Αποφάσεις Δημάρχου

  0
  45

  Θέμα:Ορισμός εργαζόμενου ως Διαπιστευμένου Χρήστη του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων

  Θέμα:Έγκριση Εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικού Έλεγχου (Μ.Ε.Ε.) του Δήμου Ρόδου

  Θέμα:Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Έλεγχου (Μ.Ε.Ε.) του Δήμου Ρόδου

  Θέμα:Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Ρόδου (άρθρο 77 του Ν. 3852/2010)

  Θέμα:Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου

  Θέμα:Τροποποίηση Σύστασης Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Ρόδου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Επικοινωνίας και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, Προσχολικής Αγωγής και αναπληρωτής Πολιτικής Προστασίας & μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας και Δ.Ε. Ρόδου & μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ανάθεση υπογραφής για βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

  Θέμα:Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, Δ.Ε. Καμείρου και Μέριμνας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Κυκλικής Οικονομίας και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων στο Μνημείο Πηγών Καλλιθέας

  Θέμα:Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους των ΔΕ Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Ιαλυσού και Ατταβύρου και αιρετού που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού

  Θέμα:Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Διεύθυνσης Ληξιαρχείου και Μητρώων Tμήμα Κοιμητηρίου, Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και Διεύθυνσης Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού

  Θέμα:Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2024.

  Θέμα:ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΔ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ( ΚΡΙ )

  Θέμα:Ανάθεση αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης υπογραφής Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων σε μέλη συμβουλίων Κοινοτήτων

  Θέμα:Πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου

  Θέμα:Σύσταση Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Ρόδου.

  Θέμα:Ορισμός τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Ρόδου

  Θέμα:Αντικατάσταση αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων στην Κοινότητα Κρεμαστής

  Θέμα:Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου