Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις

Έτος2020

Θέμα

Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου με αρ. 246/2019.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/01/2020

Έτος2020

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

15/01/2020

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ». (α/α εισήγησης 632/17-02-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση Πρακτικού ΕΠΠΕ, ως απάντηση του εγγράφου με αρ. πρωτ. 02/8241/17-02-2021 της ΄Ενωσης Εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ - GLOBILED MEΠE - ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. μετά της σύμφωνης γνώμης του νομικού συμβούλου, Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση ΕΠΠΕ με αρ. πρωτ,: 9583/25-02-2021).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 06ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Τροποποίηση της απόφασης Ο.Ε. αρ. 990/2020 με θέμα Έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2021», ως προς το Ο.Π.Δ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την νέα απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου με αρ. 6Α/2021. (α/α εισήγησης 644/19-02-2021 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 – ΦΕΚ Α’ 256/ 23.12.2020». (α/α εισήγησης 642/18-02-2021 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 05ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

19/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία Αθηνών του όλου εξώδικου και δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί κάθε νομικού ζητήματος της από 28-02-2018 «Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου» επί της Διακήρυξης αρ. πρωτ. Δ.Ρ. 02/8139/24-01-2013. (α/α εισήγησης 626/12-02-2021 Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

12/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση Πρακτικού ΕΠΠΕ σχετικό με του υποβληθέντος τριμηνιαίου λογαριασμού περιόδου 1.10.2020-31.12.2020 της ΄Ενωσης Εταιρειών ΟΤΕ ΑΕ-GLOBILED MEΠE-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (αρ. πρωτ. 02/4863/01-02-2021). (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 16/7427/12-02-2021 της ΕΠΠΕ).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

12/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 04ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

12/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Αυτοδίκαιη Παράταση Σύμβασης για τη «ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» έως την 31η Μαρτίου 2021 σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4771/21. (α/α εισήγησης 605/09-02-2021 Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων Δήμου Ρόδου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Αυτοδίκαιη Παράταση Σύμβασης για τη «ΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» έως την 31η Μαρτίου 2021 σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4771/21. (α/α εισήγησης 605/09-02-2021 Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων Δήμου Ρόδου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Αποδοχή ένταξης Πράξης του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Α.Π. «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων». Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον διότι αφορά σε μέρος της διαδικασίας ενταγμένου έργου σε χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, προκειμένου να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις σχετικά με την υλοποίησή του. (α/α εισήγησης 600/08-02-2021 Γραφείου Δημάρχου Δήμου Ρόδου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

 Έγκριση απόφασης Δημάρχου με αρ. 282/2021 με θέμα «Υπηρεσίες νεφελοψεκασμού κατά της διάδοσης του Κορωναϊού στο 08ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου». (α/α εισήγησης 599/08-02-2021 Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Παράταση της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΡΦΑΡΑΣ Ε.Π.Ε.» (ΑΡ.ΠΡ. 2/55994/04.11.2020), για τον καθαρισμό και απολύμανση σχολικών κτηρίων, μέχρι τις 31.03.2021, για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημικής κρίσης λόγω COVID-19. (α/α εισήγησης 594/05-02-2021 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου. (α/α εισήγησης 581/02-02-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών). 

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ». (α/α εισήγησης 578/29-01-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ». (α/α εισήγησης 575/29-01-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΝ Δ.Κ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (α/α εισήγησης 574/29-01-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «BΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (α/α εισήγησης 573/29-01-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». (α/α εισήγησης 568/28-01-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου» Αναδόχου: ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε, προϋπολογισμού: 154.710,29€ με Φ.Π.Α. (α/α εισήγησης 564/26-01-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου» Αναδόχου: ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε, προϋπολογισμού: 90.540,67€ με Φ.Π.Α. (α/α εισήγησης 563/26-01-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021

Έτος2021

Θέμα

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας «Προμήθεια μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης στις παραλίες του Δήμου Ρόδου». (α/α εισήγησης 548/20-01-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/02/2021