Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)

Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Θέμα:Συγκρότηση – επικαιροποίηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) για το Πρόγραμμα Διαύγεια

Θέμα:Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Θέμα:Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στην Τοπική Κοινότητα Σορωνής της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου του Δήμου Ρόδου.

Θέμα:Ορισμός Άμισθου Συμβούλου Δημάρχου

Θέμα:Μετακίνηση Προϊσταμένου

Θέμα:Ορισμός Εκπροσώπου και Αναπληρωτή του Δήμου Ρόδου για τη Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Θέμα:Αναδιάρθρωση Νομικής Υπηρεσίας-διαπιστωτική λύση έμμισθης εντολής

Θέμα:Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης παραχώρησης του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου

Θέμα:Αντικατάσταση Υπευθύνου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρόδου

Θέμα:Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων λόγω καιρικών συνθηκών.

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Τροποποίηση και συμπλήρωση Απόφασης Δημάρχου 78/1961/11.01.2022 (ΑΔΑ:Ω3Τ0Ω1Ρ-Α46) περί ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

Θέμα:Συμπλήρωση της Απόφασης Δημάρχου 70/1953/11.01.2022 περί ορισμού Αντιδημάρχου Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Αποδήμων Ροδίων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 73/1956/11.01.2022 Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχου Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου & Δ.Ε. Αφάντου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της Επιτροπής.

Θέμα:Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Δ.Ε. Αρχαγγέλου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Εκκλησιαστικών θεμάτων, σχέσεων με την Εκκλησία, Θρησκευμάτων και Κοιμητηρίων & Δ.Ε. Πεταλούδων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Αντιδημάρχου Δ.Ε. Καλλιθέας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου ΔΕ Ιαλυσού & ΔΕ Καμείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχο

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Αποδήμων Ροδίων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου