Αποφάσεις Δημάρχου

  0
  17

  Θέμα:Παύση καθηκόντων προϊσταμένης ΚΕΠ

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων

  Θέμα:Μετακίνηση υπαλλήλου και ανάθεση καθηκόντων

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων

  Θέμα:Τοποθετήσεις προϊσταμένων λόγω συνταξιοδοτήσεων και κινητικότητας

  Θέμα:Ανάθεση καθηκόντων

  Θέμα:Μετακίνηση και Τοποθέτηση Προϊσταμένου

  Θέμα:Μετακίνηση και τοποθέτηση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης τμήματος

  Θέμα:Τοποθέτηση Υπαλλήλου

  Θέμα:Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Προϊσταμένων λόγω κένωσης θέσεων

  Θέμα:Μετακίνηση Προϊσταμένου – Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή

  Θέμα:«Μετακίνηση Προσωπικού»

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

  Θέμα:Αναπλήρωση Προϊσταμένης Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Ενότητας Ρόδου

  Θέμα:Μετακίνηση και Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμήματος

  Θέμα:Ορισμός Αντιδημάρχου Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πρωτογενούς Ανάπτυξης

  Θέμα:Συμπλήρωση της Απόφασης 2106/28/09/2020 περί Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Δημάρχου

  Θέμα:Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2102/2/ 48056 / 28.09.2020 Απόφασης περί Ορισμού Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

  Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού