Αποφάσεις Δημάρχου

  0
  24

  Θέμα:Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων και παιδικών σταθμών, λόγω επικίνδυνων επικείμενων καιρικών φαινομένων

  Θέμα:«Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης παραχώρησης του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου»

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της Επιτροπής

  Θέμα:Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΥΑ 86288 ΦΕΚ 6506 Β’/19.12.2022

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Πολιτισμού, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων και Δημοτικής Ενότητας Ρόδoυ

  Θέμα:Συμπλήρωση της Απόφασης Δημάρχου 82/2243/10.01.2023 περί ορισμού Αντιδημάρχου Προσχολικής Αγωγής & Μετανάστευσης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου. Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου.

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής, με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Μετακινήσεις Προϊσταμένων

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου ΔΕ Καμείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Επιχειρησιακής Λειτουργίας & Καθημερινότητας του Πολίτη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Αποδήμων Ροδίων και Αθλητισμού και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων και ΔΕ Αταβύρου, και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχων ως Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Ενεργειακών Επενδύσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Τύπου, Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής & Μετανάστευσης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου. Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου

  Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 78/2/1961/2022, περί ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Εξουσιοδότηση Υπογραφής, με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

  Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένης Δ/νσης Τουρισμού

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 74/2/1957/11.01.2022 περί ορισμού Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Δ.Ε. Αρχαγγέλου. Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου.

  Θέμα:Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)

  Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 26/2/1470/10.01.2022 περί ορισμού Αντιδημάρχου