Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων ληξιαρχου για όλες τις ΔΕ του Δήμου Ρόδου

Θέμα:Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ)

Θέμα:Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)

Θέμα:Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής για την τέλεση πολιτικών γάμων

Θέμα:Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στη Γενική Γραμματέα του Δήμου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου ΔΕ Λινδίων & ΔΕ Νότιας Ρόδου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών, Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής, Οικολογίας, Ισότητας & Μετανάστευσης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου ΔΕ Ιαλυσού, ΔΕ Αρχαγγέλου & ΔΕ Καλλιθέας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, ΔΕ Αταβύρου, ΔΕ Καμείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου ΔΕ Αφάντου & ΔΕ Πεταλουδών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Επιχειρησιακής Λειτουργίας & Καθημερινότητας του Πολίτη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα:«Ορισμός Γενικού Γραμματέα»

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα:Τροποποίηση της υπ. αρ. 697/2016 Απόφασης Δημάρχου και τοποθέτηση Προϊσταμένου Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας

Θέμα:Τροποποίηση της υπ. αρ. 697/2016 Απόφασης Δημάρχου και τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας της Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας

Θέμα:Ανάθεση υπογραφών

Θέμα:Ανάθεση υπογραφής σε μόνιμους δημοτικούς υπαλλήλους

Θέμα:Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων στους Προέδρους των κοινοτήτων

Θέμα:Διάθεση χρήσης χώρου στο σκοπευτήριο - πεδίο βολής "Κάτω Καλαμώνα" και ορισμός ομάδας εργασίας για τη στήριξη των αγώνων - προπονήσεων σκοποβολής

Θέμα:Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας