Δημοτικών Εισπρακτόρων.
 2. Έκδοση των αντίστοιχων γραμματίων εισπράξεων και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη. Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης/ελέγχου των Δημοτικών Εισπρακτόρων.
 3. Καταγραφή των διενεργουμένων εισπράξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και σχετική ενημέρωση του Τμήματος Λογιστικής Εσόδων/Εξόδων.

Tομέας Πληρωμών

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Ενεργεί τον έλεγχο των εκδοθέντων και διαβιβασθέντων στο Ταμείο ενταλμάτων και βάσει αυτών, προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων και της λοιπής Νομοθεσίας.
 2. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο λογιστικά-ταμειακά βιβλία εσόδων – εξόδων, καταρτίζει τους μηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς της διαχείρισης εσόδων – εξόδων.
 3. Προβαίνει ακόμη σε τήρηση ιδίου Ταμείου στα Γραφεία του Δήμου όπως ο Νόμος ορίζει.
 4. Διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις Τράπεζες σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Λογιστικής Εσόδων.
 5. Μεριμνά για την πληρωμή των αποδοχών, αμοιβών στους με κάθε σχέση εργασίας εργαζόμενους στο Δήμο.
 Τμηματάρχης(Αναπληρωτής)  : ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241044353
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tameio@rhodes.gr,

Τμήμα Λογιστηρίου

   Έχει ως γενικό αντικείμενο τον ουσιαστικό έλεγχο και την δημοσιολογική παρακολούθηση της οικονομικής διοίκησης, του ελέγχου δαπανών και του λογιστικού ελέγχου των εσόδων και εξόδων του Δήμου.
Στο τμήμα αυτό προβλέπονται οι πιο κάτω τομείς που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος:

Τομέας Εκκαθάρισης Δαπανών

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Παραλαμβάνει τις καταστάσεις πληρωμών με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση της κάθε δαπάνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Εκδίδει εκθέσεις ανάληψης δαπάνης, για τις περιπτώσεις που οι διενεργούντες τις δαπάνες αυτές δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα.
 3. Συντάσσει χρηματικά εντάλματα πληρωμής (ΧΕΠ), για κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Καταχωρεί τα τιμολόγια και τις δαπάνες που διαβιβάζονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Δήμου. Προελέγχει τα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης ώστε να είναι σύμφωνα με το Λογιστικό Δήμων και Κοινοτήτων και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 5. Ελέγχει την νομιμότητα κάθε δαπάνης και την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί «Δημοσίου Λογιστικού των ΟΤΑ» όπως ισχύουν κάθε φορά.
 6. Παρακολουθεί τις δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου μας και μεριμνά για την εμπρόθεσμη εκκαθάριση και διαβίβαση των εκδιδομένων ΧΕΠ, στο δημοτικό ταμία για τη διενέργεια των πληρωμών.
 7. Τηρεί ειδικό αρχείο με όλες τις σχετικές αποφάσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων δημοτικών οργάνων, οι οποίες επιφέρουν λογιστικές πράξεις.
 8. Τηρεί αρχεία με τα παραστατικά και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τους, τα οποία είναι απαραίτητα για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος, του Δήμου μας, (Καθολικό Εξόδων, Ημερολόγιο Εξόδων κτλ).
 9. Διαβιβάζει στην Υπηρεσία Επιτρόπου, τα ΧΕΠ, των δαπανών, οι οποίες υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο, με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, προκειμένου να εγκριθούν.
 10. Τηρεί αρχείο των ακυρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων τα οποία διαβιβάζονται στο τμήμα από την Υπηρεσία Επιτρόπου και ενημερώνει τόσο την υπηρεσιακή μονάδα που προκάλεσε την δαπάνη, όσο και τον δικαιούχο.
 11. Συνεργάζεται άμεσα με την Υπηρεσία Επιτρόπου, παρέχοντας διευκρινίσεις και κάθε πρόσθετο στοιχείο που ήθελε ζητηθεί.
 12. Διαβιβάζει στο Τμήμα Δημοτικού Ταμείου, τα χρηματικά εντάλματα με τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά για την πληρωμή των δικαιούχων.

    Τομέας Λογιστηρίου

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Παρακολουθεί και καταχωρεί τις καταλογιστικές πράξεις, που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα, αφορούσες οικονομικό αντικείμενο.
 2. Παρακολουθεί και επιμελείται την έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής.
 3. Επιμελείται την απόδοση επιχορηγήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Τηρεί αρχείο με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, σχετικά με την οικονομική διαχείριση προγραμμάτων και έργων, παρέχοντας κάθε οικονομική πληροφόρηση στους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησής των.
 5. Φροντίζει για την οικονομική αποτύπωση σχετικά με την εξέλιξη των προγραμμάτων και έργων.
 6. Τηρεί αρχείο αντιγράφων των συμβάσεων που προσκομίζονται, βάση των οποίων δημιουργούνται οικονομικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων.
 7. Μεριμνά για την πληρωμή των περιοδικά επαναλαμβανομένων δαπανών, (μισθώματα, προμήθειες, δόσεις κλπ).

    Τομέας  Διπλογραφικού

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Αναπτύσσει λογιστικό σχέδιο γενικής – αναλυτικής λογιστικής, το οποίο συνδέει με την λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού και προϋπολογισμού.
 2. Τηρεί και να εκτυπώνει τα βιβλία, καθώς και κάθε λογιστική υποχρέωση που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις (ΠΔ 315/99, ΚΒΣ κλπ).
 3. Επιβλέπει και ελέγχει την συμφωνία των λογαριασμών Γενικής Λογιστικής και Δημοσίου Λογιστικού, όπως αυτοί διαμορφώνονται από τα τηρούμενα παραστατικά.
 4. Αναπτύσσει και παρακολουθεί το σύστημα κοστολόγησης.
 5. Ελέγχει περιοδικά τις λογιστικές καταχωρήσεις (έσοδ0α – έξοδα), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα.
 6. Συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις, τηρεί τους λογαριασμούς τάξεως και τους αναλυτικούς λογαριασμούς όλων των βαθμίδων, το προσάρτημα του ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99.  Επιμελείται της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης.
 7. Λογιστικοποιεί τις αγορές και τις δαπάνες, λογιστικοποιεί τα έσοδα, εφαρμόζει γενικά το Π.Δ. 315/1999.
 8. Μεριμνά και διευκολύνει το έργο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 9. Ενεργεί κάθε φορά που απαιτείται και οπωσδήποτε στο τέλος κάθε χρήσης, την απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, ενεργεί τις αποσβέσεις , τηρεί το μητρώο παγίων.
 10. Σε συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία, ελέγχει τα έργα, τις μελέτες και τις προμήθειες, καθώς και τις χρηματοδοτήσεις.
 11. Εγγράφει τις εγγυητικές επιστολές, ύστερα από γνωστοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 12. Ελέγχει την συμφωνία ταμείου – τραπεζικών λογαριασμών και δανείων.
 13. Τηρεί και αποτυπώνει το αρχείο συμμετοχών του δήμου.
 14. Συντάσσει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, Ε2, Ε9, ΦΑΠ και γενικά ότι προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία.
 15. Συντάσσει τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, όπως προβλέπεται από τον ΚΒΣ.

    Τομέας Παρακολούθησης Έργων

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Παρακολουθεί και μεριμνά ειδικότερα την οικονομική διαχείριση, απορρόφηση και ορθολογική αξιοποίηση των κάθε είδους κονδυλίων.
 2. Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, από την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων έως τη διενέργεια των πληρωμών και την τήρηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση διαδικασιών του κυκλώματος λογιστικής παρακολούθησης αυτών και των σχετικών εγγράφων (προϋπολογισμοί, χρεώσεις, πιστώσεις, ενταλματοποίηση δαπανών κλπ), ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των πραγματοποιούμενων δαπανών, καθώς και η τήρηση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
 3. Ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις όπου απαιτείται:
 1. Εναρμόνιση των σχετικών με τη Μονάδα Διαδικασιών με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Τηρεί Αρχείο Παραστατικών διαχείρισης των προηγούμενων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους οποίου προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
 3. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
 4. Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.
 5. Στην περίπτωση των έμμεσων πληρωμών τακτική ενημέρωση (υποβολή στοιχείων κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού) στη Διαχειριστική Αρχή.
 6. Τεκμηρίωση της διαδρομής ελέγχου.
 7. Δημοσιονομικός έλεγχος των πληρωμών της πράξης.
 8. Καταχώριση εισπράξεων – πληρωμών στο λογιστικό σύστημα του Δήμου με βάση το προβλεπόμενο σύστημα λειτουργίας.
 9. Αποδοχή επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και παροχή εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων πράξεων σε εθνικούς και κοινοτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 Τμηματάρχης: ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410- 44364
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης

    Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης έχει ως γενικό αντικείμενο, τον έλεγχο και τήρηση των διαδικασιών οικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου του Δήμου (προϋπολογισμοί,  εσωτερικό έλεγχο, οικονομική πληροφόρηση κλπ).
Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.
Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προτάσεις προς τη Διεύθυνση, για την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών του Δήμου.
Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται  με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
Στο τμήμα αυτό προβλέπονται οι πιο κάτω τομείς που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος :

Τομέας προϋπολογισμού

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Συγκεντρώνει στοιχεία, διερευνά και καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, εσόδων και εξόδων, των υπηρεσιών του Δήμου.
 2. Συνεργάζεται με τις άλλες Διευθύνσεις του Δήμου για την παροχή στοιχείων για την κατάρτιση των ετησίων προϋπολογισμών δράσης και χρηματοδότησης του Δήμου σε αντιστοιχία προς τα ετήσια προγράμματα δράσης του Δήμου.
 3. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και παρακολουθεί την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων και εισηγείται τις απαραίτητες αναμορφώσεις στα αρμόδια όργανα.
 4. Προωθεί τους προϋπολογισμούς προς έγκριση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

