Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση 02ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού 443.548,39€ (πλέον Φ.Π.Α 24%). (Εισήγηση με α/α 1290/24-08-2021 Τμήματος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ». (α/α εισήγησης 1137/14-07-2021 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/07/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση 02ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ». (α/α εισήγησης 1123/08-07-2021 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/07/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς της Τ.Κ. Κοσκινού στη Δ.Ε. Καλλιθέας». (Εισήγηση με α/α 1243/16-08-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ατταβύρου». (Εισήγηση με α/α 1242/16-08-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων Δ.Ε. Καμείρου». (Εισήγηση με α/α 1241/16-08-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 1314/25-08-2021 Τμήματος Προσόδων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 1295/25-08-2021 Τμήματος Προσόδων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 1286/23-08-2021 Τμήματος Προσόδων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 1280/23-08-2021 Τμήματος Προσόδων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 1272/17-08-2021 Τμήματος Προσόδων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 1237/03-08-2021 Τμήματος Προσόδων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 1236/03-08-2021 Τμήματος Προσόδων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2021 και Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης Δήμου Ρόδου προς «Κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2» καθώς και αποδοχή χρηματοδότησης Δήμων και ΔΕΥΑ της χώρας για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)», καθώς και συμπληρωματική αυτής. (α/α εισήγησης 1328/26-08-2021 και 1334/31-08-2021 Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για την συζήτηση ενός κατεπείγοντος θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης της 33ης Τακτικής και Δια Περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

31/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης του υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ – ΛΑΪΚΉ ΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ» και τεχνικών προδιαγραφών του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ» της πράξης «ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ». (Εισήγηση με α/α 1325/25-08-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο υποέργου «Ανάπλαση πλατείας Ταξιάρχη – Διαμόρφωση υπαίθριας οργανωμένης αγοράς Ρόδου» της πράξης «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου» της πρόσκλησης «Δράσεις Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου» στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική Ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020. (Εισήγηση με α/α 1271/16-08-2021 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση Πρακτικού ΕΠΠΕ με αρ. πρωτ.: 2/43417/26-08-2021, προς εξέταση της από 16-08-2021 αρ. πρωτ. 02/40787/16-08-2021 ΄Ενστασης της Ένωσης Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – GLOBILEDM. E.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 32ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

26/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2021 απόφασης Δ.Σ. του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης που αφορά «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 40.000€ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την « Ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου και την 05η τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021». (Εισήγηση με α/α 1240/03-08-2021 Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

06/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Καθορισμός και κατανομή ανθρωποωρών θέσεων εργασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022. ( Εισήγηση με α/α 1252/05- 08-2021 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

06/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Έκτακτη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για πιστώσεις προσλήψεων σχολικών καθαριστριών σχολικού έτους 2021-2022 και πίστωσης πολιτικής προστασίας . (Εισήγηση με α/α 1253/05-08-2021 Διεύθυνσης Οικονομικών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

06/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση της 01ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου με αρ. 89Α/2021. (Εισήγηση με α/α 1187/19-07-2021 Δ.Λ.Τ.Ν.Δ).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

06/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Α) Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης τρέχοντος προϋπολογισμού έτους 2021 η οποία ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ» και Β) Τροποποίηση της ετήσιας εισφοράς για το έτος 2021. (Εισήγηση με α/α 1228/28-07-2021 Α.Μ.Κ.Ε.)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

06/08/2021

Έτος2021

Θέμα

Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με τον Αλή – Χάϊδερ Εμίρογλου του Ιμπραήμ για την αποκατάσταση ζημιάς στο αυτοκίνητο του από αναδυόμενη μπάρα. ( Εισήγηση με α/α 1205/30-07-2021 Νομική Υπηρεσία).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

06/08/2021