Προσλήψεις Προσωπικού

 

Displaying 1 - 25 of 109

Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Έναρξη04/11/2022

Λήξη14/11/2022

ΣΟΧ1/2022

Έναρξη15/09/2022

Λήξη25/09/2022

ΣΜΕ1/2022

Έναρξη14/10/2022

Λήξη24/10/2022

Ανακοίνωση ΣΜΕ2/2022

Έναρξη25/08/2022

Λήξη05/09/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΜΕ2-22.zip

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Έναρξη29/07/2022

Λήξη11/08/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022

Έναρξη29/07/2022

Λήξη08/08/2022

Πρόσληψη Προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ3Α/2022 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

Έναρξη08/07/2022

Λήξη18/07/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-3.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ίδρυμα «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου»

Έναρξη30/06/2022

Λήξη11/07/2022

Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Έναρξη23/06/2022

Λήξη29/06/2022

Πρόσληψη ενενήντα (90) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας

Έναρξη07/06/2022

Λήξη16/06/2022

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο «ΚΗΦΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» με τρίμηνη σύμβαση προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων κατ'εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν.4820/2021

Έναρξη28/04/2022

Λήξη03/05/2022

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Έναρξη08/04/2022

Λήξη14/04/2022

Αρχείο Προκήρυξης

0Ω1Ρ-Β99.pdf

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022»

Έναρξη06/04/2022

Λήξη15/04/2022

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Έναρξη28/03/2022

Λήξη03/04/2022

Αρχείο Προκήρυξης

Ψ4ΒΠΩ1Ρ-2ΓΜ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2022

Έναρξη13/03/2022

Λήξη24/03/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ-2.zip

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ 5/2022 με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έναρξη05/03/2022

Λήξη14/03/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-2.zip

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022

Έναρξη26/02/2022

Λήξη08/03/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.zip

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έναρξη09/01/2022

Λήξη18/01/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-1.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(με ΑΝΤΙΤΙΜΟ)

Έναρξη02/11/2021

Λήξη13/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη26/10/2021

Λήξη08/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 207 ΤΟΥ Ν. 4820/2021

Έναρξη26/10/2021

Λήξη02/11/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.pdf