Αποφάσεις Δημάρχου

  0
  27

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Μετακινήσεις Προϊσταμένων

  Θέμα:Τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων

  Θέμα:Μετακινήσεις Προϊσταμένων

  Θέμα:Oρισμός Δημοτικού ταμία

  Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Ταμείου

  Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

  Θέμα:«Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 6115/24-12-2021 (αρ.πρωτ.:2/68803/24- 12-2021) Απόφασης Δημάρχου με θέμα: ‘’Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου’’»

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και Καταπολέμησης Αποκλεισμού ΡΟΜΑ και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου και τροποποίηση της Απόφασης 139/2/3005/13.01.2023 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων νομικής υπηρεσίας.

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Συμπλήρωση της Απόφασης 99/11.01.2023 περί Ορισμού Αντιδημάρχου ΔΕ Καμείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου, με αρμοδιότητες ΔΕ Νότιας Ρόδου

  Θέμα:Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Τουρισμού, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Εμπορικών Δραστηριοτήτων και ΔΕ Καλλιθέας

  Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 83/2/2244/10.01.2023 περί ορισμού Αντιδημάρχου, ως προς την Αντιμισθία

  Θέμα:Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων και παιδικών σταθμών, λόγω επικίνδυνων επικείμενων καιρικών φαινομένων

  Θέμα:«Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης παραχώρησης του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στον Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου»

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της Επιτροπής

  Θέμα:Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την ΥΑ 86288 ΦΕΚ 6506 Β’/19.12.2022

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Πολιτισμού, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων και Δημοτικής Ενότητας Ρόδoυ

  Θέμα:Συμπλήρωση της Απόφασης Δημάρχου 82/2243/10.01.2023 περί ορισμού Αντιδημάρχου Προσχολικής Αγωγής & Μετανάστευσης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου. Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου.