Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

  Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου εξυπηρετούν τις Δημοτικές/ Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων και η διάρθρωση τους ομαδοποιείται ως κάτωθι :

  1. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ανά Δημοτική Ενότητα
  2. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ανά ομάδα Δημοτικών Ενοτήτων
  1. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Ανατολικής Ρόδου
  2. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δυτικής Ρόδου

    Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ανά Δημοτική Ενότητα περιλαμβάνουν υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, οι οποίες λειτουργούν ως Τμήματα υπαγόμενα στην Γενική Διεύθυνση και διαρθρώνονται σε Γραφεία, το αντικείμενο των οποίων καθορίζεται από τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων Διευθύνσεων και Τμημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου με τις οποίες συνεργάζονται υποχρεωτικά.
Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ανά ομάδα Δημοτικών Ενοτήτων, περιλαμβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά στις αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. Οι Υπηρεσίες αυτές εκτελούν κάθε αρμοδιότητα που τους ανατίθεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση ή με εντολή Δημάρχου. Η περιοχή ευθύνης και η έδρα των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών ανά ομάδα Δημοτικών Ενοτήτων καθορίζεται ανά περίπτωση ανάλογα με τον όγκο και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου με απόφαση Δημάρχου.

 Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Αφάντου

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Καμείρου

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Λινδίων

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων