Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:«Ορισμός Στατιστικού Ανταποκριτή

Θέμα:«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 770/31.03.2016 (ΑΔΑ:Ψ46ΚΩ1Ρ-ΟΘΓ) απόφασης Δημάρχου και τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών στο ΚΕΠ Ιαλυσού της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Υποθέσεων Πολιτών».

Θέμα:«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 770/31.03.2016 (ΑΔΑ:Ψ46ΚΩ1Ρ-ΟΘΓ) απόφασης Δημάρχου και τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων».

Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου

Θέμα:Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων σε σύμβουλο της Κοινότητας Λίνδου

Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου

Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένου Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων

Θέμα:«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3237/2018 (ΑΔΑ:Ω4ΒΨΩ1Ρ-ΨΑ8) απόφασης Δημάρχου και τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας»

Θέμα:Ορισμός δημοτικού ταμία

Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα:«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3237/2018 (ΑΔΑ:Ω4ΒΨΩ1Ρ-ΨΑ8) απόφασης Δημάρχου και τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Μισθοδοσίας Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών»

Θέμα:Τροποποίηση της με αριθμ. 5299/2019 απόφασης Δημάρχου (τοποθέτηση προϊσταμένου στο Τμήμα Κίνησης της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων)

Θέμα:Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Δήμου Ρόδου λόγω δυσμενών συνθηκών

Θέμα:Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Δήμου Ρόδου λόγω δυσμενών συνθηκών

Θέμα:Αρμοδιότητα μίσθωσης και εκμίσθωσης κτηριακών εγκαταστάσεων υπηρεσιών του Δήμου

Θέμα:Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων σε σύμβουλο της Κοινότητας Κοσκινού

Θέμα:Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζωων συντροφιάς

Θέμα:Τροποποίηση της υπ. αρ. 397/23-2-2016 Απόφασης Δημάρχου -Αντικατάσταση μέλους Ομάδας ΄Εργου(εργασίας)

Θέμα:Ανάθεση αρμοδιότητας γνήσιου υπογραφής στους προέδρους των Κοινοτήτων

Θέμα:Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση της από 24/03/2019 σύμβασης παραχώρησης του Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων

Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου

Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών

Θέμα:«Τοποθέτηση προϊσταμένου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου»

Θέμα:«Μετακίνηση Προσωπικού»

Θέμα:«Ανάθεση καθηκόντων»