Φιλόδημος Ι

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ / TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  

1.800.500,00 €

 

44057/10-6-2019 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

 

 

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/programma-filodimos-1

 

 

Χρηματοδότηση Προγράμματος: 868.000,00€

Συμμετοχή Δήμου:                           932.500,00€

 

Η χρηματοδότηση του έργου  πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,  συνολικού ποσού 868.000,00€ ως εξής:

75%  από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

25%  από πόρους του Τ.Π. & Δανείων

Συνομολογείται με δανειακή σύβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στις Δ.Ε. Καμείρου, Ατταβύρου και Νότιας Ρόδου.

Θα υλοποιηθεί με τα κάτωθι υποέργα:

1.       ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΦΑΝΩΝ-ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ

2.       ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ – ΣΙΑΝΝΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ

3.       ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΦΑΝΩΝ-ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