ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
Ξεκινάει το έργο: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού Μεσαιωνικής πόλης»

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου», ύψους τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (36.456,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη. Το έργο είχε δημοπρατηθεί από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων με αρχικό προϋπολογισμό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με τον ανάδοχο αυτού να προσφέρει μέση έκπτωση ύψους 51%.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, η μελέτη του έργου συντάχθηκε από επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων με την ανάληψη των καθηκόντων της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη, στοχεύοντας κατά προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του πολυετούς προβλήματος «πτώσης» του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Μεσαιωνική πόλη ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο κάθε φορά που εκδηλωνόταν βροχόπτωση.


Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και συντήρηση του δημοτικού φωτισμού της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου και η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έχει καθοριστεί σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της εν θέματι σύμβασης.
Η εγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει:
1. Κατασκευή και τοποθέτηση διακοσίων (200) νέων επίτοιχων φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση υφιστάμενων, κατά μήκος των θαλάσσιων τειχών, από την πύλη Αγίου Παύλου ως την πύλη Ακαντιάς, κατά μήκος των εσωτερικών τειχών της οδού Αρχιεπισκόπου Ευθυμίου, στην πύλη D’ Amboise, στην πύλη Αγίου Αθανασίου, καθώς και σε σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη,
2. Συντήρηση και επανατοποθέτηση είκοσι πέντε (25) υφιστάμενων επίστυλων φωτιστικών σωμάτων σε οδούς και πλατείες της Μεσαιωνικής πόλης, που επίσης θα υποδείξει η επίβλεψη,
3. Συντήρηση και επανατοποθέτηση πενήντα (50) υφιστάμενων κρεμαστών φωτιστικών σωμάτων σε οδούς και πλατείες της Μεσαιωνικής πόλης και
4. Μεταφορά και σύνδεση τεσσάρων (4) μετρητών ΔΕΗ σε υφιστάμενα κυτία του δικτύου δημοτικού φωτισμού, σε διάφορα σημεία της Μεσαιωνικής πόλης.

Ο Αντιδήμαρχος
Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

NO COMMENTS