Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις

Έτος2021

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (α/α εισήγησης 841/14-04-2021 Τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου.)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (α/α εισήγησης 822/14-04-2021 Τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου.)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (α/α εισήγησης 813/14-04-2021 Τμήματος Προσόδων Δήμου Ρόδου.)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου. (α/α εισήγησης 845/15-04-2021 και 857/19-04-2021 του Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Εισήγηση εξώδικου συμβιβασμού Κυριάκου - Παντελεήμονος Μάγου του Σωτηρίου. (α/α εισήγησης 811/09-04-2021 Νομική Υπηρεσία).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαπιστωτική Απόφαση 20ετούς παραγραφής αξιώσεων υπέρ ΟΤΑ. (α/α εισήγησης 812/09- 04-2021 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (α/α εισήγησης 814/09-04-2021 Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Διεύθυνσης Οικονομικών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης της 14ης Τακτικής και Δια Περιφοράς συνεδρίασης 2021 της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Ανάθεση της δαπάνης για την «Προμήθεια Τροφίμων για την Ενίσχυση Απορων και Ευπαθών Ομάδων κατά του COVID 19» με Κ.Α 70-6491.0004 και με CPV 15851100-9, 03211300-6, 03212211- 2, 15322100-2, 15831200-4, 15612120-8, 15871110-8, 15812000-3, 15842200-4, 15812000-3, 15411110- 6, 03142500-3 ,03212100-1 και 03322200-4 (α/α εισήγησης 846/19-04-2021 Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική πρόσφορα και οικονομική προσφορά) για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2021 (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)», (α/α εισήγησης 826/14-04-2021 Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με σύντμηση προθεσμιών. (α/α εισήγησης 842/15-04-2021 Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Εισήγηση για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. (Εισηγήσεις με αρ. πρωτ.: 2/16383/06-04-2021, 2/15949/02-04-2021, 2/15407/31-03-2021, 2/15403/31-03-2021, 2/19035-20-04-2021 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 13ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 081/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

16/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 12ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση υποβληθείσας Μηνυτήριας Αναφοράς (αρ.πρωτ.2/16950/08-0302021.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση ή μη Πρακτικού της από 54/04/2021 της ΕΠΠΕ επί του από 05/04/2021 αρ.πρωτ. 02/16292/05.04.2021 ένστασης;-δήλωσης της ένωσης εταιρειών « Ο.Τ.Ε Α.Ε- GLOBILEDM. Ε.Π.Ε.- ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 11ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαπιστωτική πράξη Αυτοδίκαιης παράτασης Σύμβασης Φύλαξης Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 4790/21 (ΦΕΚ 48 Α).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαπιστωτική πράξη Αυτοδίκαιης παράτασης Σύμβασης απολύμανσης σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 4790/21 (ΦΕΚ 48 Α).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 10ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/04/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση ή μη Πρακτικού της από 29-03-2021 της Ε.Π.Π.Ε. επί του από 17-03-2021 αριθ. πρωτ. 02/12834/17-03-2021 εγγράφου της Ένωσης Εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBILED M E.Π.E. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ( επείγον κατ. άρθρ. 20 ΣΠΥ).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

30/03/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 09ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

30/03/2021

Έτος2021

Θέμα

Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης Δήμου Ρόδου και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

29/03/2021

Έτος2021

Θέμα

Παράταση καταβολής δόσεων αιγιαλού & παραλίας. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προς διευκόλυνση των οφειλετών αιγιαλού & παραλίας, λόγω COVID_19.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

29/03/2021