Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Διάθεση χρήσης χώρου στο σκοπευτήριο - πεδίο βολής "Κάτω Καλαμώνα" και ορισμός ομάδας εργασίας για τη στήριξη των αγώνων - προπονήσεων σκοποβολής

Θέμα:Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας

Θέμα:Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων

Θέμα:Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Τσίκκη

Θέμα:Ορισμός ομάδας εργασίας για την προετοιμασία του εορταστικού διάκοσμου νήσου Ρόδου

Θέμα:Μεταβίβαση άσκησης επιπλέον αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων

Θέμα:Ανάθεση άσκησης αρμοδιότητας σε Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με δικαίωμα υπογραφής χωρίς αμοιβή

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων

Θέμα:Ορισμός εκπροσώπων για ενημέρωση της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων»

Θέμα:Ορισμός εκπροσώπων για ενημέρωση της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων»

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων

Θέμα:Συγκρότηση ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής εξέτασης εναλλακτικών προτάσεων για την εγκατάσταση από τη ∆Ε∆∆ΗΕ νέου Υποσταθµού

Θέμα:Σύσταση Επιτροπής για τη χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της ΔΕΗ