    Τομέας Πληροφόρησης και Στατιστικών Οικονομικών Στοιχείων

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Τηρεί αρχεία οικονομικών στοιχείων και παρακολουθεί την εξέλιξη των προηγουμένων προϋπολογισμών. Εξάγει τις αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών.
 2. Συντάσσει και υποβάλλει στη Διεύθυνση περιοδικά απολογιστικά στοιχεία, (μηνιαία, τριμηνιαία), τα οποία προωθούνται προς τις αρμόδιες επιτροπές.
 3. Συντάσσει και υποβάλλει περιοδικά στοιχεία με ηλεκτρονική μορφή όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης.
 4. Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων σχετικά με την εκμετάλλευση και το κόστος παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
 5. Επιμελείται  την αλληλογραφία και τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.
 Τμηματάρχης: ΧΑΣΤΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410-44351
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: xxastalis@rhodes.gr

Η Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση και εποπτεία στους τομείς της αξιοποίησης των φυσικών πόρων, της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της βιομηχανίας, την προστασία του καταναλωτή και την προώθηση της απασχόλησης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Διευθυντής:
ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413-61654
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  demporiou@rhodes.gr,
mkoukias@rhodes.gr 

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης  Εμπορικών Δραστηριοτήτων είναι οι εξής:

 1. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως :
 1. Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
 2. Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.
 3. Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
 4. Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
 5. Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
 6. Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.
 7. Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
 8. Τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
 9. Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
 10. Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
 11. Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
 12. Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
 13. Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
 14. Την εξαίρεση επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών γενικά από τις διατάξεις περί ανάπαυσης την Κυριακή και τις λοιπές ημέρες αργίας.
 15. Την εξαίρεση από την εκ περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, που λειτουργούν ως εξοχικά.
 16. Την χορήγηση αναπληρωματικής ανάπαυσης των μισθωτών σε άλλη ημέρα, εκτός από την Κυριακή.
 17. Την επέκταση της ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας.
 18. Την έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιματολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκομικής περιόδου, με την οποία καθορίζεται η έναρξή της, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του Δήμου, χωρίς αυτή να είναι δυνατόν να υπερβεί το πεντάμηνο.
 1. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 2. Ελέγχει τις τιμές, την επάρκεια και την ομαλή λειτουργία της αγοράς και ελέγχει την κανονικότητα των τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών.
 3. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
 4. Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.
 5. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
 1. Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.
 2. Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών.
 3. Τα ζωήλατα οχήματα.
 4. Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 5. Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
 6. Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας.
 7. Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
 8. Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.
 1. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία, τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων).
 2. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, αρχείο αδειών, κλπ).
 Τμηματάρχης: ΚΕΦΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2241361624,2241361621 ,2241361634,2241361669
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vkefala@rhodes.gr

 

Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή 

Το Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή ως κύριο σκοπό έχει την πρόληψη και προστασία των καταναλωτών και τη διακήρυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών .
Επικεντρώνεται κυρίως στην πρόληψη και λιγότερο στην καταστολή. Αναλαμβάνει δράσεις για την προστασία του καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί τη συνειδητοποίηση των πολιτών-καταναλωτών της δύναμης που έχουν στα χέρια τους, γιατί μόνο έτσι μπορούν να προασπίσουν καλύτερα τα συμφέροντά τους και να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή από άποψη ποιότητας και κόστους.
Δραστηριοποιείται σε τρία επίπεδα κατανάλωσης: Στις κοινωνικές υπηρεσίες, στα οικονομικά προϊόντα, στα πολιτισμικά αγαθά.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη σφαιρική αντιμετώπιση των θεμάτων είναι:

 1. Η Πληροφόρηση, η οποία γίνεται σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ο καταναλωτής με προσωπική ή τηλεφωνική επαφή καταθέτει παράπονα, καταγγελίες, αναφορές.
 2. Οι έρευνες και μελέτες
 3. Η ευαισθητοποίηση
 4. Η δικτύωση

Επίσης το Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού (άρθρο 11 Ν 2251/94 ΦΕΚ 191/94 τεύχος Α΄) όπως ισχύει.

Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας - ΑΠΕ και Βιομηχανίας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Φυσικών Πόρων, Ενέργειας – ΑΠΕ και Βιομηχανίας είναι οι εξής:

 1. Μεριμνά για την υλοποίηση των προγραμμάτων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του οικείου Υπουργείου.
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας.
 3. Ενημερώνει τους επενδυτές σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακών νόμων, δικαιολογητικών και διαδικασιών προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες και οι επί μέρους εγκρίσεις.
 4. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς και τα επιμελητήρια για την εξέταση θεμάτων τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στην υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηματικών μονάδων σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 5. Εισηγείται την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, για διανομή και εμφιάλωση υγραερίου, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε εταιρίες εμπορίας με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, σε μονάδες εμφιάλωσης υγραερίου και στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
 6. Τηρεί και ενημερώνει το ηλεκτρονικό ειδικό μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, εγγράφει στο ειδικό μητρώο και διαγράφει από το μητρώο αυτό τις ανωτέρω επιχειρήσεις, καθώς και παρακολουθεί, ελέγχει και επιβάλλει σε αυτές τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 7. Ελέγχει τη διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.
 8. Ελέγχει την εκτέλεση εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
 9. Εξετάζει τις αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
 10. Εισηγείται την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.
 11. Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 12. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.

Ο τομέας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:

 1. Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 2. Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
 3. Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
 4. Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.
 5. Συνεργάζεται με το τμήμα Προμηθειών, στην προσπάθεια χρήσης και προμήθειας πράσινων προϊόντων.
 Τμηματάρχης: ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413-61654,22413-61623
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tenergias@rhodes.gr,
mkoukias@rhodes.gr 

Τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας είναι οι εξής:

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 2. Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου μάθησης.
 3. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.
 Τμηματάρχης: ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241241007
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: papachristodoulou@rhodes.gr

Η Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσία Δόμησης) είναι αρμόδια για την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών και την χορήγηση αδειών επιχειρήσεων και καταστημάτων και άλλων δραστηριοτήτων, καθώς και της γραμματειακής υποστήριξης των τμημάτων και επιτροπών της Διεύθυνσης.
Η Διεύθυνση ασκεί την διαδικασία της εφαρμογής του πολεοδομικού – χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε επίπεδο έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών με την τήρηση των προβλεπόμενων όρων και περιορισμών δόμησης και των χρήσεων γης των εντός και εκτός σχεδίου περιοχών, καθώς και των εν ισχύ γενικών και ειδικών διαταγμάτων, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται στη διεύθυνση.
Προσβλέπει στον περιορισμό και την εξάλειψη της αυθαίρετης δόμησης, με κατασταλτικούς και προληπτικούς μηχανισμούς και ανάλογες δράσεις και σε αντίθετη περίπτωση προβαίνει σε σύνταξη και επιβολή κυρώσεων περί αυθαιρέτων κατασκευών.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Τμήμα Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων – Επιχειρήσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής:
ΠΕΡΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241364- 669,653
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ypdomisis@rhodes.gr

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού έχει την ευθύνη του χωροταξικού και πολεοδομικού  σχεδιασμού στα όρια του Δήμου.

Πρωτόκολλο: 2241364683, 2241364684   – dpoleodsxed@rhodes.gr

Προωθεί την υλοποίηση του πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού,  την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
Προτείνει, μελετά, επιβλέπει και εφαρμόζει Γενικά Πολεοδομικά σχέδια, Πολεοδομικές Μελέτες, Πράξεις Εφαρμογής  υπό τις ρυθμίσεις   ενός συνολικού σχεδιασμού.
Προωθεί την  εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Συμμετέχει στη σύνταξη  των  Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου και των οργανισμών του, ώστε να συνάδουν  με τους  στόχους της χωροταξικής και πολεοδομικής ανάπτυξης του Δήμου Ρόδου.
Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων σχεδίων, όρων δόμησης, εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής, παρέχει  πληροφορίες και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από της ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 Διευθύντρια: Σωτηράκη Σταματία
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64682
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ssotiraki@rhodes.gr 

Ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των πολιτών χορηγούνται:

Βεβαίωση Όρων Δόμησης(κατόπιν αιτήσεως )
Βεβαίωση Χρήσεων Γης (κατόπιν αιτήσεως)
Βεβαίωση Αρίθμησης Οδών (κατόπιν αιτήσεως)
Βεβαίωση Πλάτους Οδού
Βεβαίωση Μετονομασίας Οδών
Βεβαίωση Χαρακτηρισμού Οδού
Βεβαίωση Χιλιομετρικών αποστάσεων στα όρια του Δήμου Ρόδου
Βεβαίωση Υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον 1337/1983(κατόπιν αιτήσεως)
Βεβαίωση Υποβολής Εισφοράς σύμφωνα με τον 1337/1983
Βεβαίωση Διατηρητέου Κτιρίου
Απόσπασματα Πολεοδομικών Σχεδίων
Χάραξη Ρυμοτομικής Γραμμής Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως επί του Εδάφους
Απαντήσεις σε Αιτήματα Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου
Για να εκτυπώσετε μία κενή αίτηση

Αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών

Στην αρμοδιότητα του εμπίπτουν η μελέτη, η επίβλεψη και η παρακολούθηση:

1. Των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΣΧΟΟΑΠ
2. Των Πολεοδομικών Μελετών (ΠΜ), όπως μελέτες επεκτάσεων πόλεων ή οικισμών, μελέτες αναθεωρήσεων − τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων, μελέτες Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), μελέτες άλλων πολεοδομούμενων περιοχών (όπως παραγωγικών πάρκων κ.λπ.) καθώς και μελέτες αναπλάσεων ή άλλες ειδικές πολεοδομικές μελέτες.
3. Της έγκρισης τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων
4. Των γενικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τους στόχους του πολεοδομικού σχεδιασμού
5. Του καθορισμού των ορίων οικισμών μέχρι (2) χιλιάδων κατοίκων, των όρων και περιορισμών δόμησης.
6. Της σύνταξης προκαταρκτικής πρότασης ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α).
7. Της γνωμοδότησης για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής ειδικών κτιρίων.
8. Της παροχής βεβαιώσεων σχετικών με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, τις Πολεοδομικές Μελέτες, τα Ρυμοτομικά Σχέδια Πόλεως, τα όρια των οικισμών, τις ΖΟΕ, τις περιοχές Natura, επιτρεπομένων χρήσεων για γήπεδα εκτός σχεδίου, εντός ορίων ΓΠΣ, αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, θεώρησης όρων δόμησης, κατάτμηση γηπέδων − οικοπέδων κλπ.

