Συγχρηματοδοτούμενα έργα

 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (€) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ / TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 660.909,49 5690/23-12-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Η πράξη αφορά στην ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Σορωνής, οποίος θα εξυπηρετεί 30 νήπια και 12 βρέφη της ευρύτερης περιοχής, που ορίζεται γεωγραφικά από τη Δημοτική Ενότητα Καμείρου.
2 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 916.413,72 5688/23-12-2016 113/18-1-2018 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Η πράξη αφορά στην ανέγερση νέου Βρεφονηπιακού σταθμού στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, στην οδό Καλλιπάτειρας, ο οποίος θα εξυπηρετεί 24 βρέφη και 45 νήπια.
3 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΡΕΝΗ» ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 676.000,00 1034/30-5-2017 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) H πράξη αφορά στην υλοποίηση έργων διευθέτησης στο μεγαλύτερο τμήμα της οριοθετημένης πεδινής κοίτης του ρέματος «Ρένη» Φαληρακίου, μήκους 759μ., η οποία διασχίζει την τουριστικώς ανεπτυγμένη περιοχή του Φαληρακίου (από τη θάλασσα έως την οδό, που οδηγεί από την Εθνική οδό Ρόδου Λίνδου προς την περιοχή του Προφήτη Αμώς).
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙ 488.400,00 2516/28-8-2017 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του πάρκου «ΡΟΔΙΝΙ, το οποίο σύμφωνα με την αρ. 23839 /ΦΕΚ 323Β/13-5-1969, απόφαση του υπουργού Προεδρίας «κηρύχθηκε ως χώρος χρήζων ειδικής προστασίας, καθόσον αποτελεί από αισθητικής και ιστορικής απόψεως τοπίον ιδιαιτέρας σημασίας». Με περιορισμένες και ήπιες παρεμβάσεις θα αναδειχθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του και το φυσικό κάλλος του, προς επανάχρησή του από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.
5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 605.906,00 608/5-3-2018 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Η πράξη αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Κοιλάδας Πεταλούδων καθώς και στην προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος της Κοιλάδας με έμφαση στον πληθυσμό των πεταλούδων. Η εν λόγω πράξη αποτελείται από τα κάτωθι δύο υποέργα:
1ο Υποέργο: «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου».
2ο Υποέργο: «Διατήρηση και προστασία του οικοσυστήματος της Κοιλάδας Πεταλούδων Νήσου Ρόδου με έμφαση στο είδος Euplagia quadripuctaria (Poda 1761)».
6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ 1.397.100,00 12156/9-11-2017 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ) Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση συγκροτήματος κτιρίων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Β. Ηπείρου και Παπαλουκά. Το κυρίως κτίριο που είναι αξιόλογο δείγμα νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής στην πόλη της Ρόδου, με την ΔΙΔΑΠ/Γ63356/1473/24.9.81 ΥπουργικΉ Απόφαση χαρακτηρίστηκε ως «έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία» . Το κτίριο – τοπόσημο είναι χωροθετημένο σε κεντρικό σημείο της ιστορικής πόλης και θα μετατραπεί σε βιβλιοθήκη ενώ η χρήση του θα περιλαμβάνει δράσεις πολιτισμού και πρόνοιας.
7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 552.000,00 1261/24-3-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών ο οποίος δημιουργήθηκε την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Ο Ξενώνας Φιλοξενίας αποτελεί υπηρεσίες πρώτης γραµµής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άµεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύµατα έµφυλης βίας. Στόχος του είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. ∆ιευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νοµική συµβουλευτική, µε την παραποµπή στα Συµβουλευτικά Κέντρα.
8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 195.000,00 1262/24-3-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Ρόδου, το οποίο δημιουργήθηκε την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Το Συμβουλευτικό Κέντρο αφορά υπηρεσίες πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών σε τοπικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Δ. Ρόδου, η οποία περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου, ως εξής:
– Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης.
– Δράσεις προώθησης στην απασχόληση.
– Δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου.
– Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
9 ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 94.900,00 3824/7-9-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Το ΚΗΦΗ στην περιοχή Κοσκινού του ∆ήµου Ρόδου λειτουργεί από το 2003. Στόχος του κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα µη δυνάµενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.
Το ΚΗΦΗ του ∆ήµου Ρόδου είναι δυναµικότητας 15 ατόµων και λειτουργεί 12 µήνες το χρόνο. Το προσωπικό που απασχολείται είναι συνολικά 6 άτομα, 4 άτομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και2 εξωτερικοί συνεργάτες (ιατρός παθολόγος και φυσικοθεραπευτής).
10 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 565.920,00 4088/26-9-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Στόχος της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Ρόδου.
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών, β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές, γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Δήμοι: Ρόδου, Σύμης, Χάλκης, Τήλου και Μεγίστης) με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Το Κέντρο Κοινότητας θα περιλαμβάνει παράρτημα για Ρομά, για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές.
11 MOTIVATE 177.950,00 1/11/2017 INTERREG – MED 2014-2020 EΤΠΑ Το MOTIVATE προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και εφαρμογές πληροφορικής για τη συγκέντρωση δεδομένων. Απώτερος στόχος είναι τα δεδομένα αυτά να συμβάλλουν στον σχεδιασμό πολιτικών με επίκεντρο τον πολίτη και την ικανοποίηση των αναγκών του. Κεντρική φιλοσοφία του έργου MOTIVATE είναι πόλεις όπου οι πολίτες έχουν φωνή, συμμετέχουν και από κοινού με τους αρμόδιους φορείς, καθιστούν τις πόλεις τους βιώσιμες.
12 EY-KINHΣΗ 423.300,00 20/11/2017 INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΕΤΠΑ Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος ευφυών μεταφορών με στόχο την προώθηση της έξυπνης βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των ΜΜΜ από κατοίκους και επισκέπτες αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μετακινήσεων στις περιοχές στόχου.
13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 682.000,00 1638/13-8-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ) Η πράξη αφορά στην προμήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών και ενός (1) περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα, για την κάλυψη των αναγκών αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Ρόδου. Τα προς προμήθεια μηχανήματα θα είναι καινούργια, γνωστού και αξιόπιστου κατασκευαστικού οίκου, κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων.
14 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΤΟΥ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 1.285.000,00 2651/13-8-2018 H πράξη αφορά στην υλοποίηση έργων διευθέτησης στο τμήμα του ρέματος «Ποτού» στο Φαληράκι, μήκους 850μ., κατάντη (ανατολική πλευρά) της γέφυρας της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου μέχρι την παραλία, στο οποίο παρουσιάζεται πολύ μεγάλη διάβρωση των παρόχθιων ιδιοκτησιών και υπερχείλιση της κοίτης. Τα έργα διευθέτησης προβλέπουν την προστασία της όχθης με βαθμιδωτό τοίχο από συρματοκιβώτια πλήρη λίθων λατομείου. Η προτεινόμενη προστασία αποτελείται από τοποθέτηση έξι σειρών συρματοκιβωτίων διαστάσεων 2x1x0,50, με βαθμιδωτή διάταξη, πλήρων φυσικών πετρωμάτων με D=0,21m, δημιουργώντας ύψος όχθης 3,00μ. περίπου, ίσο με το υπάρχον ύψος στο μεγαλύτερο μήκος της κοίτης.
15 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ  Τ.Κ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ –ΕΛΕΟΥΣΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ-ΣΑΛΑΚΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΥΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 609.000,00 1550/22-05-2018 Για την πράξη η επλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 567.900,00 € και το ποσό των 41.100,00 € από ίδιους πόρους .                  Η παρούσα πράξη αφορά στην βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων των κοινοτήτων Δι-μυλιάς, Ελεούσας, Πλατανίων, Απολλώνων και Σαλάκου. Οι αγροτικοί δρόμοι  εξυπηρετούν  τις περιοχές αυτές αλλά παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα, τα οποία με την υλοποίηση της μελέτης θα εξαλειφθούν.
