Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμήματος

Θέμα:Ορισμός αναπληρώτριας ΠροϊσταμένηςΤμήματος

Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Ταμία

Θέμα:Μετακίνηση και ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Τοποθέτηση Υπαλλήλου

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:1277

Θέμα:Ανάθεση υπογραφής της Δ.Ε. Ατταβύρου του Δήμου Ρόδου

Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένου τμήματος

Θέμα:Τροποποίηση της υπ' αρ. 1048/16.04.2020 απόφασης Δημάρχου και τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Ελέγχου και Παρακολούθησης Έργων-Διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων και Υποδομών

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία του Τμήματος Συντηρήσεων και Καθημερινότητας της Δ.Ε. Λίνδου»

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένου τμήματος & αναπληρωτή προϊσταμένου διεύθυνσης

Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένου τμήματος

Θέμα:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5444/5.9.2018 (ΑΔΑ:Ω7Ξ9Ω1Ρ-ΜΔ4) απόφασης Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση της υπ’ αρ.770/31.3.2016(ΑΔΑ:Ψ46ΚΩ1Ρ-ΟΘΓ)απόφασης Δημάρχου

Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένου τμήματος