Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  0
  18

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου ρόδου για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». (Εισήγηση με α/α 1569/03-11-2021 Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Εισήγηση για Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργου της εταιρείας Datawave Technology Solutions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. (Εισήγηση με α/α 1568/02-11-2021 Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους στα πλαίσια υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. (Εισήγηση με α/α 1566/26-10-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου (Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) και της Α.Α.Δ.Ε για την επισκευή του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου - Τμήμα Χ.Υ. Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 1565/29-10-2021 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση 01ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 1563/26-10-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΑΡΝΙΘΑΣ». (Εισήγηση με α/α 1562/26-10-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Σήμανση οδικού δικτύου κατ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και Κ.Ο.Κ.». (Εισήγηση με α/α 1561/26-10-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομιών στην Δ.Ε. Καλλιθέας». (Εισήγηση με α/α 1560/26-10-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση της Κ.Μ. 1888^999 Γαιών Αρχαγγέλου. (Εισήγηση με α/α 1559/26-10-2021 Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 1557/25-10-2021 Τμήματος Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 -2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 1555/22-10-2021 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων ετών 2017-2018 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ). (Εισήγηση με α/α 1603/12-11-2021 Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021. (Εισήγηση με α/α 1602/12-11-2021 Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 1609/12- 11-2021 Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης της 46ης Τακτικής και Δια Περιφοράς συνεδρίασης 2021 της Οικονομικής Επιτροπής.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  16/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 1583/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Πεταλουδών. (Εισήγηση με α/α 1582/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Νότιας Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 1581/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λινδίων. (Εισήγηση με α/α 1580/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Καμείρου. (Εισήγηση με α/α 1579/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Καλλιθέας. (Εισήγηση με α/α 1578/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού. (Εισήγηση με α/α 1577/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αφάντου. (Εισήγηση με α/α 1576/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ατταβύρου. (Εισήγηση με α/α 1575/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/11/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο παροχή υπηρεσιών καθαρότητας - αποψιλώσεων -ευταξίας κοιν. χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αρχαγγέλου . (Εισήγηση με α/α 1574/05-11-2021 Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  05/11/2021