Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  0
  16

  Έτος2021

  Θέμα

  Νέα προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του προγράμματος “MFI SCRIPT 2 FILM WORKSHOPS” (α/α εισήγησης 1030/10-06-2021 Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  22/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 25ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  22/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Επικαιροποίηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Α’ Λ.Τ. ΛΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» (α/α εισήγησης 1048/11-06-2021 της Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  11/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αποκατάσταση λοιπών όψεων και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου» στην πρόσκληση ΑΤ06, στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» στο Μέτρο IV «Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας» του προγράμματος «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. (α/α εισήγησης 1049/11-06-2021 της Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  11/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Α) Έγκριση καθορισμού των χώρων και των τιμών των προς παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού, παραλίας, Β)Έγκριση και καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/26842/04-06-2021 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  11/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 24ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  11/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και μισθώσεων απορριμματοφόρων, (α/α εισήγησης 1034/09-06-2021 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση Μελέτης με τίτλο: "Προμήθεια Εξοπλισμού 3/Θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Παστίδας", (α/α εισήγησης 1025/06-06-2021 Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Αποδοχή όρων συμμετοχής, παραλαβή και έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης, Υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του χρηματοδοτικού Προγράμματος: Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (α/α εισήγησης 1031/09-06-2021 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, (α/α εισήγησης 1036/09-06-2021 τμήματος προϋπολογισμού & Πληροφόρησης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 23ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  09/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στα πλαίσια κατάρτισης φακέλου της Πράξης «Δράσεις ηλεκτροκίνησης Δήμου Ρόδου» για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» - Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του χρηματοδοτικού Προγράμματος: Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». (α/α εισήγησης 1029/07-06-2021 Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  07/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ». (α/α εισήγησης 908/27-05-2021 Δ/νση Προγραμματισμού & Οργάνωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  07/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 22ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  07/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έκτακτη παροχή υπηρεσίας διαμονής - διατροφής για την προστασία του πληθυσμού από τη διάδοση του COVID-19 με διαδικασία διαπραγμάτευσης. (α/α εισήγησης 1022/03-06-2021 Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  03/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 21ης Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021.

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  03/06/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση πρακτικού Ε.Π.Π.Ε. με αρ. πρωτ.: 2/25493/31-05-2021 για την εξέταση ένστασης με αρ. πρωτ. 02/22791/17-05-2021 της ένωσης εταιρειών «Ο.Τ.Ε Α.Ε- GLOBILEDM. Ε.Π.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε». επί της σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσίας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities (led). (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/23870/21-05-2021).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  31/05/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση μετακίνησης και κάλυψης δαπανών συμμετοχής, μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης και συμμετοχής αιρετών στο Επιστημονικό Συνέδριο «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην Κόρινθο, στις 2-4 Ιουλίου, 2021. (α/α εισήγησης 1004/27-05-2021 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  31/05/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Εξειδίκευση Πίστωσης δαπανών συμμετοχής, μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης και συμμετοχής στελεχών του Δήμου στο Επιστημονικό Συνέδριο «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην Κόρινθο, στις 2-4 Ιουλίου, 2021. (α/α εισήγησης 1003/27-05-2021 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  31/05/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Αίτημα για έγκριση της μετάβασης & της ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Ταρασλιά Κωνσταντίνου του Σωτηρίου – Αλέκου στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην απονομή των βραβείων TOURISM AWARDS 2021. (α/α εισήγησης 1005/27-05-2021 Διεύθυνσης Τουρισμού Δήμου Ρόδου).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  31/05/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. και του Δήμου Ρόδου με αντικείμενο: «Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (α/α εισήγησης 968/19-05-2021 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης)

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  31/05/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Παράταση της Πράξης με τίτλο “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” και ακρωνύμιο “ACUA”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020 και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2/35801/08-06-2018 Σύμβασης της εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. για την Υπηρεσία με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ». (α/α εισήγησης 973/20-05-2021 Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  31/05/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Έγκριση 02ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ» (α/α εισήγησης 963/19-05-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  31/05/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ Μαριτσών της Δ.Ε Πεταλούδων» (α/α εισήγησης 957/19-05-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  31/05/2021

  Έτος2021

  Θέμα

  Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. Ν. Ρόδου» αναδόχου «ΧΑΤZΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» , προϋπ: 300.000,00€ με ΦΠΑ. (α/α εισήγησης 956/18-05-2021 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

  Ημερομηνία Συνεδρίασης

  31/05/2021