Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων

Θέμα:Μετακίνηση και Τοποθέτηση Προϊσταμένου

Θέμα:Μετακίνηση και τοποθέτηση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης τμήματος

Θέμα:Τοποθέτηση Υπαλλήλου

Θέμα:«Μετακίνηση Προσωπικού»

Θέμα:Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Προϊσταμένων λόγω κένωσης θέσεων

Θέμα:Μετακίνηση Προϊσταμένου – Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση και Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμήματος

Θέμα:Αναπλήρωση Προϊσταμένης Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Ενότητας Ρόδου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πρωτογενούς Ανάπτυξης

Θέμα:Συμπλήρωση της Απόφασης 2106/28/09/2020 περί Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2102/2/ 48056 / 28.09.2020 Απόφασης περί Ορισμού Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου

Θέμα:Τοποθέτηση υπαλλήλου

Θέμα:Τοποθέτηση Υπαλλήλου

Θέμα:Ορισμός υπαλλήλων Δήμου Ρόδου για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα:Μετακίνηση προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικών μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου