Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση υποβολής και προετοιμασίας για την σύνταξη φακέλου ενεργειών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις του European Green Deal και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. (Εισήγηση με α/α 2583/25-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

28/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2581/25-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

28/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.: 2/62955/24-11-2021 σύμβασης (αριθμός ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 21SYMV009619147 2021-11-29) όπως αυτή τροποποιήθηκε και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ανάρτησης : 21SYMV009711499 2021-12-10 για «την ασφάλιση όλων των οχημάτων - Μ.Ε. του Δήμου Ρόδου έτους 2021-2022» ποσού 49.200,00 € με ΦΠΑ 0%. (Εισήγηση με α/α 2576/25-11-2022 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

28/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 40ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

28/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικά κατακύρωσης και ορισμός οριστικών αναδόχων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών και συσσιτίου ΔΟΠ». (Εισήγηση με α/α 2568/23-11-2022 τμήματος Προμηθειών-Διεύθυνσης Οικονομικών)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 39 ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση του από 18/11/2022 και με αρ. πρωτ.: 2/76793 Πρακτικού Της Ε.Π.Π.Ε. της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου, με αρ. πρωτ. 02/6933/07-02-2019 «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Ρόδου στις Υπηρεσίες «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων - Εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου»

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση εκ νέου (ορθή επανάληψη) της μελέτης και της κατάρτισης των όρων για την «Συντήρηση Εφαρμογών του Λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου της εταιρίας Egritosgroup - Συνεργασία A.E. για ένα έτος».

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για το Έργο: «Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2559/11-11-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Ακύρωση Διαγωνισμού Κουνουποκτονίας. (Εισήγηση με α/α 2558/11-11-2022 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 00-6433.0001 με τίτλο Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα κ έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων κ αντιπροσωπειών (ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ). (Εισήγηση με α/α 2557/11-11-2022 Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπογείων κάδων MOLOK και εξαρτημάτων αυτών για την Δ.Ε. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παράγραφος 2β (ββ και γγ) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016). (Εισήγηση με α/α 2556/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση τροποποίησης της από 03/11/2017 (ΑΔΑ ΩΤ4ΓΟΛ3Δ-2Σ4) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά». (Εισήγηση με α/α 2555/11-11-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αρχαγγέλου. (Εισήγηση με α/α 2554/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αταβύρου. (Εισήγηση με α/α 2553/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αφάντου. (Εισήγηση με α/α 2552/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού. (Εισήγηση με α/α 2551/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Καλιθέας. (Εισήγηση με α/α 2550/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Καμείρου. (Εισήγηση με α/α 2549/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λινδίων. (Εισήγηση με α/α 2548/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Νότιας Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2547/11-11- 2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Πεταλουδών. (Εισήγηση με α/α 2546/11-11- 2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων - ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2545/11-11-2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Έγκριση αναμόρφωσης τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ) Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με αρ. 91/2022. (Εισήγηση με α/α 2544/11-11-2022 Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022

Έτος2022

Θέμα

Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2543/11-11-2022 Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

18/11/2022