Την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, ώστε να προκύψει μία (1) θέση περιπτέρου για την παραχώρησή της σε ΑΜΕΑ / Πολυτέκνους / Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία, βάσει της περίπτ.4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).
Όπως αποφασίσθηκε με την αρ. 134/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου η δημόσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Εμπορίου Δήμου Ρόδου κ. Μιχαήλ Σεϊτη.
Οι τέσσερις (4) διαθέσιμες θέσεις, μεταξύ των οποίων θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, είναι οι εξής:
Α) επί της οδού Μαραθώνος (εργατικές κατοικίες Ροδινιού) Δημοτικής
Κοινότητας Ρόδου
Β) στην συμβολή των οδών Βύρωνος & Κορδιγκτώνος, Δημοτικής
Κοινότητας Ρόδου
Γ) επί της οδού Βενετοκλέων (περιοχή εργατικών κατοικιών Κολονιαλε,
Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και
Δ) επί της οδού Ατταβύρου στην περιοχή Ροδίνι Δημοτικής Κοινότητας
Ρόδου.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων περιπτέρων πραγματοποιείται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ,Π.Δ. 270/81), αποκλειόμενης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.

Ο Αντιδήμαρχος Εμπορικών Δραστηριοτήτων
& Αποδήμων Ροδίων

Μιχαήλ Σεΐτης

NO COMMENTS