Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  0
  18

  Έτος2022

  Θέμα

  Ανάθεση σε εξειδικευμένο επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικό Γραφείο Αθηνών, του δικαστικού χειρισμού άσκησης και εκδίκασης αναιρέσεων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και εκδίκασης έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, επί υποθέσεων επιστροφής ΔΗΦΟΔΩ, σε εκκρεμούσες δικαστικά αξιώσεις επιστροφής πριν την θέσπιση της διάταξης περί μη αναζήτησης. (Εισήγηση με α/α 2238/09-05-2022 Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Τροποποίηση της Σύμβασης για τη «Συντήρηση φύλαξης Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου 2022». (Εισήγηση με α/α 2235/06-05-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ για την εκτέλεση μεταφορικού έργου στη Μεσαιωνική πόλη. (Εισήγηση με α/α 2232/06-05-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Α)Έγκριση καθορισμού των χώρων και των τιμών των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού, παραλίας. Β) Έγκριση και καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους. (Εισήγηση με α/α 2234/09-05-2022 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήματος Προσόδων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», προϋπολογισμού 300.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 2227/05-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 400.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 2226/05-05- 2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 2225/05-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 2224/05-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2223/05-05- 2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ». (Εισήγηση με α/α 2222/05-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Εισήγηση για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. αρ.πρωτ.22469/4/5/22. (Εισήγηση με α/α 2221/04-05-2022, Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 02ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 2220/03-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης Δ.Ε. Ρόδου έτους 2022». (Εισήγηση με α/α 2219/03-05-2022, Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση Πρακτικού για την Αξιολόγηση των φακέλων δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη του οριστικού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Νέου Τηλεφωνικού Κέντρου για την Δημοτική Ενότητα Ρόδου» σύμφωνα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης (αρ. 32 και 32Α του Ν. 4

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 01ου και τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Μεσαναγρού». (Εισήγηση με α/α 2217/03-05-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες για την κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 2215/03-05-2022, Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Επισκευές ελαστικών, Οχημάτων και Μηχανημάτων 2022-2023. (Εισήγηση α/α 2214/03-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Αποδοχή χρηματοδότησης πράξης “Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου”. (Εισήγηση α/α 2213/29-04-2022 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση 02ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ». (Εισήγηση με α/α 2212/29-04-2022 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων. (Εισήγηση α/α 2211/29-04-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής προσφορών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για την Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας έτους 2022. (Εισήγηση αρ. πρωτ.:7/19641/14-04-2022 Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Ανάθεση σε εξειδικευμένα επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικά Γραφεία του δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί των προδικαστικών προσφυγών της εταιρείας με την επωνυμία BRINX ΑΕ κατά του Δήμου Ρόδου ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., και δη των προδικαστικών προσφυγών με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 337/03-03-2022 και ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 447/23-03-2022. (Εισήγηση με α/α 2210/29- 04-2022 Νομικής Υπηρεσίας)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με τον Κων/νο Γιαννακού του Αριστείδη, νομικό σύμβουλο με πάγια έμμισθη εντολή, σχετικά με την από 1-9-2021 και με αριθμό κατάθεσης 180/14-9-2021 αγωγή του, που στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2209/29-04- 2022 Νομικής Υπηρεσίας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ANΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥΑΡΝΙΘΑΣ-ΠΡΟΦΥΛΙΑΣ-ΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ. (Εισήγηση με α/α 2208/28-04-2022 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022

  Έτος2022

  Θέμα

  Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Εισήγηση με α/α 2216/03-05-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προσόδων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/05/2022