Συντονισμός Εργασιών Εκσκαφής Παρόχων

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ. 725/23 “Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών” (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012) άρθρο 8 παρ.1.α και άρθρο 9 παρ.1.α, η αρμόδια Δημόσια Αρχή, στην οποία έχει κατατεθεί πλήρης Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής, υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω αίτησης να κοινοποιήσει στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ, το σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου που έχει καταθέσει ο Πάροχος (δικαιολογητικό υπ’ αριθμ. δ παραγράφου 3 του άρθρου 6) ή και την οριζοντιογραφία οδών.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1.β και άρθρο 9 παρ.1.β της παραπάνω ΚΥΑ, εντός της ίδιας προθεσμίας να δημοσιοποίηση τα ανωτέρω σε εμφανές σημείο στα γραφεία της και σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της χωρίς να δημοσιοποιεί το όνομα  του Παρόχου.

Κάτωθι, αναρτούνται ανά μήνα με ημερολογιακή σειρά, τα σχέδια των παρόχων.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΜΑΙΟΣ 2017

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΜΑΙΟΣ  2016

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Μάρτιος 2016
Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης-άδεια  εκτέλεσης εργασιών στο Δήμο Ρόδου.Για το φωτοαντίγραφο σκαριφημάτων τμημάτων σχεδίου πόλης  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