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στα τμήματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Η γραμματεία έχει την ευθύνη της τήρησης του πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων, τηρεί αρχείο αλληλογραφίας. Τηρεί βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων επιτροπών. Έχει την ευθύνη αποστολής της αλληλογραφίας, επίδοσης εγγράφων, εκτέλεσης εξωτερικών εργασιών.

Τμηματάρχης:
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64685
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 

Τμήμα Τακτοποιήσεων και Απαλλοτριώσεων

Στην αρμοδιότητα του εμπίπτουν τα εξής:

1. Η κτηματογράφηση και η σύνταξη πράξεων εφαρμογής
2. Η επίβλεψη και κύρωση μελετών πράξεων εφαρμογής.
3. Οι πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας
4. Διαχείριση κυρωμένων πράξεων εφαρμογής (επιβολή εισφοράς – διορθωτικές πράξεις)
5. Μελέτη και Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών
6. Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
7. Η διαδικασία απαλλοτρίωσης ή κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, της εκτέλεσης δημοσίων έργων Οδοποιίας, δημοσίων κτιριακών έργων, κλπ, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
8. Η οριοθέτηση ρεμάτων και ο καθορισμός ζωνών απαλλοτρίωσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών.

Τμηματάρχης: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64655
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τμήμα Πολεοδομικού Πληροφοριακού Συστήματος

Στην αρμοδιότητα του εμπίπτουν τα εξής:

1. Η οργάνωση και λειτουργία ενός ψηφιακού συστήματος, ικανού να ενσωματώνει, αποθηκεύει, προσαρμόζει, αναλύει και παρουσιάζει γεωγραφικά συσχετισμένες τις πολεοδομικές πληροφορίες σε συνεργασία με το τμήμα γεωπληροφορικής.
2. Η παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων για τις ανάγκες σχεδιασμού και ανάπτυξης του συνόλου του Δήμου Ρόδου.
3. Η τήρηση αρχείου των υποβάθρων που αφορούν στις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, Natura, Ζ.Ο.Ε. κ.τ.λ.
4. Η τήρηση αρχείου καθορισμού γραμμών αιγιαλού
5. Ο σχεδιασμός και η κατάταξη των οδικών δικτύων
6. Η ονοματοθεσία και αρίθμηση των οδών.
7. Η τήρηση αρχείου των διατηρητέων κτιρίων.
8. Η εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών που αφορούν στην καταγραφή της Δημοτικής περιουσίας.
9. H μέριμνα για την σύνταξη σχεδιαγράμματος για κάθε ακίνητο και για την μεταγραφή των ακινήτων του Δήμου.

Τμηματάρχης: ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22413 64689
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: emagriplis@rhodes.gr

 

Για να δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως (κατόπιν αιτήσεως)- έντυπο ένστασης

 

Διαβάσετε την εγκύκλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής που αφορά την “Πληρότητα αιτημάτων για θεώρηση όρων δόμησης και χρήσεων γης. Τήρηση προδιαγραφών σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων”

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Διευθυντής: ΓΕΡΑΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241022345,2241030903
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dperivallontos@rhodes.gr,

Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Μελετών, Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου είναι οι εξής:

 1. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 2. Μεριμνά για τη σύνταξη των μελετών και την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων του Τμήματος.
 3. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα, κλπ.)
 4. Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία των Φυτωρίων του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
 5. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 6. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα, κλπ).
 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 8. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 9. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.
 10. Συντάσσει μελέτες και επιβλέπει την εκτέλεση έργων καταπολέμησης παρασίτων, εντόμων κ.λ.π. Μεριμνά για την απεντόμωση και ψεκασμό κοινοχρήστων χώρων, σχολείων, βόθρων, αποχετευτικών φρεατίων και υπονόμων και γενικά οποιουδήποτε χώρου με ειδικό γι’ αυτό συνεργείο.
 11. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
Τμηματάρχης: ΓΕΡΑΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, Ρόδος
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241030903
Φαξ: 2241030908
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τμήμα Περιβάλλοντος

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Περιβάλλοντος είναι οι εξής:

 1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
 2. Μεριμνά για την προστασία των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 3. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 4. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:
 1. Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
 2. Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
 3. Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
 4. Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 Ν2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας και την υπηρεσία Φυσικών πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας.

Επίσης μεριμνά για:

 1. Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).
 2. Την έρευνα περιβαλλοντικών προγραμμάτων (Εθνικών κι Ευρωπαϊκών) και τη σύνταξη προτάσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού.
 3. Την μελέτη και τον σχεδιασμό περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
 4. Την έρευνα καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων (σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο) και σύνταξη προτάσεων υλοποίησής τους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού.
 5. Την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 6. Την συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσία για περιβαλλοντικά θέματα με άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 7. Την παρακολούθηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 8. Την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.
 9. Την προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ανακύκλωσης κλπ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
 10. Την εκπόνηση εκθέσεων περιβαλλοντικών δεδομένων του Δήμου.
 11. Την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων του Δήμου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
 12. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 13. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 Τμηματάρχης: ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410- 73179
FAX : 22410-30908
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dperivallontos@rhodes.gr

Η Διεύθυνση Τουρισμού είναι αρμόδια για σχεδιασμό και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης του τουρισμού στον Δήμο και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Διευθύντρια ΣΕΡΒΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2241035240
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  tourism@rhodes.gr

Γραφείου Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

 Το Γραφείο Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού μεριμνά για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αξιοποιώντας τις δημοτικές υποδομές και οργανώνει προγράμματα δράσης για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο συνεδριακός, ο θαλάσσιος, αθλητικός, κλπ. για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Τμήμα Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης είναι οι εξής:

 1. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας-Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και τους σχετικούς με τον τουρισμό φορείς του νησιού (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).
 2. Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την προβολή του Δήμου μέσω ιστοσελίδας.
 3. Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
 4. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων γραφείων τουριστικής πληροφόρησης
 Τμηματάρχης: ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241035945
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: touristinfo@rhodes.gr, touristinfooldtown@rhodes.gr
touristinfofaliraki@rhodes.gr
touristinfoport@rhodes.gr
kxatzikos@rhodes.gr

Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού είναι οι εξής:

 1. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
 2. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
 3. Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία, κλπ.).
 4. Μεριμνά για τον προγραμματισμό και συντονισμό των δράσεων τουρισμού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 5. Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κι εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προβολή του νησιού και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες σε συνεργασία με το Τμήμα Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης και το Τμήμα Επικοινωνίας-Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, όπου χρειάζεται.Ενημερώνει τους επιχειρηματίες για προγράμματα σχετικά με τον τουρισμό.
 6. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση, τα Τμήματά της και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κλπ).
 Τμηματάρχης: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241035240,
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: touristdevelopment@rhodes.gr,
tourism@rhodes.gr

  Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (δηλαδή της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης και διάθεσης αυτών) καθώς και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. Έχει επίσης την αρμοδιότητα και ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου και των λοιπών – καθώς και νέων – εγκαταστάσεων διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου όπως για παράδειγμα ΣΜΑ, νέων ΧΥΤΑ κ.τ.λ.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία στις Δημοτικές Ενότητες.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και τον σχετικό κανονισμό καθαριότητας του δήμου.

 Διευθυντής: ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΕΖΑΚΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410-29999, 22410-38713 22410-38758
Φαξ: 22410-38678
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dkathariotitas@rhodes.gr mkolezaki@rhodes.gr

Τμήμα Αποκομιδής

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Αποκομιδής είναι οι εξής:

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού, συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τη συλλογή των αστικών στερεών αποβλήτων, των ογκωδών απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών και τη μεταφορά τους σε νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις (ΣΜΑ, ΧΥΤΑ ή Μονάδες Επεξεργασίας τους/Αξιοποίησης τους).
 2. Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί το προσωπικό. Μεριμνά ιδίως για τον προληπτικό έλεγχο βασικών λειτουργιών των οχημάτων, το πλύσιμο, την απολύμανση και την καθαριότητά τους, ενώ αναφέρει αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία παρατηρείται σ’ αυτά.
 3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Σχεδιασμού.
 4. Μεριμνά για το πλύσιμο, απολύμανση και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 5. Μεριμνά για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε συνεργασία και με βάση τα προγράμματα του Τμήματος Σχεδιασμού.
 6. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων αποκομιδής στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
 Τμηματάρχης: ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241061057
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dkathariotitas@rhodes.gr

Τμήμα Καθαριότητας Κτιρίων

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Καθαριότητας Κτιρίων είναι οι εξής:

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού, συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων, δημοτικών τουαλετών και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του δήμου και των νομικών του προσώπων, πλην επιχειρήσεων.
 2. Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των εργαλείων και υλικών που χρησιμοποιεί το προσωπικό.
 3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων του και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Σχεδιασμού.
 4. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 Τμηματάρχης: ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241021909
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tkathktir@rhodes.gr

akolezakis@rhodes.gr

Τμήμα ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ

Οι αρμοδιότητες του τμήματος ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ είναι οι εξής:

 1. Μεριμνά σε συνεργασία και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και την παρακολούθηση του Τμήματος Σχεδιασμού για τη λειτουργία των υφιστάμενων αλλά και νέων εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις άδειες και τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας τους.
 2. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα εργασίας του προσωπικού στους χώρους του Τμήματος.
 3. Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί το προσωπικό, καθώς επίσης για την διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των τεχνικών εγκαταστάσεων.
 4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του Τμήματος.
 Τμηματάρχης: ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241064930
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: txyta@rhodes.gr,
fbakiris@rhodes.gr

kanthoulas@rhodes.gr

Τμήμα Σάρωσης και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Σάρωσης και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων είναι οι εξής:

