Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις

Έτος2023

Θέμα

Ορισμός Συμβολαιογράφου για συμβόλαιο δωρεάς και ανάληψη κόστους μεταβίβασης από το Δήμο Ρόδου και της σχετικής διάθεσης πίστωσης. (Εισήγηση με α/α 3227/21-06-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/07/2023

Έτος2023

Θέμα

« Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Ρόδου, κατόπιν της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α»

Ημερομηνία Συνεδρίασης

27/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 49 ης Έκτακτης δια ζώσης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023

Ημερομηνία Συνεδρίασης

27/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου, Οικονομικού Έτους 2024». (Εισήγηση με α/α 13662/21-12-2023 Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 48 ης Έκτακτης δια ζώσης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής Χρήσεως 2022, περί έγκρισης Οικονομικών στοιχείων και των λοιπών πληροφοριών του Ισολογισμού που αφορούν την οικονομική διαχείριση του Δήμου Ρόδου στο έτος 2022. (Εισήγηση μα αρ. 13627/13-12-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 47ης Έκτακτης δια ζώσης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 13625/13-12-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση 02ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 13638/14-12- 2023 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση 01ου Πρακτικού διαπραγμάτευσης και κατακύρωσης της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ». (Εισήγηση με α/α 13626/13-12-2023 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών και Εμπειροτεχνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/72393/11-12-2023 Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την «Ασφάλιση των οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου έτους 2024». (Εισήγηση με α/α 13622/08-12-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών - Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών και ορισμός προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών». (Εισήγηση με α/α 13621/08-12-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών - Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών και ορισμός προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Πυροπροστασίας με έξυπνες κάμερες CCD και αισθητήρες 5 αισθήσεων». (Εισήγηση με α/α 13620/08-12-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών - Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Ρόδου για το τμήμα 2 Δ.Ε. Πεταλουδών, Καμείρου Αταβύρου», μετά από άγονο διαγωνισμό. (Εισήγηση με α/α 13619/08-12-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών - Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών και ορισμός προσωρινών αναδόχων για την «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Δήμου Ρόδου 2024-2025». (Εισήγηση με α/α 13618/08-12-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών - Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή Χρηματοδότησης μηνών ΙΟΥΝΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 για το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023. (Εισήγηση με α/α 13617/08-12-2023 Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση πρακτικού απόρριψης προσφοράς για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ». (Εισήγηση με α/α 13612/07-12-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών - Τμήματος Προμηθειών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφοράς αναφορικά με το έργο «Εγκαταστάσεις βιολογικού και υποθαλάσσιου αγωγού διαθέσεως λυμάτων Λίνδου (κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού και πρόσθετων μονάδων)» σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 2/66694/06-11-2023 αίτημα της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». (Γνωμοδότηση με α/α 13611/06-12-2023 Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «Τεχνική υποστήριξη της υποδομής πληροφορικής Δήμου Ρόδου» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 260146,1. (Εισήγηση με α/α 13610/06-12-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών - Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή έγκρισης υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001926 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027. (Εισήγηση με α/α 13608/06-12-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση της δαπάνης επαύξησης ισχύος των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας του Β΄ Δημοτικού Σχολείου και του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου-ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου. (Εισήγηση με α/α 13607/01-12-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή δωρεάς για πυρόπληκτους Κοινότητας Μασάρων. (Εισήγηση με α/α 13606/01-12-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Απαλλαγή υπόλογου Γεωργούλης Θεοχάρης. (Εισήγηση με α/α 13604/30-11-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023

Έτος2023

Θέμα

Απαλλαγή υπόλογου Γεωργούλης Θεοχάρης. (Εισήγηση με α/α 13604/30-11-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/12/2023