Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  0
  9

  Έτος2020

  Θέμα

  Διαγραφή τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων έτους 2016 Δ.Ε. Λινδίων

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Έγκριση άσκησης έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Βαγιανού Γαμβρούδη του Χρήστου και της με αριθμό 411/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Έγκριση άσκησης έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Βασιλείου Γουαϊλη του Άρτση και της με αριθμό 429/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που απευθύνεται στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Γνωμοδότηση για την αποδοχή εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» και του Δήμου Ρόδου.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Έγκριση ανακοπής και αίτησης αναστολή του Δήμου Ρόδου κατά του Αντωνίου Κουφού του Μιχαήλ και κατά της με αριθμό 139/2-5-2019 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και της από 23-1-2020 επιταγής προς πληρωμή και εκτέλεση.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και 1η εσωτερική αναμόρφωση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2020.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Σύνταξη Απολογισμού συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και Απολογισμού της επιχορήγησης του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019».

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.), σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με αρ. 6/2020.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας «Τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου Ρόδου έτους 2020».

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας φαγητού catering για τους μαθητές του μουσικού σχολείου Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2020».

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την «προμήθεια κινητού ολοκληρωμένου κέντρου ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών Δήμου Ρόδου».

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Σύσταση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ρόδου έτους 2020, για το χρονικό διάστημα 1/1/2020-31/12/2020.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Απαλλαγή υπολόγων της πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου Ρόδου έτους 2019, η οποία συστάθηκε με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 329/2019.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2020.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2019

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Έγκριση απόφασης Δημάρχου με αρ. 4812/30-1-2020.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης τακτικής συνεδρίασης.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  21/02/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ΙΙΙ (20-1-2020) της Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές Smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου».

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  28/01/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  28/01/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Καθορισμός μεριδίου Δήμου Ρόδου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (Εισήγηση Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.:5/3922/27-1-2020)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/01/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Ενέργειες για την είσπραξη οφειλών σύμβασης παραχώρησης έργου «Ήχος & Φως».

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/01/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ΙV της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/01/2020

  Έτος2020

  Θέμα

  Αίτημα για έγκριση της μετάβασης, της διαμονής και της ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Τουριστικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού & Διεθνών Σχέσεων Δήμου Ρόδου κ. Ταρασλιά Κωνσταντίνου του Σωτηρίου-Αλέκου αρχικά στο Μιλάνο της Ιταλίας προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΒΙΤ 2020 στις 9/2/2020 έως 11/2/2020 και στη συνέχεια στο Τέλ Αβίβ του Ισραήλ για να συμμετάσχει στην Διεθνή Τουριστική έκθεση (ΙΜΤΜ) στις 11/2/2020 έως 12/2/2020, καθώς και στο b2b workshop του ΕΟΤ με Ισραηλινούς Τουριστικούς Πράκτορες στις 13/2/2020.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/01/2020