 1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Τμήματος Σχεδιασμού, συγκροτεί τα συνεργεία και διενεργεί τον καθαρισμό των δρόμων, των πλατειών, των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (παραλίες, πάρκα, αύλειοι χώροι σχολικών συγκροτημάτων, μνημεία, κλπ), των κεντρικών οδικών αξόνων του νησιού, των ακάλυπτων οικοπέδων και των εγκαταλελειμμένων κτιρίων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων που προκύπτουν, σε κατάλληλα σημεία για την συλλογή και απομάκρυνσή τους. Ενημερώνει εγκαίρως το Τμήμα Αποκομιδής για τη συλλογή και μεταφορά τους. Επιπλέον είναι αρμόδιο για την αποψίλωση των κρασπεδόρειθρων και των ερεισμάτων των δρόμων αλλά και των βάσεων των δεντροστοιχιών.
 2. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί το προσωπικό.
 3. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του Τμήματος και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Σχεδιασμού.
 4. Υποστηρίζει με παροχή υπηρεσιών καθαριότητας τη διοργάνωση εκδηλώσεων του δήμου ή άλλων φορέων στα όρια του δήμου.
 5. Μεριμνά για την λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υποχρέων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.
 6. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 Τμηματάρχης:
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241077600
dkathariotitas@rhodes.gr

Τμήμα Σχεδιασμού

Το τμήμα Σχεδιασμού μεριμνά για την μελέτη, τεκμηρίωση και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

 1. Το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης κ.τ.λ.
 2. Την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τον τομέα εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
 3. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται οτιδήποτε αναγκαίο για τη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων, των συστημάτων και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και ιδίως:
 4. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και σάρωσης και μεριμνά για την έκδοση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αδειών, συντάσσοντας τις αναγκαίες γι αυτό μελέτες.
 5. Μελετά και βελτιστοποιεί τις διαδρομές συλλογής των απορριμματοφόρων και γενικότερα του στόλου καθαριότητας του δήμου, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες.
 6. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών(οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι, κλπ.).
 7. Μελετά επίσης και εισηγείται τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να υλοποιείται απρόσκοπτα το έργο της Διεύθυνσης.
 8. Διαμορφώνει και βελτιώνει συνεχώς τα προγράμματα των διαφόρων δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης (οδοκαθαρισμός, μηχανική σάρωση, αποκομιδή απορριμμάτων, αποκομιδή ογκωδών, ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων, χαρακτηρισμός και συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, κλπ.)
 9. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 10. Οργανώνει (επιλογή, σχεδιασμός, χωροθέτηση, κλπ) και τοποθετεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης των αστικών στερεών αποβλήτων (κάδοι, καλάθια, κλπ) και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 11. Παρακολουθεί και διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια του έργου της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 12. Συγκεντρώνει, τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τα στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της Διεύθυνσης, διαμορφώνοντας και παρακολουθώντας τους σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 13. Σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης.
 14. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Καθαριότητας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
 15. Σχεδιάζει, εξασφαλίζει τις αδειοδοτήσεις και οργανώνει τον σχεδιασμό αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 16. Οργανώνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αποκομιδής και τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
 17. Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί τα προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του δήμου, αναφορικά με το αντικείμενο της καθαριότητας και των δράσεων, πρόληψης-μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων.
 18. Εποπτεύει την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
 19. Έχει τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έργων αποκομιδής και σάρωσης που διενεργούνται από ιδιώτες για λογαριασμό του Δήμου.
 20. Παρέχει Γραμματειακή υποστήριξη προς την Διεύθυνση Καθαριότητας και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κλπ.)
 Τμηματάρχης: ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241038758
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tsxedkath@rhodes.gr,

   Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.  Στη Διεύθυνση, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

Διευθυντής: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:      2241361243
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mkritikos@rhodes.gr

Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων είναι οι εξής:

 1. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων και οποιοσδήποτε άλλη διοικητική πράξη είναι απαραίτητη). Έχει την ευθύνη της κατανομής των ερωτημάτων των δημοτικών συμβούλων προς τους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους και διαβιβάζει τις απαντήσεις έγκαιρα.
 2. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, καθώς και το Γενικό Γραμματέα (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών οργάνων και οποιοσδήποτε άλλη διοικητική πράξη είναι απαραίτητη).
 3. Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και προς το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 4. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
 5. Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
 6. Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ
Τηλέφωνα:2241361304, 375
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνα: 2241361306, 307, 376
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τηλέφωνα: 2241361339, 301, 359
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τηλέφωνα: 2241361221
Hλ.Ταχ: epz@rhodes.gr

 

 Τμηματάρχης: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241361304
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: symvoulio@rhodes.gr

Τμήμα Διοίκησης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Διοίκησης είναι οι εξής:

 1. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών.
 2. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
 3. Παρέχει Γραμματειακή υποστήριξη προς τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου.
 4. Οργανώνει βάσει σχεδίου, τους χώρους που προορίζονται για την τοποθέτηση των παραδιδόμενων από τις δημοτικές υπηρεσίες αρχείων. Μεριμνά για την διευθέτηση του αρχειακού υλικού του Δήμου σε συνεργασία με τις παραδίδουσες σ΄ αυτό υπηρεσίες, καθώς για την συντήρηση και φύλαξη αυτού.
 5. Μεριμνά για την περιοδική εκκαθάριση του αρχείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 6. Αναπαράγει κατ΄ εντολή ή προηγούμενη άδεια αντίγραφα εκ των τηρουμένων εγγράφων.
 7. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
 8. Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 9. Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
 10. Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
 11. Υποδέχεται και παρέχει πληροφορίες, κατευθύνσεις ή οδηγίες προς τον πολίτη για τις δημοτικές υπηρεσίες. Ενημερώνει τους δημότες για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του και τους εφοδιάζει με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. Επίσης παραλαμβάνει υποδείξεις προτάσεις και παράπονα των δημοτών.
 12. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
 13. Μεριμνά για την αναπαραγωγή και μεταφορά ενδοϋπηρεσιακά όλων των απαραίτητων εγγράφων καθώς και για την επίδοση ανακοινώσεων και προσκλήσεων.
 Τμηματάρχης: ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241361242
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tdioikisis@rhodes.gr
protokolo@rhodes.gr

Τμήμα Μισθοδοσίας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Μισθοδοσίας είναι οι εξής:

 1. Συνεργάζεται με το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα που αφορούν στις αυξήσεις, ωριμάνσεις, άδειες και ότι άλλο έχει σχέση με το προσωπικό, μόνιμο, αορίστου και έκτακτο.
 2. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία πληρωμής όλου του τακτικού προσωπικού.
 3. Ασχολείται με τη μισθοδοσία όλου του προσωπικού του Δήμου, συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις και ελέγχει γενικά τα μισθοδοτικά τους θέματα.
 4. Ενημερώνει το μηχανογραφικό πρόγραμμα μισθοδοσίας με τα ατομικά μισθολογικά στοιχεία των εργαζομένων.
 5. Φροντίζει για τα ένσημα των εργαζομένων (μηχανογραφικά και επικόλληση στα βιβλιάρια).
 6. Φροντίζει για την εκκαθάριση των μισθοδοτικών καταστάσεων (ταμεία εργαζομένων, δάνεια, εξαγορές κ.λπ.).
 7. Συντάσσει τις βεβαιώσεις αποδοχών του προσωπικού για την Εφορία και παραδίδει στο τέλος κάθε χρόνου την οριστική δήλωση αποδοχών στην Εφορία.
 8. Τηρεί αρχείο για όλες τις μισθοδοσίες προσωπικού παρελθόντων ετών.
 9. Ενημερώνει το προσωπικό εγγράφως για τα μισθολογικά τους στοιχεία.
ΦΕΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2241361329
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  misthodosia@rhodes.gr

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι εξής:

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.
 2. Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης και την κατάρτιση/ επικαιροποίηση των περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
 3. Παρακολουθεί την κάλυψη  των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου  με στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
 4. Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα των στελεχών.
 5. Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
 6. Μεριμνά για την εφαρμογή του  συστήματος  αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 7. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
 8. Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνουμένων  μέτρων βελτίωσης.
 9. Σχεδιάζει, εισηγείται  και οργανώνει  προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
 10. Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο με τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων ( πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
 11. Μεριμνά για την τήρηση των  νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις  του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του ( πχ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
 12. Μεριμνά για τη  διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
 13. Τηρεί τα Μητρώα του  Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή ( προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
 14. Σχεδιάζει και  εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ( τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).
 15. Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας.
 16. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 17. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό, κλπ).
 18. Εισηγείται και φροντίζει σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους για την παροχή κινήτρων, βραβείων, επαίνων και λοιπών σε μέλη ή ομάδες προσωπικού, που η παροχή των υπηρεσιών τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και χαίρει επιβραβεύσεως.
 19. Εκδίδει κάθε είδους  βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.
 20. Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 21. Παρέχει εφόσον ζητείται και είναι δυνατή στήριξη σε όλα τα σωματεία εργαζομένων του Δήμου είτε σε επίπεδο γραμματειακής υποστήριξης είτε προώθησης των αποφάσεων τους αρμοδίως.
 Τμηματάρχης: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
 2241361238
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  prosopikou@rhodes.gr

Η Διεύθυνση Ληξιαρχείου και Μητρώων είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, καθώς και θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:   2241361231
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dimotologio@rhodes.gr

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης είναι οι εξής:

 1. Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
 2. Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 3. Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
 4. Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.
 5. Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
 6. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
 7. Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
 8. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
 Τμηματάρχης: ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241361231
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dimotologio@rhodes.gr,

 

Δημοτολόγιο 2241361232,2241361233
Πιστ. Εγγυτέρων συγγενών 2241361267
Μητρώα Αρρένων 2241361264, 2241361231

 

.

Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι οι εξής:

1. Το Τμήμα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
2. Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
3. Παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά
και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
4. Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τυχόν ενέργειες, ή από το ΥΠΕΣΑΗΔ.
5. Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
6. Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

 

 Τμηματάρχης: ΤΣΑΚΙΡΗ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 

 

.

Τμήμα Κοιμητηρίων

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Κοιμητηρίων είναι οι εξής:

 1. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
 2. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 3. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
 4. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
 5. Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 6. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία  των αποκεντρωμένων Γραφείων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 Τμηματάρχης: ΜΠΑΚΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241026153
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tkoimitiria@rhodes.gr

Τμήμα Ληξιαρχείου

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Ληξιαρχείου είναι οι εξής:

 1. Τηρεί και ενημερώνει τα  ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 2. Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 3. Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
 4. Ενημερώνει το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 5. Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
 Τμηματάρχης: ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΚΟΜΙΣΣΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241361228 – 229 -230
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lixiarxio@rhodes.gr,
kvaleriou@rhodes.gr

Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων είναι αρμόδια για τη σύνταξη μελέτης, επίβλεψη, εκτέλεση και παραλαβή κάθε έργου, όπως κτιριακά, έργα Μεσαιωνικών Οχυρώσεων, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά έργα, διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και υπαίθριου εξοπλισμού της Μεσαιωνικής Πόλης και των Μνημείων του νησιού.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Διευθυντής:
ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241038077
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kskoumios@rhodes.gr

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Το τμήμα Εκτέλεσης Έργων έχει ως αντικείμενο την οργάνωση και τον προγραμματισμό των συνεργείων τα οποία παρεμβαίνουν και εκτελούν τακτικές εργασίες συντήρησης και επισκευών, με δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό ή σε συνεργασία με το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, είτε τα μνημεία ανήκουν στο Δήμο Ρόδου, είτε αποτελούν αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης.
Επίσης επιβλέπει την εκτέλεση των έργων, τα οποία, έχουν ανατεθεί σε τρίτους εφαρμόζοντας όλες τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (χρονοδιάγραμμα, επιμετρήσεις, ασφάλεια έργου, κλπ) μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.
Συνεργάζεται και υποστηρίζει το Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης της Δ/νσης για την ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, μέχρι και την οριστική παραλαβή του.
Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών εκτός προγράμματος.

Οι αρμοδιότητες του είναι:

 1. συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων που παράλληλα αποτελούν μνημεία και εντάσσονται στο αντικείμενο της Δ/νσης.
 2. συντήρηση και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων στον τομέα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
 3. αποκατάσταση μνημείων δι’ αυτεπιστασίας.
 4. συντήρηση, επέκταση, αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων.
 5. συντήρηση, αποκατάσταση, κατασκευή αστικού εξοπλισμού.
 6. άρση της ετοιμορροπίας σε ιδιωτικά ή δημόσια ακίνητα (αφού ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης) και άρση της επικινδυνότητας.

Είναι υπεύθυνο για:

 1. την επίβλεψη, τις επιμετρήσεις και γενικά ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των μελετών και τον έλεγχο των εργασιών δι’ αυτεπιστασίας και τη σύνταξη των διατακτικών προμήθειας υλικών, τις οποίες διαβιβάζει στο Γραφείο Προμηθειών μεριμνώντας για την άμεση και γρήγορη προμήθεια τους.
 2. την παρακολούθηση του εργατοτεχνικού προσωπικού σε ότι αφορά στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, την παροχή του κατάλληλου εξοπλισμού, την παροχή των απαραίτητων υλικών, την οργάνωση των εργοταξίων.
 3. Την επίβλεψη των συνεργείων καθώς και την τήρηση του ωραρίου.
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
 2241038077(εσωτ.121)
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης

Το τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης έχει ως αρμοδιότητα τον προγραμματισμό, την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης, οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται με την ποιότητα που απαιτείται στις ανάγκες διαχείρισης και σχεδιασμού των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς όπως η Μεσαιωνική Πόλη, αλλά και των άλλων μνημείων που είτε μπορεί να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία, είτε να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη μορφή της πόλης, την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και ειδικότερα το σχεδιασμό, την ωρίμανση, την ανάθεση έως την υλοποίηση, την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και την παραλαβή του έργου.
Συγκεκριμένα ασκεί τις αρμοδιότητες:

 1. Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών αποτύπωσης, αποκατάστασης, αναβάθμισης, ανάπλασης, διαμόρφωσης, μεμονωμένων μνημείων, υπαίθριων χώρων, στατικών μελετών και των αντίστοιχων οικονομοτεχνικών μελετών που τις συνοδεύουν στα πλαίσια του αντικειμένου της Διεύθυνσης.
 2. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως (ηλεκτρικά ασθενή, ισχυρά, αποτυπώσεις υφιστάμενων δικτύων, υδραυλικά, αποχετεύσεις, όμβρια, πυρασφάλειες, θερμομονώσεις, ενεργειακές μελέτες κλπ) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των μελετών στο πλαίσιο του αντικειμένου της Δ/νσης.
 3. Την τοπογράφηση ή οριοθέτηση περιοχών, οικοπέδων, τον συσχετισμό τους με κτηματολογικά διαγράμματα, την ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων, τις επιμετρήσεις, την αποτύπωση μνημείων ή άλλων υφιστάμενων υποδομών, την τήρηση αρχείου γεωπληροφοριακών δεδομένων για τις περιοχές αρμοδιότητας του σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπληροφορικής – Κ.Ο.Σ.Ε.
 4. Σύνταξη μελετών διαχείρισης για μνημειακά σύνολα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της UNESCO.
 5. Συνεργασία με τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού για την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών πολεοδομικών μελετών για μνημειακά σύνολα.
 6. Εκπόνηση και σχεδιασμό προτάσεων για περιοχές και κτίρια υποβαθμισμένα, που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης στην περιοχή ευθύνης τους.
 7. Προώθηση και υποστήριξη δράσεων στο πλαίσιο του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
 8. Μεριμνά για τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών διαγωνισμών για την περιοχή ευθύνης του.
 9. Σύνταξη προδιαγραφών για επεμβάσεις και κανονισμούς εμφάνισης σε μνημεία ή μνημειακά σύνολα (Μεσαιωνική Πόλη, Νέα Αγορά, Λίνδος), σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες.

Μεριμνά για την:

 1. Προετοιμασία υλοποίησης δράσεων, ενέργειες ωρίμανσης έργων
 2. Κατάρτιση τευχών διακηρύξεων /δημοπράτησης έργων
 3. Διενέργεια διαγωνισμών επιλογής αναδόχου
 4. Κατάρτιση συμβάσεων σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία
 5. Τήρηση φακέλου έργου
 6. Κατάρτιση και παρακολούθηση σχεδίου υλοποίησης έργου
 7. Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου
 8. Καθορισμός και παρακολούθηση δεικτών υλοποίησης έργου
 9. Επικοινωνία με λοιπούς φορείς σχετικά με την πρόοδο του έργου
 10. Εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου
 11. Εφαρμογή και έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων δημοσιοποίησης/ δημοσιότητας
 12. Διαχείριση και ανάλυση κινδύνων που σχετίζονται με την υλοποίηση των πράξεων
 13. Διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων
 14. Διασφάλιση επιλεξιμότητας των δαπανών στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων
 15. Τήρηση των ειδικών απαιτήσεων στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 16. Εναρμόνιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται από το Τμήμα με την ισχύουσα νομοθεσία
 17. Συνεργασία με εξωτερικούς ελέγχους
 18. Εφαρμογή συστήματος τήρησης εγγράφων/ δικαιολογητικών υλοποίησης για τα απαιτούμενα με βάση θεσμικό πλαίσιο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του έργου.
 19. Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.

Επίσης:

 1. Συνεργάζεται με οποιονδήποτε άλλο φορέα ο οποίος εμπλέκεται στις μελέτες που εκπονεί, ώστε οι μελέτες να είναι εφαρμόσιμες και να ανταποκρίνονται στην κείμενη νομοθεσία και τον χαρακτήρα τους ως μνημεία.
 2. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν στην υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου.
 3. Συνεργάζεται με την Οικονομική Υπηρεσία για την οριοθέτηση των ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων χώρων της Μεσαιωνικής Πόλης.
 4. Συνεργάζεται με την Οικονομική Υπηρεσία για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου των έργων που υλοποιούνται από τη Διεύθυνση.
 5. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, κλπ. και εισηγείται τη μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 6. Συνεργάζεται με τα συνεργεία των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας με στόχο το συγχρονισμό εκτέλεσης των έργων υποδομής εντός του τομέα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
 7. Χορηγεί τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις σε τρίτους και σε συνεργασία με το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων που έχει την ευθύνη της επίβλεψης των εργασιών που υλοποιούνται στον τομέα αρμοδιότητας της Δ/νσης, παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και κοστολογεί τυχόν κακοτεχνίες.
 8. Μεριμνά στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την διενέργεια των διοικητικών πράξεων, για την επέμβαση σε ιδιωτικά ή δημόσια ακίνητα που είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των δημοτών.

Στις αρμοδιότητες του τμήματος επιπλέον είναι η συλλογή και η μελέτη όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στην ιστορία και εξέλιξη του κάθε μνημείου ή μνημειακού συνόλου, ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη και ολοκλήρωση των μελετών επέμβασης.
Είναι υπεύθυνο για:

 1. τη συστηματική συλλογή τεκμηρίων (φωτογραφίες, σχέδια) της σημερινής κατάστασης των μνημείων και των μνημειακών συνόλων του αντικειμένου της Δ/νσης, είτε σ’ αυτά υπάρχει εξέλιξη εργασιών είτε όχι.
 2. τη συστηματική αρχειοθέτηση και φύλαξη των δεδομένων τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε συμβατική μορφή.
 3. την έρευνα στα γενικά αρχεία του κράτους, τις βιβλιοθήκες και τις άλλες πιθανές πηγές πληροφοριών, αναφορικά με το προαναφερθέν αντικείμενο
 4. την μετάφραση και μετάδοση των πληροφοριών στους εκάστοτε μελετητές για την εξαγωγή συμπερασμάτων που διαφωτίζουν την εξέλιξη των κτιρίων

Επίσης, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ) και συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των μελετών και των έργων της Διεύθυνσης.

