Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 14.07.2022 στην διαδικτυακή πύλη του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων) για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 1018/09-05-2022(ΑΔΑ:ΨΑΠΗΟΡΘ5-ΜΞ0) δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του.
Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ: 51/2022 (ΑΔΑ: ΨΝ7ΠΟΡΘ5-ΡΞΥ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης , λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων .
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων, μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρονικά στο email edourlia@rhodes.gr εντός τεσσάρων (4) ημερών , από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων αυτών .
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr ύστερα από την έγκριση τους , με τη λήψη σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος , θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις αντίστοιχες δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου από 1/9/2022 έως και 8/9/2022.

Ο Πρόεδρος

Τριάντος Γιώργος – Ευθύμιος
Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.

NO COMMENTS