Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις

Έτος2023

Θέμα

Λήψη απόφασης για την ανάθεση εργασιών μηχανημάτων έργου και φορτηγών στην επικράτεια του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2883/06-03-2023 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/03/2023

Έτος2023

Θέμα

Λήψη απόφασης για την ανάθεση εργασιών ειδικών μηχανημάτων ακτών στην επικράτεια του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2880/03-03-2023 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/03/2023

Έτος2023

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 08 ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/03/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση άσκησης της από 09-10-2017 με αρ.κατ. Πρωτοδικείου Ρόδου 209/09-10-2017 και με αριθμό βιβλίου καταθέσεων Εφ. Δωδ/σου 274/06-10-2022 έφεσης του Δήμου Ρόδου που στρέφεται κατά του Τσαμπίκου Κρητικού του Κωνσταντίνου και της με αριθμό 43/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών), παροχή εντολής για παράσταση στο Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου για τη συζήτηση της έφεσης. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/16401/14-03- 2023 Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, Νομικού Συμβούλου κ. Μιχαήλ Καραγιάννη).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

16/03/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση του πρακτικού 04ου συμμόρφωσης με την απόφαση 285/2023 της ενιαίας αρχής δημοσιών συμβάσεων του 4ου κλιμακίου, ακύρωση της απόφασης της Ο.Ε. 842/2022 και ορισμός εκ νέου οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία Ασφάλιση Οχημάτων – μηχανημάτων έργου έτους 2022-2023. (Εισήγηση με α/α 2892/10-03-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

16/03/2023

Έτος2023

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 09 ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

16/03/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών και ορισμός υπολόγου. (Εισήγηση με α/α 2860/23-02-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 07 ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετού του Δήμου Ρόδου στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB 2023 και εξειδίκευση πίστωσης. (Εισήγηση με α/α 2844/16-02-2023 Διεύθυνσης Τουρισμού).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση 02ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188018. (Εισήγηση με α/α 2832/13-02-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ» -Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (Εισήγηση με α/α 2829/13-02-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση 02ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού 300.000,00 € με το Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 191138. (Εισήγηση με α/α 2825/10-02-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Εξειδίκευσης πίστωσης έγκρισης δαπάνης. (Εισήγηση με α/α 2822/09-02-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 για την υλοποίηση της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2818/08-02-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Αίτημα τρίμηνης (03ης) παράτασης της 34/2022 απόφασης με θέμα: «Έγκριση Μητρώου Εργοληπτικών Εταιρειών και Εμπειροτεχνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ:ΨΥ20Ω1Ρ-4Σ4)». (Εισήγηση με α/α 2816/08-02-2023 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (Αυτοτελές)).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2815/08-02-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση 02ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπερ. του Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 191357. (Εισήγηση με α/α 2814/08-02-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ». (Εισήγηση με α/α 2812/08-02-2023 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του συγχρηματοδοτούμενου έργου «ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΦΥΡΟΣ». (Εισήγηση με α/α 2806/03-02-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση 01ου Πρακτικού διαπραγμάτευσης και κατακύρωσης της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ». (Εισήγηση με α/α 2805/03-02-2023 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ Λ.Τ. ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 2804/03-02-2023 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία του δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί της με αρ. κατ. ΑΚ421/2022 αίτησης ακύρωσηςαναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά της εταιρείας με την επωνυμία BRINX AE κατά 1) της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, 2) του Δήμου Ρόδου, 3) της υπ΄αρ. Σ1619/2022 απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 4) κάθε συναφούς πράξης και παράλειψης. (Γνωμοδότηση με α/α 2802/03-02-2023 Νομικής Υπηρεσίας, Νομικής Συμβούλου κας Παπανικολάου Αναστασίας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισήγηση με α/α 2797/03-02-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου, του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα». (Εισήγηση με α/α 2795/03-02-2023 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ρόδου - Πράξη Βιώσιμης Μικροκινητικότητας μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων σε Δήμους ΟΠΣ 5163963». (Εισήγηση με α/α 2794/02-02-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

17/02/2023