Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:.

Θέμα:Μετακινήσεις Προσωπικού

Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων

Θέμα:Μετακίνηση και ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου

Θέμα:«Μετακίνηση Προσωπικού»

Θέμα:Παύση καθηκόντων προϊσταμένης ΚΕΠ

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων

Θέμα:Μετακίνηση υπαλλήλου και ανάθεση καθηκόντων

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων

Θέμα:Τοποθετήσεις προϊσταμένων λόγω συνταξιοδοτήσεων και κινητικότητας

Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων

Θέμα:Μετακίνηση και Τοποθέτηση Προϊσταμένου

Θέμα:Μετακίνηση και τοποθέτηση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης τμήματος

Θέμα:Τοποθέτηση Υπαλλήλου

Θέμα:Μετακίνηση Προϊσταμένου – Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή

Θέμα:«Μετακίνηση Προσωπικού»

Θέμα:Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Προϊσταμένων λόγω κένωσης θέσεων

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Αναπλήρωση Προϊσταμένης Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Ενότητας Ρόδου