Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά - Οικονομική προσφορά - δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για τη Θερινή Περίοδο 2022» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ενδεικτικού προϋπολογισμού 708.434,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (Εισήγηση με α/α 2300/26-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

27/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 21ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

27/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση όψεων κτιρίου "Villa Dei Medici" νυν κτίριο Δ.Ο.Π. Ρόδου του συγκροτήματος OSPEDALE REGIO και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», στο Μέτρο 1 «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» Άξονας 2 της πρόσκλησης «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021 - 2022. (Εισήγηση με α/α 2290/25- 05-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση όψεων κτιρίου "Villa Dei Medici" νυν κτίριο Δ.Ο.Π. Ρόδου του συγκροτήματος OSPEDALE REGIO και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» στο Μέτρο 1 «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» Άξονας 2 της πρόσκλησης «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021 - 2022. (Εισήγηση με α/α 2288/24-05-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις Έξυπνης Πόλης Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (3.267.000€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, στο πλαίσιο της Δράσης με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 16854 και τίτλο «Έξυπνες Πόλεις» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (Εισήγηση με α/α 2286/24-05-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022. (Εισήγηση με α/α 2281/20-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 20ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση για έκτακτη γενόμενη μετακίνηση Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά στην Αθήνα την Δευτέρα 16 Μαΐου για την παρουσία τους στην πανηγυρική εκδήλωση του προγράμματος «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΑΚΤΕΣ». (Εισήγηση με α/α 2262/16-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση διακήρυξης και όρων δημοπράτησης Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 13 σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρόδου. (Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)». (Εισήγηση με α/α 2264/16-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης Συμφωνίας Πλαίσιο "Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας, Καλλωπισμού, Πρασίνου & Ευταξίας του Δήμου Ρόδου 2022-2026. (Εισήγηση με α/α 2266/17-05-2022 Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

1) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», για την πράξη : Τεχνική Βοήθεια στο Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης στη Δ.Ε. Ρόδου και μελέτης πυροπροστασίας των παιδικών σταθμών του Δήμου ποσού 78.492,00(με ΦΠΑ) 2) Εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων να συγκροτήσει την ομάδα έργου για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. 3) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9) με τους αναπληρωτές τους. (Εισήγηση με α/α 2260/13-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

1) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 Α.Ε.», για την πράξη : Τεχνική Βοήθεια στο Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικών μελετών ποσού 470.952,00(με ΦΠΑ) 2) Εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων να συγκροτήσει την ομάδα έργου για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. 3) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9) με τους αναπληρωτές τους. (Εισήγηση με α/α 2259/13-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Ταμειακός Απολογισμός Έτους 2021. (Εισήγηση με α/α 2254/12-05-2022 Τμήματος Ταμείου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης πράξης Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού. (Εισήγηση με α/α 2253/12-05- 2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Αποδοχή Χρηματοδότησης για το έργο «Αποκατάσταση Κτηρίου Ροδιακής Έπαυλης και ανάπλαση κήπου». (Εισήγηση με α/α 2251/12-05-2022 Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιημένων κάδων Δ.Ε. Ρόδου, Δ.Ε. Ιαλυσού, Δ.Ε. Αρχαγγέλου & Δ.Ε. Αφάντου. (Εισήγηση με α/α 2250/12-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών Δήμου. (Εισήγηση με α/α 2249/12-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση Σύνταξης Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2021 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 18/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 275/03-05-2022 Μουσείου και με αρ. 2/23247/09-05-2022 Δήμου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων». (Εισήγηση με α/α 2247/12-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία του δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί της υπ’ αρ. ΑΚ161/05-05-2022 αιτήσεως ακυρώσεως- αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά της εταιρείας με την επωνυμία BRINX ΑΕ κατά 1. Της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 2. Του Δήμου Ρόδου, 3. Της υπ’ αρ. 625/2022 απόφασης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 4. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης. (Εισήγηση με α/α 2246/12-05-2022 Νομικής Υπηρεσίας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης Πρωτογενή Τομέα Δήμου Ρόδου για τη λειτουργία χώρου ιατρείου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4674/2020 σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4830/2021. (Εισήγηση με α/α 2244/11-05-2022 Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022». (Εισήγηση με α/α 2243/11- 05-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ Βαθμού (Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (Εισήγηση με α/α 2242/11-05-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση 01ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΎ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ». (Εισήγηση με α/α 2241/10-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022

Έτος2022

Θέμα

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ρόδου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». (Εισήγηση με α/α 2240/10-05- 2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/05/2022