Αποφάσεις Δημάρχου

  0
  29

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου

  Θέμα:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου, ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ ΡΟΔΟΥ, ΙΑΛΥΣΟΥ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΑΦΑΝΤΟΥ, ΑΤΑΒΥΡΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»

  Θέμα:Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη ειδικών σχεδίων για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

  Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ

  Θέμα:Μεταβίβαση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Επικοινωνίας – Συμπλήρωση της Απόφασης Δημάρχου 84/2023.

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Άμισθου Συμβούλου Δημάρχου

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Εκκένωση οικισμών λόγω πυρκαγιάς

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Μετακινήσεις Προϊσταμένων

  Θέμα:Τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων

  Θέμα:Μετακινήσεις Προϊσταμένων

  Θέμα:Oρισμός Δημοτικού ταμία

  Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Ταμείου

  Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

  Θέμα:«Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 6115/24-12-2021 (αρ.πρωτ.:2/68803/24- 12-2021) Απόφασης Δημάρχου με θέμα: ‘’Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου’’»

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και Καταπολέμησης Αποκλεισμού ΡΟΜΑ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου και τροποποίηση της Απόφασης 139/2/3005/13.01.2023 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων νομικής υπηρεσίας.

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου