Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων

Θέμα:Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα:Αναπλήρωση Καθηκόντων Προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου

Θέμα:Ορισμός Αναπληρώτριας Διευθύντριας

Θέμα:Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα:Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα:Μετακίνηση υπαλλήλων

Θέμα:Μετακίνηση υπαλλήλου

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 2096/2020 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Οργάνωσης

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 2105/2020 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 2093/2020 περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση της Απόφασης αρ. 2106/2020 περί Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

Θέμα:.

Θέμα:Μετακινήσεις Προσωπικού

Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων

Θέμα:«Μετακίνηση Προσωπικού»

Θέμα:Μετακίνηση και ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου

Θέμα:Παύση καθηκόντων προϊσταμένης ΚΕΠ

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού