Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (ΟΠΔ)

Στη σελίδα αυτή αναρτώνται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Ρόδου και των Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 4Ε του Ν.4111/2013 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 202 του Ν.4555/2018.

Αναμόρφωση 2/64448/23-10-2018

Πίνακες στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου και των ΝΠΔΔ του οικονομικού έτους 2019, έγγραφο 2/79285/24-12-2018

Πίνακες στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου και των ΝΠΔΔ του οικονομικού έτους 2019, έγγραφο 2/18007/5-04-2019