Αποφάσεις Δημάρχου

  0
  18

  Θέμα:Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων

  Θέμα:Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος

  Θέμα:Αναπλήρωση Καθηκόντων Προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου

  Θέμα:Ορισμός Αναπληρώτριας Διευθύντριας

  Θέμα:Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος

  Θέμα:Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος

  Θέμα:Μετακίνηση υπαλλήλου

  Θέμα:Μετακίνηση υπαλλήλων

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Οργάνωσης

  Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 2105/2020 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 2093/2020 περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Τροποποίηση της Απόφασης αρ. 2106/2020 περί Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 2096/2020 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:.

  Θέμα:Μετακινήσεις Προσωπικού

  Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων

  Θέμα:Μετακίνηση και ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου

  Θέμα:«Μετακίνηση Προσωπικού»

  Θέμα:Παύση καθηκόντων προϊσταμένης ΚΕΠ

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων