Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 78/2/1961/2022, περί ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Εξουσιοδότηση Υπογραφής, με εντολή Δημάρχου

Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένης Δ/νσης Τουρισμού

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 67/2/1950/11.01.2022 περί ορισμού Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας & Δ.Ε. Αταβύρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 74/2/1957/11.01.2022 περί ορισμού Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Δ.Ε. Αρχαγγέλου. Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου.

Θέμα:Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 26/2/1470/10.01.2022 περί ορισμού Αντιδημάρχου

Θέμα:Εξουσιόδοτηση υπογραφής της μόνιμης υπαλλήλου Δέσποινας Μιχαηλίδου

Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Θέμα:Μετακίνηση προσωπικού

Θέμα:2506

Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος ΚΕΠ

Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΠ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)

Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Θέμα:Συγκρότηση – επικαιροποίηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) για το Πρόγραμμα Διαύγεια

Θέμα:Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Θέμα:Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στην Τοπική Κοινότητα Σορωνής της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου του Δήμου Ρόδου.

Θέμα:Ορισμός Άμισθου Συμβούλου Δημάρχου

Θέμα:Μετακίνηση Προϊσταμένου