Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ρόδου

Ταχ.Δ/νση: Νέα Αγορά- 1ος όροφος
Γραφείο 26 – 851 00 Ρόδος
Τηλέφωνο 
2241-0- 30808 & 33314, 70496
E-mail: asxoliki@rhodes.grbsxoliki@rhodes.gr

Ιστορικό

Στον Δήμο μας λειτουργούν δύο (2) Σχολικές Επιτροπές (ΝΠΔΔ), με σκοπό την στήριξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου και οι οποίες έχουν συσταθεί ύστερα από την λήψη σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης).

Με την υπ΄αριθ.8440/24.2.2011 (ΦΕΚ 318/τ.β/ 25.2.2011) Απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ καθορίζονται οι λειτουργίες και ρυθμίζονται τα οικονομικά θέματα των εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στην παρούσα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006).

Τα ΦΕΚ σύστασης των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. είναι :

 1. ΦΕΚ 1370/τ.β/16.6.2011 για την ΄΄Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου΄΄ και
 2. ΦΕΚ 1414/τ.β/16.6.2011 για την ΄΄Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου΄΄

Σκοποί των Ν.Π.Δ.Δ

 1. Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
 2. Η αμοιβή καθαριστριών.
 3. Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμό τους.
 4. Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με βιβλία για τις σχολικές βιβλιοθήκες.
 5. Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
 6. Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 7. Η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για την λειτουργία των σχολείων από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πόροι των Ν.Π.Δ.Δ :

 1. Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύει.
 2. Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
 3. Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
 4. Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
 5. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Διοικητικό Συμβούλιο :

Οι διοικήσεις των ΄΄Σχολικών Επιτροπών Α΄& Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου΄΄ που έχουν προκύψει από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 αποτελούνται από 15 μέλη και των οποίων ή σύνθεση είναι η παρακάτω :

 • Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος
 • Έξι δημοτικοί σύμβουλοι και αν δεν ορισθεί μέλος ο Δήμαρχος επτά , εκ των οποίων οι τρείς ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου .Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικών συμβούλων να ορίσει ως εκπροσώπους της δημότες ή κατοίκους (άρθρο 240 Ν.3463/2006).
 • Τρείς Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ρόδου, που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σύμφωνα με το σκοπό του νομικού προσώπου.
 • Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο νομικό πρόσωπο, εφόσον απασχολεί πάνω από δέκα (10) εργαζόμενους και σε περίπτωση που δεν απασχολεί , αυξάνεται κατά έναν ό αριθμός των δημοτών ή κατοίκων.
 • Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα .
 • Ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη των δύο (2) ΝΠΔΔ τα οποία είναι δημοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι του οικείου Δήμου.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών.

Τα Νομικά Πρόσωπα εκπροσωπούνται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο.

Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων :

Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων, ως ο Νόμος ορίζει.

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
     1.ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
4. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ
5.ΚΟΡΡΕ ΑΝΝΑ
6.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑς
8.ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Φυσίκα
9. ΔΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔιάκου
10.ΚΕΛΑΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11.ΙΝΤΖΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12. ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
13.ΤΣΙΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14.ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15.ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣ

   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
     1. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ
6.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
7.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8.ΤΣΑΒΑΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
9. ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10.ΠΙΝΝΙΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ
11.ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
12.ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

    15.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΖΑ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
 4.  ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 5. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
 7. ΠΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 10. ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΦΛΩΡΑ
 11. ΣΟΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 12. ΚΟΚΚΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 13. ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΓΙΩΤΑ
 14. ΚΑΛΑΓΡΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
 15. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1.  ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 2. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 5. ΦΥΡΟΓΛΑΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ
 6. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΠΑΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 10. ΡΟΝΤΙΝΟΝΕ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
 11. ΧΑΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 12. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΕΛΈΝΗ
 13. ΜΑΝΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
 14. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 15. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