Αποφάσεις Δημάρχου

  0
  20

  Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένης Δ/νσης Τουρισμού

  Θέμα:Τοποθέτηση προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 74/2/1957/11.01.2022 περί ορισμού Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Δ.Ε. Αρχαγγέλου. Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου.

  Θέμα:Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)

  Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 26/2/1470/10.01.2022 περί ορισμού Αντιδημάρχου

  Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 67/2/1950/11.01.2022 περί ορισμού Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας & Δ.Ε. Αταβύρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

  Θέμα:Εξουσιόδοτηση υπογραφής της μόνιμης υπαλλήλου Δέσποινας Μιχαηλίδου

  Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

  Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

  Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

  Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  Θέμα:2506

  Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένης Τμήματος ΚΕΠ

  Θέμα:ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΠ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

  Θέμα:Μετακίνηση προσωπικού

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

  Θέμα:Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)

  Θέμα:Τοποθέτηση Προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού

  Θέμα:Συγκρότηση – επικαιροποίηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε) για το Πρόγραμμα Διαύγεια

  Θέμα:Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

  Θέμα:Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στην Τοπική Κοινότητα Σορωνής της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου του Δήμου Ρόδου.

  Θέμα:Ορισμός Άμισθου Συμβούλου Δημάρχου

  Θέμα:Μετακίνηση Προϊσταμένου

  Θέμα:Ορισμός Εκπροσώπου και Αναπληρωτή του Δήμου Ρόδου για τη Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων