Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους των ΔΕ Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Ιαλυσού και Ατταβύρου και αιρετού που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού

Θέμα:Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων Tμήμα Κοιμητηρίου, Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και Διεύθυνσης Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού

Θέμα:Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2024.

Θέμα:ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΔ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ( ΚΡΙ )

Θέμα:Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων σε μέλη συμβουλίων Κοινοτήτων

Θέμα:Πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου

Θέμα:Σύσταση Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Ρόδου.

Θέμα:Ορισμός τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Ρόδου

Θέμα:Αντικατάσταση αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων στην Κοινότητα Κρεμαστής

Θέμα:Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου

Θέμα:Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων σε μέλη συμβουλίων Κοινοτήτων

Θέμα:Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης ειδικού συμβούλου για θέματα πολεοδομίας-χωροταξίας

Θέμα:Έγκριση Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2024

Θέμα:Σύσταση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από την καταργούμενη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών - ΡΟΔΑ»

Θέμα:Σύσταση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης Ρόδου Δ.Ο.Π.Α.Ρ.»

Θέμα:Ορισμός πενταμελούς επιτροπής Δήμου Ρόδου για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Θέμα:Απόφαση μετακίνησης προϊστάμενου

Θέμα:Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη ειδικών σχεδίων για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη η επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Θέμα:Μετακίνηση προϊσταμένων

Θέμα:Ορισμός αναπληρώτριας προϊσταμένης Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

Θέμα:Ανάθεση υπογραφής για βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

Θέμα:Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Ρόδου(άρθρο 77 του Ν. 3852/2010)

Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου

Θέμα:Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων στους Προέδρους των Κοινοτήτων

Θέμα:Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ)