Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Αντώνης Β.Καμπουράκης
Μέλη:

1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Καρίκης με
αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Καμπούρη

2. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τηλέμαχος Καμπούρης με
αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Στέφανο Δράκο

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Φλοσκάκης Νεκτάριος

2. Κιαχαγιά – Μαγιόγλου Τσαμπίκα

3. Coliadis Alexander-Basile (ΑΛΕΞΗΣ)

4. Μανέττας Βασίλειος

5. Σπυρόπουλος Σπυρίδων

6. Διακοσταματίου Σάββας

7. Παλαιολόγου Μιχαήλ

8. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Πατσάης Γεώργιος

2.Στάμος Αθανάσιος

3.Κορωναίος Ιωάννης

4.Γιαννάς Νικόλαος

6.Μπιλιά Αικατερίνη