Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου, ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ, ΙΑΛΥΣΟΥ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΤΑΒΥΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»

Θέμα:Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη ειδικών σχεδίων για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ

Θέμα:Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Επικοινωνίας – Συμπλήρωση της Απόφασης Δημάρχου 84/2023.

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Άμισθου Συμβούλου Δημάρχου

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Εκκένωση οικισμών λόγω πυρκαγιάς

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

Θέμα:Μετακινήσεις Προϊσταμένων

Θέμα:Τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων

Θέμα:Μετακινήσεις Προϊσταμένων

Θέμα:Oρισμός Δημοτικού ταμία

Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Ταμείου

Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Θέμα:«Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 6115/24-12-2021 (αρ.πρωτ.:2/68803/24- 12-2021) Απόφασης Δημάρχου με θέμα: ‘’Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου’’»

Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και Καταπολέμησης Αποκλεισμού ΡΟΜΑ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου και τροποποίηση της Απόφασης 139/2/3005/13.01.2023 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων νομικής υπηρεσίας.

Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

Θέμα:Συμπλήρωση της Απόφασης 99/11.01.2023 περί Ορισμού Αντιδημάρχου ΔΕ Καμείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου, με αρμοδιότητες ΔΕ Νότιας Ρόδου