Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση πρακτικού και ορισμός οριστικού αναδόχου για την έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου με την προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση. (Εισήγηση με α/α 1861/21-01-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Εισήγηση για έγκριση πρόσληψης δύο (02) δικηγόρων έμμισθης εντολής στο Δήμο Ρόδο. (Εισήγηση με α/α 1860/21-01-2022 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Λήψη απόφασης για την συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης της 01ης Τακτικής και Δια Περιφοράς συνεδρίασης έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021. (Εισήγηση με α/α 1841/18-01-2022 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την απόφαση αρ. 08/2022 του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισήγηση με α/α 1840/18-01-2022 Λιμενικού Ταμείου)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού σταδίου» - παράταση προθεσμίας περαίωσης. (Εισήγηση με α/α 1839/18-01-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλαστικές παρεμβάσεις οικισμού Βατίου». (Εισήγηση με α/α 1838/18-01-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισήγηση με α/α 1837/14-01-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής καλής εκτέλεσης επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες έρευνας σύγχρονης λειτουργίας Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής πόλης». (Εισήγηση με α/α 1836/13-01-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια και αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς». (Εισήγηση με α/α 1834/13-01-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)». (Εισήγηση με α/α 1833/13-01-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση προϋπολογισμού 2022 της Αστικής Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου (Α,Μ.Κ.Ε.) σύμφωνα με την απόφαση αρ. 1/4-1-2022 του Διοικητικού της Συμβουλίου. (Εισήγηση με α/α 1832/11-01-2022 της Αστικής Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου ΑΜΚΕ).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων του Δ.Ο.Π. Ρόδου για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με την αρ. 102/2021 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισήγηση με α/α 1831/11-01-2022 Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων των πράξεων: α) Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου, β) Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ και γ) Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β΄ Δημοτικού, Γυμνασίου – Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 1830/11-01-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο «Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της ΔΕ Πεταλούδων». (Εισήγηση με α/α 1829/11-01-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση πρακτικού απόρριψης προσφοράς για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» διότι δεν κατατέθηκε εγγυητική συμμετοχής. (Εισήγηση με α/α 1828/09-01-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήματος Προμηθειών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Μονώσεις Δημοτικών κτιρίων». (Εισήγηση με α/α 1821/04-01-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 1825/31-12-2021 Τμήματος Προσόδων Διεύθυνσης Οικονομικών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2022

Θέμα

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4623/2019

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/01/2022

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση εκ΄ νέου της απόφασης Ο.Ε. αρ. 1017/2021 με θέμα «Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια Νωπών τροφίμων και μακράς διάρκειας καθώς και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής του Τ.Ε.Β.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος στην Περιφέρεια Ρόδου. με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ». (Εισήγηση με α/α 1822/30-12-2021 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

30/12/2021

Έτος2021

Θέμα

Ορισμός μελών επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έτους 2022. (Εισήγηση με α/α 1820/29-12-2021 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

30/12/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση Απόφασης Δημάρχου αρ. 6142/2021 για την απευθείας ανάθεση έκτακτης υπηρεσίας νεφελοψεκασμού κατά της διάδοσης του Κορωνοϊού στις δημοτικές εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου – κτήρια και περιβάλλων χώρος, άπαξ συνολικής επιφάνειας 3.450 τ.μ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ. (Εισήγηση με α/α 1819/29-12-2021 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήματος Προμηθειών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

30/12/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση Απόφασης Δημάρχου αρ. 6141/2021 για την απευθείας ανάθεση έκτακτης υπηρεσίας νεφελοψεκασμού κατά της διάδοσης του Κορωνοϊού στις δημοτικές εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου – κτήρια και περιβάλλων χώρος, άπαξ, συνολικής επιφάνειας 450 τ.μ. ( Εισήγηση με α/α 1818/29-12-2021 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήματος Προμηθειών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

30/12/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση απόφασης Δημάρχου με αρ. 6144/2021 για την απευθείας ανάθεση της έκτακτης υπηρεσίας νεφελοψεκασμού κατά της διάδοσης του Κορωνοϊού στις δημοτικές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας 3.850 τ.μ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ. (Εισήγηση με α/α 1817/29-12-2021 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήματος Προμηθειών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

30/12/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση απόφασης Δημάρχου με αρ. 6143/2021 που αφορά την απευθείας ανάθεση έκτακτης υπηρεσίας νεφελοψεκασμού κατά της διάδοσης του Κορωνοϊού στις δημοτικές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών άπαξ, συνολικής επιφάνειας 450 τ.μ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ. (Εισήγηση με α/α 1816/29-12-2021 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

30/12/2021