Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  0
  21

  Έτος2023

  Θέμα

  Tρoποποίηση της με αρ. 558/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με θέμα «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 4.990.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Βελτίωση οδικής ασφάλειας», χρηματοδο¬τούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης από το έργο «Sub 2 – 16631 Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», του Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση. (Εισήγηση με α/α 2740/16-01-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  17/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 04 ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  17/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία Υποστήριξη Υπηρεσιών Καθαριότητας Δ.Ε. Ιαλυσού, Πεταλούδων, Καμείρου, Αταβύρου. (Εισήγηση με α/α 2733/16-01-2022 Διεύθυνσης ΟικονομικώνΤμήματος Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία Υποστήριξη Υπηρεσιών Καθαριότητας Δ.Ε. Ρόδου (Εισήγηση με α/α 2732/16-01-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία Υποστήριξη Υπηρεσιών Καθαριότητας Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2731/16-01-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 03 ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Τροποποίηση της με αριθμό 857/09-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ρόδου μόνο όσον αφορά το παράρτημα Ι των τεχνικών προδιαγραφών. (Εισήγηση με α/α 2724/11-01-2022 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  12/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β’ Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 στα πλαίσια της Δράσης «Δ.2.1 Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ». (Εισήγηση με α/α 2720/10-01-2023 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  12/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Έξυπνος ψηφιακός οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και Προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου», προϋπολογισμού 253.945,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού» (Κωδικός Πρόσκλησης: 01_Δ.1.3 Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 186) του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021 – 2027. (Εισήγηση με α/α 2718/04-01-2023 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  12/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 02 ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  12/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για: α) την άσκηση αίτησης ανάκλησης του Δήμου Ρόδου, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της υπ’ αριθ. 66/2022 Πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Υπηρεσίας Επιτρόπου, στην Π.Ε. Ρόδου, β) την έγκριση του σχεδίου αίτησης ανάκλησης και γ) την εξουσιοδότηση του Αντώνη Καμπουράκη, Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή της

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/01/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 01ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/01/2023

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση του πρακτικού της διαδικασίας της Διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την «Παροχή υπηρεσίας Άμεσες Επείγουσες Υπηρεσίες για την άρση της επικινδυνότητας στο κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2715/29-12-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  29/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 44 ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  29/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Διευθέτηση εργασιακού καθεστώτος εργαζομένων ορισμένου χρόνου στις Παιδικούς σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ρόδο. (Εισήγηση με α/α 2710/27-12-2022 Αντιδημάρχου κ. Καρίκη Ευστράτιου)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Χαρακτηρισμός πόρων χρηματοδότησης έργων της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων από ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ σχολείων. (Εισήγηση Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τις ασφάλειες των οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2705/23-12-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Ορισμός Μελών Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών, Παραλαβής Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έτους 2023. (Εισήγηση με α/α 2704/23-12- 2022 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση του προϋπολογισμού της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου» «Α.Μ.Κ.Ε.» για το έτος 2023». (Εισήγηση με α/α 2702/23-12-2022 ΑΜΚΕ)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση διακήρυξης και όρων δημοπράτησης δημοσίου διεθνή διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης «ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ»-Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (Εισήγηση με α/α 2701/23-12-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση απαλλοτρίωσης της κ.μ. ΙV-1745 οικοδομών Ρόδου ιδιοκτησίας Κιολέ Κουτρουλούς, στην πλατεία Πυθαγόρα του ρυμοτομικού σχεδίου Παλιάς πόλης Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2700/23-12-2022 Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Απαλλαγή Υπολόγων από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. (Εισηγήσεις με α/α 2708/27-12-2022, 2709/27-12-2022 και 2713/27-12-2022 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Απαλλαγή Υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. (Εισήγηση με α/α 2698/23-12-2022 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Ορισμός επιτροπής Διεύθυνσης Πληροφορικής. (Εισήγηση με α/α 2697/23-12-2022 Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 121/2022 του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισήγηση με α/α 2693/21-12-2022 Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/12/2022