Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  0
  20

  Έτος2022

  Θέμα

  Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. 00-6442.0001 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων», ποσού 327,70€. (Εισήγηση με α/α 12515/26-08-2022 Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 220.000,00€ με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 12529/02-09-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση αναμόρφωσης τρέχοντος προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την αρ. 70/2022 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισήγηση με α/α 12528/02-09- 2022 ΔΟΠ).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 03ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπερ. του Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 184968. (Εισήγηση με α/α 12527/02-09-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 01ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπερ. του Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 191137. (Εισήγηση με α/α 12526/02-09-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 01ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 800.000€ συμπ/νου Φ.Π.Α. με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 191223. (Εισήγηση με α/α 12525/02-09-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 02ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Επισκευές κτιρίων σχολικών μονάδων Δ.Ε. Πεταλούδων», με Α/Α: 189894, προϋπολογισμού 300.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. (Εισήγηση με α/α 12524/02-09-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Τροποποίηση ήσσονος σημασίας για τη Σύμβαση με α.π. 9431/21.02.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010095662 2022- 02-22) για την Υπηρεσία διαχείρισης κοιμητηρίων Δ.Ε. Ρόδου του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 12522/02-09-2022 Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών Ι & II δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικών προσφορών - οικονομικών προσφορών και ορισμός προσωρινού αναδόχου των υπηρεσιών εποπτείας ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου Δ.Ε. Καλλιθέας. (Εισήγηση με α/α 12521/02-09-2022 Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση του πρακτικού ΙΙ Συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 1236/2022 Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συβάσεων (3 ΚΛΙΜΑΚΙΟ) Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων» την ακύρωση εν μέρει της 428/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τα τμήματα 2 και 6. (Εισήγηση με α/α 12520/02-09-2022 Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Ορισμός υπόλογου για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 12519/02-09-2022 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας - τεχνικών της δημοτικής ενότητας Πεταλούδων από τις θεομηνίες της 21-11-2019». (Εισήγηση με α/α 12517/31-08-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 01ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 189188. (Εισήγηση με α/α 12516/31-08-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. 00-6442.0001 με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων», ποσού 2.315,00€. (Εισήγηση με α/α 12514/26-08-2022 Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 01ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων» «Α.Μ.Κ.Ε.». (Εισήγηση με α/α 12512/29-08-2022 ΑΜΚΕ).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 02ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση νέων ιστών για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Ε. Ατταβύρου» (Εισήγηση με α/α 12511/26-08-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 02ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ». (Εισήγηση με α/α 12510/25-08-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (Εισήγηση με α/α 12508/24-08-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (Εισήγηση με α/α 12508/24-08-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Εισήγηση Εξειδίκευσης πίστωσης προς την Οικονομική Επιτροπή στον Κ.Α. 00-6434.0001 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ» για την αγορά χάρτινων κουτιών. (Εισήγηση με α/α 12507/23-08-2022 Τμήμα Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (Αυτοτελές)).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, για την κάλυψη άμεσων αναγκών σχολικών μονάδων του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 12506/23-08-2022 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Διαγραφή οφειλών από δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 12509/24-08-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήματος Προσόδων)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Διαγραφή οφειλών από δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 12505/18-08-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήματος Προσόδων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση εκ νέου της Συγκρότησης της υπ΄αριθμ.119/7-02-2019 απόφασης της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, Α/βάθμιας επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας των ακινήτων (εκτάσεις και οικήματα) των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγηση, Παιδικών Εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας φορέων ιδιωτικού δικαίου. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. (Εισήγηση με α/α 12504/18-08-2022 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Αποδοχή χρηματοδότησης. (Εισήγηση με α/α 12503/17-08-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  06/09/2022