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: Χωματουργικά, Κατασκευή τεχνικών, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά
16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 628.000,00 1550/22-05-2018  Η παρούσα πράξη αφορά στην βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων  στην Δ. Κ  Έμπωνας , στην Τ.Κ Κρητηνίας και στον οικισμό του Μαντρικού του Δήμου Ρόδου.Οι αγροτικοί δρόμοι  εξυπηρετούν  τις περιοχές αυτές αλλά παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα, τα οποία με την υλοποίηση της μελέτης θα εξαλειφθούν.
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: Χωματουργικά, Κατασκευή τεχνικών, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά
17 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 163.797,80 4650/1503/26-7-2018 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ                2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ) Η πράξη αφορά στην προμήθεια μη μόνιμων εξειδικευμένων και καινοτόμων συστημάτων, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων και την προσέλκυση επισκεπτών ΑμεA στις παραλίες του Δ. Ρόδου. Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω πολυσύχναστες & οργανωμένες παραλίες του Δήμου: Παραλία Έλλη, Παραλία Φαληράκι, Παραλία Αφάντου και Παραλία Λίνδου
Ειδικότερα η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια των κατωτέρω:
α) Σύστημα Καθοδήγησης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης. Η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης να εισέρχονται στη θάλασσα, να κολυμπούν ελεύθερα και με ασφάλεια και να επιστρέφουν στην ακτή, χωρίς την ανάγκη βοήθειας άλλου ατόμου. Ενημερώνει τον χρήστη για την γεωγραφική θέση του κατά την κολύμβηση, την απόσταση του από την παραλία, το βάθος του νερού κ.λ.π.
β) Σύστημα για την Πρόσβαση στη Θάλασσα Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα. Περιλαμβάνονται ειδικοί κινητοί διάδρομοι, οι οποίοι  δημιουργούν δίκτυο πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης στην περιοχή της ακτής και πλωτό/αμφίβιο όχημα το οποίο εξασφαλίζει εύκολη είσοδο /έξοδο στη θάλασσα  για κολύμβηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα .
γ) Βοηθητικός Εξοπλισμός. Περιλαμβάνεται λοιπός εξοπλισμός που κρίνεται απαραίτητος για την χρήση των παραλιών από ΑμεΑ και συγκεκριμένα κινητές τουαλέτες/αποδυτήρια για ΑμεΑ, κάδοι απορριμμάτων και πληροφοριακές πινακίδες για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.
18 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.380.626,48 5144/1722/Α3/14-8-2018 Η πράξη αφορά στην επανάχρηση της νέας πενταόροφης πτέρυγας του παλαιού Νοσοκομείου (συνολ. εμβαδού 4.176,17 m2), για την μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης αποκατάστασης και επανάχρησης ανενεργών κτιρίων που αποτελούν το κτιριακό δυναμικό του Δήμου Ρόδου, με στόχο την πλήρη ανάδειξη και τη λειτουργική επανένταξή τους στον αστικό ιστό. Αντικείμενο της
πράξης είναι οι απαιτούμενες επεμβάσεις επισκευής, διαρρύθμισης και ανακαίνισης για τη δομική αποκατάσταση και τη λειτουργική
προσαρμογή του κτηρίου και συγκεκριμένα των δύο τελευταίων ορόφων, του Γ’ και του Δ’. Στο κτίριο προβλέπονται οικοδομικές και
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων, αποκατάστασης των όψεων και του περιβάλλοντα χώρου. Η πράξη περιλαμβάνει και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τα γραφεία, τα σαλόνια αναμονής και τις αίθουσες συσκέψεων-συνεδριάσεων σε κάθε όροφο, καθώς και τις αίθουσες αρχείων στο ισόγειο για την κάλυψη αναγκών σε αρχειοθέτηση όλων των υπηρεσιών σε έντυπη μορφή.