Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Τοποθέτηση Υπαλλήλων

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση και Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση και Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Πρόσθετα καθήκοντα

Θέμα:Μετακίνηση προσωπικού

Θέμα:Αναπλήρωση Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα:Μετακίνηση και ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου

Θέμα:Μετακίνηση και Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα:Μετακίνηση προσωπικού και ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων

Θέμα:Μετακίνηση προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμήματος

Θέμα:Ορισμός αναπληρώτριας ΠροϊσταμένηςΤμήματος

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Ταμία

Θέμα:Μετακίνηση και ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου

Θέμα:Τοποθέτηση Υπαλλήλου

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:1277

Θέμα:Ανάθεση υπογραφής της Δ.Ε. Ατταβύρου του Δήμου Ρόδου