Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  0
  29

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση άσκησης της από 29-04-2021 με αρ. κατ.. Ειρηνοδικείου Ρόδου 36/05-05-2021 και με αριθμό κατάθεσης Πρωτοδικείου Ρόδου 155/03-09-2021 έφεσης του Δήμου Ρόδου που στρέφεται κατά του Σπυρίδωνα Γεραβέλη του Χαραλάμπους και λοιπών τριών (3) εφεσίβλητων αλλά και της με αριθμό 08/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (ειδικής διαδικασίας περιουσιακών - εργατικών διαφορών), παροχή εντολής για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου για τη συζήτηση της έφεσης

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Αποδοχή έγκρισης υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001887 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027. (Εισήγηση με α/α 3587/24-11-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Αποδοχή έγκρισης υλοποίησης της Πράξης «Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001852 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027. (Εισήγηση με α/α 3586/24-11-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» (Εισήγηση με α/α 3585/24-11-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Αποδοχή Έγκρισης Υλοποίησης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 6001924 στο πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2021-2027 (Εισήγηση με α/α 3583/24-11-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Εξειδίκευση πίστωσης έγκρισης δαπάνης. (Εισήγηση με α/α 3578/24-11-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά, οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό Σύστημα Έξυπνης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων ενδεικτικού προϋπολογισμού 455.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (Εισήγηση με α/α 3577/23-11-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά, οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων ενδεικτικού προϋπολογισμού 515.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (Εισήγηση με α/α 3576/23-11-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά, οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό Δίκτυο αισθητήρων στα σχολικά κτήρια για έλεγχο αέρα ρύπων και ταλαντώσεις ενδεικτικού προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (Εισήγηση με α/α 3575/23-11-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά, οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προμήθεια Σύστηματος της Ενιαίας Πλατφόρμας Παρακολούθησης Smart City & Cyber Security ενδεικτικού προϋπολογισμού 352.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (Εισήγηση με α/α 3568/23-11-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά, οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό Σύστημα Τηλεφροντίδας με ρολόι και βραχιόλι ενδεικτικού προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (Εισήγηση με α/α 3567/23-11-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Εισήγηση για νομική κάλυψη πρώην υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 3560/22-11-2023 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 237130. (Εισήγηση με α/α 3559/22-11-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Εισήγηση για τον ορισμό Επιτροπών Διενέργειας και Παραλαβής για τους διαγωνισμούς του έτους 2024 που αφορούν τη Διεύθυνση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. (Εισήγηση με α/α 3558/22-11-2023 Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση άσκησης της από 29-04-2021 με αρ. κατ.. Ειρηνοδικείου Ρόδου 37/05-05-2021 και με αριθμό κατάθεσης Πρωτοδικείου Ρόδου 154/03-09-2021 έφεσης του Δήμου Ρόδου που στρέφεται κατά του Στυλιανού Πέτσικα του Εμμανουήλ και της με αριθμό 09/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (ειδικής διαδικασίας περιουσιακών - εργατικών διαφορών), παροχή εντολής για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου για τη συζήτηση της έφεσης. (Εισήγηση με α/α 3556/22-11-2023 Νομικής Υπηρεσίας, νομικού συμβούλου κ. Μιχαήλ Καραγιάννη).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση άσκησης της από 29-04-2021 με αρ. κατ.. Ειρηνοδικείου Ρόδου 38/05-05-2021 και με αριθμό κατάθεσης Πρωτοδικείου Ρόδου 153/03-09-2021 έφεσης του Δήμου Ρόδου που στρέφεται κατά του Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ και λοιπών εκατόν είκοσι δύο (122) εφεσίβλητων αλλά και της με αριθμό 11/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου (ειδικής διαδικασίας περιουσιακών - εργατικών διαφορών), παροχή εντολής για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου για τη συζήτηση της έφεσης. (Εισήγηση με α/α 3555/21-11-2023 Νομικής Υπηρεσίας, νομικού συμβούλου κ. Μιχαήλ Καραγιάννη).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 870.0000,00€ με ΦΠΑ. (Εισήγηση με α/α 3552/21-11-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση Πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023» προϋπολογισμού 960.000,00€ με ΦΠΑ (Εισήγηση με α/α 3551/21-11-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου. (Εισήγηση με α/α 3550/21-11-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου. (Εισήγηση με α/α 3549/21-11-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση Εφαρμογών του Λογισμικού των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου της εταιρίας Egritosgroup - Συνεργασία A.E.» (Εισήγηση με α/α 3548/21-11-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Διαβίβαση της Σύμβασης δωρεάς σε είδος. (Εισήγηση με α/α 3547/20-11-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Έγκριση των πρακτικών δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά , οικονομικής προσφοράς, δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων πολυμορφικών αυτοκινήτων τύπου VAN για να καλύψει τις ανάγκες του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Ρόδου μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό», ενδεικτικού προϋπολογισμού (96.840,40 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Εισήγηση με α/α 3546/20-11-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου για συμβιβασμό του Δήμου με την κ. Ευαγγελία Τζίμα. (Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/68395/17-11-2023 νομικού Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Στάγκα).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023

  Έτος2023

  Θέμα

  Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ». (Εισήγηση με α/α 3542/15-11-2023 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  27/11/2023