Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  0
  25

  Έτος2023

  Θέμα

  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Οριζόντια σήμανση διαβάσεων στο περιμετρικό οδικό δίκτυο του εμπορικού ιστού της πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 285.200,00€ με Φ.Π.Α. (Εισήγηση με α/α 3064/03-05-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  04/05/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο της πόλεως Ρόδου και βελτιωτικές επεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη», προϋπολογισμού 4.704.800,00€ με Φ.Π.Α. (Εισήγηση με α/α 3063/03-05-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  04/05/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 17 ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  04/05/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Mετακίνηση αντιδημάρχου Καμπούρη Ιωάννη στην Αθήνα για παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα τον Εσωτερικό Έλεγχο. (Εισήγηση με α/α 3059/02-05-2023 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  02/05/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  02/05/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας χώρων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Κ.Υ.Α 38609 ΕΞ 2023.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  02/05/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για την συζήτηση θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης της 16 ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  02/05/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Διαμόρφωση μονοπατιών για ΑμεΑ στην Κοιλάδα Πεταλούδων και στο πάρκο Ροδίνι του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του Έργου «Sub1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: MIS 5190260) της Δράσης «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» του Πυλώνα Ανάκαμψης «1 – Πράσινη Μετάβαση» στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Εισήγηση με α/α 3049/26-04-2023 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  28/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΡΟΔΙΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 800.000,00€ με Φ.Π.Α. (Εισήγηση με α/α 3047/26-04-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  28/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 15 ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Καθορισμός του ανταλλάγματος των προς απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων (προτιμησιακό δικαίωμα) και προς δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για χώρους που εμπίπτουν στις διατάξεις της Κ.Υ.Α 38609 ΕΞ 2023.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Απαλλαγή Υπολόγου Τριγένη Μαρία από την απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 3037/24-04-2023 Τμήματος Ταμείου - Διεύθυνσης Οικονομικών)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ δικαιολογητικά κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «συλλογή και διαχείριση νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο και κοινόχρηστούς χώρους του Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 3031/21-04-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση μετακίνησης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κου Σπυρόπουλου Σπύρου στην Αθήνα. (Εισήγηση με α/α 3030/21-04-2023 Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υλοποίησης και έγκριση των όρων για την σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με την ένωση εταιριών «ENACT Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο "Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας, Καλλωπισμού, Πρασίνου & Ευταξίας του Δήμου Ρόδου 2022-2026" για το ΤΜΗΜΑ 02: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ, Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» για ένα (1) έτος. (Εισήγηση με α/α 3029/21-04-2023 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Τεκμηρίωση αναγκαιότητας υλοποίησης και έγκριση των όρων για την σύναψη 01 ης Εκτελεστικής Σύμβασης με την ένωση εταιριών «ENACT Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο "Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας, Καλλωπισμού, Πρασίνου & Ευταξίας του Δήμου Ρόδου 2022-2026" για το ΤΜΗΜΑ 01: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ, Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, Δ.Ε. ΛΙΝΔΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ, Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ» για ένα (1) έτος. (Εισήγηση με α/α 3028/21-04-2023 Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων κ. Νεκταρίου Φλοσκάκη, στην Αθήνα. (Εισήγηση με α/α 3026/20-04-2023 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (Εισήγηση με α/α 3020/13-04-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Συνέχιση ανάθεσης σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων δικηγορικά γραφεία Αθηνών του όλου εξώδικου και δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί κάθε νομικού ζητήματος της από 28-02-2018 "Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοασκουστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου" επί της Διακήρυξης αρ. πρωτ. Δ.Ρ. 02/8139/24.01.2013”. (Εισή

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  α. Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ», προϋπ: 369.520,00€ με ΦΠΑ. β. Ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ», προϋπ: 369.520,00€ με ΦΠΑ, με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32 α του ν4412/2016. γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση. δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. ε. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για πρόσκληση τουλάχιστον τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση. (Εισήγηση με α/α 3015/12-04-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  α. Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019 ΣΤΗ ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ », προϋπολογισμού: 180.000,00€ με ΦΠΑ β. Ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019 ΣΤΗ ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ», προϋπολογισμού: 180.000,00€ με ΦΠΑ, με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32 α του ν4412/2016. γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση. δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. ε. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για πρόσκληση τουλάχιστον τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση. (Εισήγηση με α/α 3014/12-04-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  α. Έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», προϋπολογισμού: 372.000,00€ με ΦΠΑ. β. Ανάθεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», προϋπολογισμού: 372.000,00€ με ΦΠΑ, με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32 α του ν4412/2016. γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση. δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. ε. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για πρόσκληση τουλάχιστον τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση. (Εισήγηση με α/α 3013/12-04-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για υλοποίηση του υποέργου «Υπηρεσίες υποστήριξης και ενίσχυσης Δήμου Ρόδου για την εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» στην πράξη «Υπηρεσίες υποστήριξης και ενίσχυσης δικαιούχων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» της πρόσκλησης «Τεχνική Υποστήριξη για την κατάρτιση ΣΒΑΑ» (κωδικός πρόσκλησης 05_ΤΥ ΕΤΠΑ, Α/Α ΟΠΣ: 1052), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027». (Εισήγηση με α/α 3011/11-04-2023 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2022 για την υλοποίηση της πράξης «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου ΠΡΩΤ.25539/11/4/2023. (Εισήγηση με α/α 3008/11-04-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Εξειδίκευση κωδικού δαπάνης για την υλοποίηση δράσεων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς. (Εισήγηση με α/α 2991/07-04-2023 Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  25/04/2023