 Τμηματάρχης:
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241074314
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Κ.Ε.Π. στις επιμέρους Δημοτικές Ενότητες.

Διευθυντής: ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
22410 70655-6
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος  Εσωτερικής Ανταπόκρισης είναι οι εξής:

 1. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου.
 2. Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 3. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
 4. Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 5. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών
Τμηματάρχης: ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241360534
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών

  Οι αρμοδιότητες των τμημάτων Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι οι εξής:

 1. Ενημερώνουν και πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
 2. Παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχουν την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητούν και τα παραλαμβάνουν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 3. Διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 4. Παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνούν για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.
 5. Παρέχουν διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).
 6. Τηρούν αρχεία και επεξεργάζονται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του Δήμου.

    Τα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών  είναι τα παρακάτω:

 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών «Πλ. Ελευθερίας» Ρόδου
Τμηματάρχης: ΚΡΗΤΙΚΟΥ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241360534 – 5, 2241360541,
2241360636
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 1
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: n.dodekanisou@kep.gov.gr
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου
Τμηματάρχης: ΜΑΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241043707 – 2241365000
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Συμμίου 12
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: d.rodou@kep.gov.gr
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνοικίας «Μητρόπολης» Ρόδου
Τμηματάρχης: ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΘΗ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241070655
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ερνέστ Μπέβιν 2
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: d.rodou-mitropoli@kep.gov.gr
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνοικίας «Ροδίνι» Ρόδου
Τμηματάρχης: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241362900
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Στοκχόλμης 13
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: d.rodou-rodinis@kep.gov.gr 
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνοικίας «Αγ. Αποστόλων» Ρόδου
Τμηματάρχης: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241065657
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Αγίων Αποστόλων
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: d.rodou-agapostolon@kep.gov.gr

Η Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων είναι αρμόδια για τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα, κλπ.) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
Παρακολουθεί κι εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων, σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
Τηρεί την αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
Συγκεντρώνει, τηρεί κι επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία.
Ταχυδρομική Δ/νση:  Εμμανουήλ Τριανταφυλλίδη, Ρόδος – Ασγούρου, ΤΚ 85100

Διευθυντής : ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241060148
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
troxaioyliko@rhodes.gr

Τμήμα Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων

 Οι κύριες αρμοδιότητες του τμήματος Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων είναι οι εξής:

 1. Eπικοινωνεί με το τμήμα κίνησης Οχημάτων-Μηχανημάτων (κεντρικό ή αποκεντρωμένα Γραφεία) και την Αποθήκη, προκειμένου να διευθετούνται και να επισκευάζονται οι βλάβες ή οι εργασίες συντήρησης των οχημάτων και των λοιπών μηχανημάτων του Δήμου.
 2. Στο Τμήμα αυτό υπάγεται το Κεντρικό Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων , όπως επίσης και όλα τα αποκεντρωμένα Συνεργεία μικρού βεληνεκούς Συντήρησης. Στο Κεντρικό Συνεργείο θα υπάγεται το Κινητό Συνεργείο το οποίο θα αποτελείται από ένα όχημα τύπου VAN ή μικρό κλειστό μη ανατρεπόμενο φορτηγό, εξοπλισμένο πλήρως με εργαλεία παροχής πρώτης βοήθειας, το οποίο στελεχωμένο αναλόγως με τεχνίτες, θα μπορεί να επεμβαίνει σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου (πχ αποκεντρωμένο συνεργείο ή βλάβη οχήματος στον δρόμο).
 3. Στο Κεντρικό Συνεργείο θα επισκευάζονται όλες οι βλάβες που παρουσιάζονται στο τροχαίο υλικό του Δήμου.
 4. Εφ όσον όμως διαπιστωθεί ότι βλάβη που προξενήθηκε σε Δημοτικό Όχημα δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί στον χώρο του Κεντρικού Συνεργείου (εξειδικευμένες εργασίες π.χ. τόρνου ή ηλεκτρονική ρύθμιση οχημάτων κ.λ.π.) , τότε σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης, θα εισηγείται στην Δ/νση, την επισκευή σε εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου.

Επίσης το Τμήμα αυτό:

 1. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο βλαβών του τροχαίου υλικού, όπως επίσης τηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με την λειτουργία κάθε Δημοτικού Οχήματος και μηχανήματος ή άλλου μηχανικού εξοπλισμού.
 2. Εισηγείται στην Δ/νση και στο Κεντρικό Γραφείο Κίνησης για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για τον οριστικό αποχαρακτηρισμό και απόσυρση Δημοτικών Οχημάτων-Μηχανημάτων κ.λ.π.
 3. Εισηγείται στην Δ/νση την αγορά νέου εξοπλισμού (εργαλειομηχανές και λοιπός εξοπλισμός), την συντήρηση του υπάρχοντος, την συμπλήρωση ατομικών εργαλείων για τους τεχνίτες, των ατομικών μέσων προστασίας των τεχνιτών για την άσκηση της εργασίας τους κ.λ.π. σχετικά.
 4. Εξασφαλίζει την ασφαλή εργασία για όλους τους χώρους των Συνεργείων οργανώνοντας τις ομάδες εργασίας των τεχνιτών γενικά, για την επισκευή των βλαβών.
 Τμηματάρχης:  ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241067765 (Φαξ Συνεργείου Οχημάτων: 2241066232)
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τμήμα Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών είναι οι εξής:

 1. Επικοινωνεί με την Κεντρική Αποθήκη του Δήμου Ρόδου, σε συνεργασία με την οποία προμηθεύεται τα απαραίτητα υλικά – ανταλλακτικά ή καύσιμα τα οποία αποθηκεύονται αφού προηγουμένως καταχωρηθούν ηλεκτρονικά και κωδικοποιημένα και διαχειρίζονται αποκλειστικά από αυτήν.
 2. Τηρεί αρχείο με στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης σε διάφορα υλικά ή ανταλλακτικά ή καύσιμα και ελαιολιπαντικά που αφορούν στα οχήματα- μηχ/τα κλπ του Δήμου.
 3. Επιβλέπει και μεριμνά για την επάρκεια, την ασφαλή και την καλή λειτουργία των μέσων πυρασφαλείας σε συνεργασία με τη Δ/νση Οικονομικών και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου, που προβλέπονται και είναι εγκατεστημένα σε όλους τους χώρους της Δ/νσης.
 4. Προωθεί για υλοποίηση συνεργαζόμενη με τη Δ/νση Οικονομικών και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου, τις αναγκαίες προμήθειες σε εργαλειομηχανές κλπ, σε ατομικό εξοπλισμό εργαλείων των τεχνιτών γενικά, σε μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων κλπ συναφή.
 Τμηματάρχης: ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241072959 (Φαξ : 2241002685)
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τμήμα Κίνησης

 Οι αρμοδιότητες του τμήματος Κίνησης είναι οι εξής:

 1. Επικοινωνεί και διευθύνει όλα τα Αποκεντρωμένα Γραφεία Κίνησης που υπάρχουν στο Δήμο Ρόδου.
 2. Επικοινωνεί με το Κεντρικό Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων για εισαγωγή προγραμματισμένου ή μη ελέγχου συντήρησης ή επισκευής, όλων των οχημάτων – μηχανημάτων κ.λ.π. σύμφωνα με τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή ώρες εργασίας ή τυχαία γεγονότα κ.λ.π. βλαβών.
 3. Μέσω ειδικού προγράμματος Η/Υ εκδίδει κάθε σχετικό έγγραφο (Νόμος 2396/ 1953) που διέπει την κίνηση – κυκλοφορία οχημάτων εντός ή εκτός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου.
 4. Τηρεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα με τα οποία επικοινωνεί συνεχώς, ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται όλα τα στοιχεία που διέπουν την κίνηση των οχημάτων και μηχ/των του Δήμου (στατιστικά στοιχεία λειτουργίας, διανυθέντα χιλιόμετρα, προγραμματισμός σέρβις, ασφάλιση, ΚΤΕΟ, κλπ) .
 5. Μεριμνά σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες Δ/νσεις του Δήμου (Δ/νση Οικονομικών), για την ασφάλιση των οχημάτων κλπ.
 6. Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μεριμνά για τον αποχαρακτηρισμό και την οριστική απόσυρση από την κυκλοφορία των οχημάτων, ή μηχανημάτων, κλπ των οποίων η κυκλοφορία θεωρείται τεχνικοοικονομικά ασύμφορη ή η θέση τους σε κυκλοφορία είναι ανασφαλής και επικίνδυνη.
 7. Σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου, προωθεί προς επίλυση κάθε Νομικό θέμα σχετικό με διεκδικήσεις τρίτων από τον Δήμο και αντιστρόφως, σε περιπτώσεις π.χ. ατυχημάτων με υλικές ζημιές σωματικές βλάβες ή άλλο.
 8. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, αρχείο οχημάτων και μηχανημάτων, θέματα προσωπικού κλπ).
Τμηματάρχης: ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2241060148 (Φαξ : 2241002685)

Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία δομών, όπως:

 1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,
 2. Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των δομών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της και προτείνει τη δημιουργία νέων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την κάλυψη των πλυθησμιακών αναγκών. Ασχολείται με την οργάνωση, τα προγράμματα εκπαίδευσης, τη στελέχωση, τον εξοπλισμό και ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο για την άρτια λειτουργία των Τμημάτων και Γραφείων της καθώς και των αποκεντρωμένων Τμημάτων. Μεριμνά για την επιβολή τελών όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τα αρμόδια πολιτικά όργανα και εισηγείται την συγκρότηση της επιτροπής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επιλογή των παιδιών.

Η Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη σύσταση και λειτουργία των αποκεντρωμένων γραφείων και Τμημάτων.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 Διευθυντής:
Διάκου Τσαμπίκα
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
22412-41020
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: prosxolika@rhodes.gr

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης είναι οι εξής:

 1. Δέχεται τις αιτήσεις των γονέων για την εγγραφή των παιδιών τους στις δομές μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά και τις προωθεί αρμοδίως.
 2. Δέχεται την αλληλογραφία και την προωθεί αρμοδίως.
 3. Μεριμνά για τη στέγαση νέων δομών και τη μεταστέγαση των ήδη λειτουργούντων, όταν κριθεί αναγκαίο και συνεργάζεται με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες για την διαμόρφωση των νέων ακινήτων ώστε να καταστούν κατάλληλα είτε αυτά είναι ιδιόκτητα είτε είναι μισθωμένα.
 4. Αναλαμβάνει τον εξοπλισμό των νέων δομών με τα απαραίτητα έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π.
 5. Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης για την συντήρηση, τυχόν επισκευές και βελτιώσεις των εγκαταστάσεων των ακινήτων, των επίπλων, σκευών κ.λ.π. και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες τεχνικές ή άλλες υπηρεσίες έγκαιρα, ώστε όλες οι εργασίες να γίνονται κατά τα διαστήματα που οι δομές παραμένουν κλειστές, πλην εκτάκτων επισκευών.
 6. Επιμελείται για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων των δομών και συνεργάζεται με τις τεχνικές υπηρεσίες για την υλοποίηση των προτάσεων των μηχανικών ασφαλείας.
 7. Αναλαμβάνει και παρακολουθεί την πραγματοποίηση των αναγκαίων προμηθειών.
 8. Συγκεντρώνει έγκαιρα από τους προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης τις εισηγήσεις με τις αναγκαίες ποσότητες για την προμήθεια όλων των ειδών και υλικών, που χρειάζονται για τη λειτουργία κάθε δομής, σε ετήσια βάση, όπως τρόφιμα, είδη καθαριότητας, εκπαιδευτικό υλικό, γραφική ύλη νηπίων, υλικά εορταστικών εκδηλώσεων, σκεύη κουζίνας, λευκά είδη, πετσέτες, κουρτίνες, μοκέτες κ.λ.π. ηλεκτρικά είδη, προβαίνει στην ομαδοποίηση και εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες μελετών και προμηθειών παρακολουθώντας την έγκαιρη εκτέλεση τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών.
 9. Συνδράμει στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκτός των χώρων των δομών αναλαμβάνοντας την ανεύρεση της αίθουσας εκδήλωσης, τη διαμόρφωση της, τις αναγκαίες προμήθειες και τις τυχόν μεταφορές των αναγκαίων ειδών.
 10. Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των τιμολογίων με τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 11. Προτείνει τις προβλέψεις εσόδων εξόδων κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου.
 12. Τέλος εκτελεί κάθε εργασία που του ανατίθεται από τη Διεύθυνση για τον καλύτερο συντονισμό της λειτουργίας των δομών και είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων του Τμήματος.

 

ΒΑΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
Ταχ.Δ/νση: Β ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
Ταχ. Κωδ. : 85100 ΡΟΔΟΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
22412-41025
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: prosxolika@rhodes.gr

 

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δημοτικής Ενότητας Ρόδου

   Οι αρμοδιότητες του τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης είναι οι εξής:

 1. Υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, με την λειτουργία δομών, όπως: α) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, β) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες, γ) Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.
 2. Το Τμήμα με τις δομές του είναι υπεύθυνο για την κάλυψη σοβαρών κοινωνικών αναγκών, όπως η εξασφάλιση χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώγηση και η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξη τους στην κοινωνική ομάδα, η ψυχική ισορροπία των παιδιών με την προσφορά παιχνιδιών, μέριμνας, φροντίδας, θαλπωρής, τρυφερότητας κ.λ.π., καθώς και η εποπτεία των κέντρων φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.
 3. Προσδιορίζει τα προβλεπόμενα έξοδα για το επόμενο οικονομικό έτος, σε συνεργασία με το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης.
 4. Διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγωγής και σχέσεων με τα παιδιά τους.
 5. Μεριμνά για τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, λήξη σχολικού έτους, κλπ.)
 6. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και την προωθεί αρμοδίως.
 7. Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της κάθε δομής ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που συντάσσεται από τη Διεύθυνση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
 8. Εφόσον υπάρχει ανάγκη υποστήριξης, τότε κατά την κρίση της Διεύθυνσης, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού από την Διεύθυνση προς τα αποκεντρωμένα τμήματα και αντιστρόφως, καθώς και από αποκεντρωμένο τμήμα σε άλλο αποκεντρωμένο τμήμα.

      Στο τμήμα αυτό ανήκουν οι εξής παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί:

Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός
Παλιάς Πόλης
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Αγίου Νικολάου
Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 45
Τηλ: 2241022646
Β’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Χρήστου Τσιγάντε
Διεύθυνση: Χρήστου Τσιγάντε
Τηλ: 2241023502
Στ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Ροδιακής Έπαυλης
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 Τμηματάρχης: ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241241023
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: prosxolika@gmail.com

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δυτικής Ρόδου

  Το Αποκεντρωμένο Τμήμα με τις δομές του είναι υπεύθυνο για την κάλυψη σοβαρών κοινωνικών αναγκών, όπως η εξασφάλιση χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώγηση και η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξη τους στην κοινωνική ομάδα, η ψυχική ισορροπία των παιδιών με την προσφορά παιχνιδιών, μέριμνας, φροντίδας, θαλπωρής, τρυφερότητας κ.λ.π., καθώς και η εποπτεία των κέντρων φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που απαρτίζουν τη Δυτική Ρόδο.
Πιο συγκεκριμένα:

 1. Προσδιορίζει τα προβλεπόμενα έξοδα για το επόμενο οικονομικό έτος, σε συνεργασία με το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.
 2. Ελέγχει και υπογράφει, με τη λήξη του σχολικού έτους το βιβλίο εισαγωγής – εξαγωγής τροφίμων, καθώς και το βιβλίο αναλώσιμων και μη υλικών.
 3. Διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγωγής και σχέσεων με τα παιδιά τους.
 4. Μεριμνά για τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, λήξη σχολικού έτους κ.λ.π.)
 5. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και την προωθεί αρμοδίως.

      Στο τμήμα αυτό ανήκουν οι εξής παιδικοί σταθμοί:

Νέος Βρεφονηπιακός σταθμός  Ιαλυσού  Τηλ: 2241094220
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Παραδεισίου
Τηλ: 2241081709
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Παστίδας
Τηλ: 2241047944
Βρεφονηπιακός  Σταθμός Σορωνής Τηλ: 2241042365
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Έμπωνας
Τηλ: 2246041194
 Τμηματάρχης: ΔΙΑΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22412-41020
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

prosxolika@rhodes.gr

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Ανατολικής Ρόδου

    Το Αποκεντρωμένο Τμήμα με τις δομές του είναι υπεύθυνο για την κάλυψη σοβαρών κοινωνικών αναγκών, όπως η εξασφάλιση χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώγηση και η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξη τους στην κοινωνική ομάδα, η ψυχική ισορροπία των παιδιών με την προσφορά παιχνιδιών, μέριμνας, φροντίδας, θαλπωρής, τρυφερότητας κ.λ.π., καθώς και η εποπτεία των κέντρων φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων που απαρτίζουν την Ανατολική Ρόδο.
Επίσης:

 1. Προσδιορίζει τα προβλεπόμενα έξοδα για το επόμενο οικονομικό έτος, σε συνεργασία με το τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης.
 2. Ελέγχει και υπογράφει, με τη λήξη του σχολικού έτους το βιβλίο εισαγωγής – εξαγωγής τροφίμων, καθώς και το βιβλίο αναλώσιμων και μη υλικών.
 3. Διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγωγής και σχέσεων με τα παιδιά τους.
 4. Μεριμνά για τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, εορταστικών και άλλων εκδηλώσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, λήξη σχολικού έτους κ.λ.π.)
 5. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και την προωθεί αρμοδίως.

    Στο τμήμα αυτό ανήκουν οι εξής παιδικοί σταθμοί:

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Φαληρακίου
Τηλ:  2241002696
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καλυθιών Τηλ: 2241087307
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αφάντου
Τηλ: 2241051965
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κολυμπίων
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Αρχαγγέλου
Τηλ:2244022001
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Πυλώνας
Τηλ:  2244032240
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
Ασκληπειoύ
Τηλ: 2244047064

Και τα εξής Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών:

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών Αρχίπολης
Τηλ: 2246098146
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών Καλλυθιών
Τηλ:  2241085730
 Τμηματάρχης: ΨΑΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2244022001
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: prosxolika@rhodes.gr

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 Διευθύντρια: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22412-40501
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας είναι οι εξής:

 1. Mεριμνά για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 2. Μεριμνά για την παροχή στους ηλικιωμένους κοινωνικής εργασίας με άτομα, με ομάδες, με κοινότητα, οργανώνει την ψυχαγωγία τους, φροντίζει και τους καθοδηγεί για την αναγκαία ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή τους περίθαλψη και μεριμνά για βοήθεια των ηλικιωμένων στο σπίτι εφόσον παρουσιάζουν ή έχουν ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης και ανάγκες.
 3. Μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία δομών όπως:
 1. Κέντρα Ανοικτής προστασίας Ηλικιωμένων, (Κ.Α.Π.Η. )
 2. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων,
 3. «Βοήθεια στο σπίτι».

Η εγγραφή Μελών ισχύει για τους κατοίκους της Ρόδου, άνω των 60 χρόνων.

Παρέχει:

 • Προγράμματα Πρόληψη Υγείας.
 • Κοινωνική και ατομική υποστήριξη των μελών.
 • Ενεργοποίηση των μελών μέσω Ομαδικών Δραστηριοτήτων.

Το 1ο Κ.Α.Π.Η. Δήμου  Ρόδου παρέχει υπηρεσίες φροντίδας στα μέλη του, με σκοπό να διατηρήσει την ψυχική και σωματική τους υγεία και να μείνουν ενεργά και αυτόνομα μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Αυτό επιτυγχάνεται από τη μια με την παροχή υπηρεσιών (κοινωνικής υποστήριξης, ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, οικογενειακή βοήθεια) και από την άλλη με προγράμματα κοινωνικοποίησης (συμμετοχή σε ομάδες ενδιαφερόντων, όπως, παραδοσιακού χορού, ευρωπαϊκού χορού, λαογραφίας ,χορωδίας, βυζαντινής χορωδίας, θεάτρου κουκλοθέατρου θεάτρου σκιών, γυμναστικής, ψυχικής υγείας ,πρώτων βοηθειών, θεραπευτικής διατροφής, πρόληψης της μνήμης, έκδοσης εφημερίδας, υπαίθριων παιχνιδιών, εθελοντισμού κ.λ.π.)

Δικαιολογητικά για την απόκτηση Κάρτας Μέλους Κ.Α.Π.Η.

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Συνδρομή 3 ευρώ (Κάθε Εξάμηνο)

Τα Παραρτήματα του τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας είναι τα παρακάτω:

 • Κεντρικό
Τμηματάρχης:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241035979 ,
22410-74360
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου 54, 85100 Ρόδος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Ωράριο Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών:
Καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών 7.00π. μ. έως 15.00 μ.μ.
 • Παράρτημα Μεσαιωνικής Πόλης
 • Παράρτημα Ιαλυσού

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας είναι οι εξής:

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών).
 2. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 1. Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
 2. Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,
 3. Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων                   επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα,
 4. Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
 5. Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους (Συνεργασία με τον τομέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής).
 6. Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
 7. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και με το ΕΚΑΒ για την αρτιότερη οργάνωση της αερομεταφοράς ασθενών, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας χρήσης ιδίου μέσου.
 1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει μια μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 1. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση: α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του  αντίστοιχου Υπουργείου β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 4. Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 5. Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 1. Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
 1. Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
 2. Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
 3. Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.Δ.Δ.. της περιοχής του Δήμου.
 1. Ο γιατρός εργασίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

Το τμήμα αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με την υγεία και μεταβιβάζεται στο Δήμο.

Επίσης, οι αρμοδιότητες του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου είναι οι εξής:

 1. Η πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση, παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους και στις οικογένειές τους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, μάθησης ή σχολικής ένταξης, παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα, παιδιά με σωματικά συμπτώματα όπως άσθμα, πονοκεφάλους, πόνους στην κοιλιά έκζεμα κ.α., παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά με σωματική αναπηρία που έχουν δυσκολία να αποδεχθούν τις ιδιαιτερότητές της αναπηρίας τους, παιδιά με διαταραχές λόγου με ή χωρίς βαρηκοΐα, παιδιά που έχουν δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων τους, κ.α.
 2. Ο έγκαιρος εντοπισμός και η φροντίδα της ψυχικής υγείας του παιδιού. Στο επίπεδο αυτό, οι ειδικοί του κέντρου μπορούν να συνεργαστούν και να ευαισθητοποιήσουν γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν σχέση με παιδιά αλλά και όσους παρεμβαίνουν και επηρεάζουν την οργάνωση της ζωής τους, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί.
 3. Διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά.
 Τμηματάρχης:
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  dkpygeias@rhodes.gr

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή, τη διαχείριση και την εποπτεία υπηρεσιών, προγραμμάτων και δράσεων Κοινωνικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Φροντίδας, Πρόληψης, Προαγωγής της Υγείας και αποκατάστασης ατόμων και ομάδων του Δήμου της Ρόδου ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ισότιμης συμμετοχής τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.
Στο τμήμα αυτό προβλέπονται οι πιο κάτω τομείς που λειτουργούν υπό την ενιαία διεύθυνση του Προϊσταμένου του Τμήματος :

Τομέας Σχεδιασμού, Προγραμμάτων, Συντονισμού, Εποπτείας Κοινωνικών Πολιτικών

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία δομών (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις και Τμήματα.
 2. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 3. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 4. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 5. Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (π.χ. μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»).
 6. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
 • οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
 • οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου
 • οι Μ.Κ.Ο.
 • οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους
 • τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων-χρηστών
 1. Αναλαμβάνει την υλοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, συνεργάζεται και συμμετέχει σε τοπικό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο σε προτάσεις για την χρηματοδοτική ή άλλης μορφής υποστήριξη των προγραμμάτων της, με στόχο την αντιμετώπιση και άρση των αιτίων του κοινωνικού αποκλεισμού και την εν γένει κοινωνική ανάπτυξη των Δημοτών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
 2. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:
 1. Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας.
 2. Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
 3. Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
 4. Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
 5. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κλπ.).
 6. Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
 7. Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.

Tομέας Εποπτείας και Ελέγχου:

Οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες:

 1. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
 2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
 3. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 4. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
 5. Μεριμνά για το διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
 6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
 7. Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.

Tομέας Πολιτικών Ισότητας των Φύλων:

Σχεδιάζει προγράμματα και μέτρα που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

 1. τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
 2. την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο
 3. την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών
 4. την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση
 5. τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
 6. την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και της Α.Μ.Κ.Ε Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη» με διακριτό τίτλο: «Δρω Κοινωνικά – Ζω Ποιοτικά»

Γραφείο Εθελοντισμού

Το γραφείο Εθελοντισμού προωθεί τον εθελοντισμό με την έννοια της δραστηριότητας που αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο, χωρίς σκοπό ατομικού κέρδους, από μεμονωμένους πολίτες ατομικά ή μέσω των οργανώσεων στις οποίες είναι μέλη, με σκοπό το όφελος μέρους ή του συνόλου της κοινωνίας και αποκλειστικά για λόγους αλληλεγγύης

Οι Αρμοδιότητες του Γραφείου Εθελοντισμού είναι οι εξής:

 1. Να αναπτύσσει και να προωθεί την έννοια του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης ευαισθητοποιώντας τους Δημότες και κυρίως στους νέους
 2. Να αναδεικνύει θέματα και τομείς εθελοντικής δράσης πέρα από αυτά που ήδη υπάρχουν στην περιοχή μας
 3. Να συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο στις δραστηριότητες των ήδη λειτουργούντων εθελοντικών ομάδων και οργανώσεων
 4. Να συντονίζει τις μεμονωμένες ή και οργανωμένες εθελοντικές δράσεις με σκοπό την μεγιστοποίηση του οφέλους από αυτές
 5. Να δημιουργεί και να αναπτύσσει ειδικές δράσεις σχετικές με τον εθελοντισμό (π.χ. Τράπεζα Χρόνου και Αγάπης)
Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ

Οι αρμοδιότητες του γραφείου Υποστήριξης ΑΜΕΑ  είναι οι εξής:

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 2. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων προς τις υπηρεσίες του Δήμου και μεριμνά για θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής συμμετοχής και διαβίωσης και στην προσπελασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) .

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου

Για περισσότερες πληροφορίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Συμβουλευτικό κέντρο υποστηρίξης γυναικών θυμάτων βίας

Για περισσότερες πληροφορίες ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 Τμηματάρχης:
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241043140
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  Kkatsaros@rhodes.gr
ΜΑΡΓΚΟΣ ΡΕΝΕ 2241043147
ΤΕΡΛΟΓΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2241043148
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΖΑΝΕΤΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 22412-40509
ΤΑΒΕΡΝΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 22412-40510
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 22412-40511
ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 22412-40512
ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΕΦΗ 22412-40519
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΝΝΑ 22412-40513
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 22412-40514
ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΤΑ 22412-40515
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 22412-40516
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑ 22412-40517
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΓΙΟΥΛΑ 2241-2-40529
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2241-0-43146
ΔΟΜΗ ΕΠΑΓ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΚΗ 2241-2-40522
ΣΠΙΓΓΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 22412-40523
ΠΙΠΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 22412-40506

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας

Το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 1. Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
 2. Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
 3. Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
 4. Εισηγείται τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
 5. Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
 6. Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
 7. Εισηγείται τη χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
 8. Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας
 9. Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.
 10. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κλπ).
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22412-40500
 Τμηματάρχης: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2241240501
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dgianniou@rhodes.gr
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 22412-40502
ΜΙΓΚΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 22412-40503
ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΦΡΟΣΩ 2241-2-40504

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού Και Αθλητισμού

    Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 Διευθυντής:
 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
 2241032722-2241046330
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  dpaideias@rhodes.gr

Τμήμα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

Σε συνεργασία με τα Νομικά πρόσωπα και τις υπηρεσίες του Δήμου, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.

Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:

(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).

(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.

Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.

Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.

Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

 

Τμηματάρχης:
ΜΑΚΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
 2241035937
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
athlitismos@rhodes.gr

Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

O τομέας της Παιδείας μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την  προσχολική εκπαίδευση και  για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 1. Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους  (Άρθρο 243 του ΔΚΚ).
 2. Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
 3. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.
 4. Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας, σε συνεργασία  με την Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων.
 5. Συνεργάζεται με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.

Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως:

 1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών
 2. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
 3. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

Επίσης, μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 1. Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
 2. Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία).
 3. Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
 4. Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
 5. Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
 6. Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
 7. Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
 8. Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
 9. Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
 10. Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
 11. Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

Ο τομέας Δια Βίου Μάθησης μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 1. Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879/2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
 2. Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
 3. Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.
 4. Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
 5. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.
 6. Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010.

 

 Τμηματάρχης:   ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241030198
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sskiathiti@rhodes.gr

Τμήμα Πολιτισμού

Το τμήμα Πολιτισμού:

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με τα αρμόδια νομικά πρόσωπα και τις υπηρεσίες του Δήμου. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:

(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.

(β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).

(γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.

(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.

(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΙΠΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

 Τμηματάρχης: ΜΙΚΚΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
22410 79801
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: smikkiou@rhodes.gr