Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου – με την υπ’ αρ. 893/2019 απόφαση – της «Αναβάθμισης συστήματος εισόδου τροχοφόρων στη Μεσαιωνική πόλη»,
2. Την με αρ. απόφαση: 046/2020, αρ. πρωτ.: 05/28.02.2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: ΨΕ42Ω1Ρ-234), που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την Είσοδο Οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη,
3. Την από 27 Μαΐου 2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την Είσοδο Οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου,
4. Το Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016,

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων που δραστηριοποιούνται εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, όπως καταθέσουν έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 στην Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο rho-med@rhodes.gr ή στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, Ιπποτών 4, τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξέταση:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τους ξενοδόχους στην οποία ενδεικτικά μπορούν να αναγράφουν:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα όσα έχω υποστηρίξει με την κατάθεση του σχετικού φακέλου μου στην Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου Δήμου Ρόδου, είναι αληθή και όντως είμαι ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας/καταλύματος στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου και αιτούμαι τη χορήγηση αδείας εισόδου στο αρ. κυκλοφορίας ………… όχημά μου καθημερινά από τις 06.00 έως και τις 08.45 το πρωί από τις πύλες εισόδου/εξόδου που θα μου υποδειχθούν, αλλά/ή και του με αρ. κυκλοφορίας …………. όχημα ιδιοκτησίας …………. με το οποίο συνεργάζομαι για την εκτέλεση αποκλειστικά και μόνο μεταφοράς επισκεπτών/τουριστών κατά την άφιξη και αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο ή τα λιμάνια της Ρόδου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι Νόμοι και η σχετική Πρόσκληση της Επιτροπής»,
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τον συμβαλλόμενο με τον ξενοδόχο στην οποία ενδεικτικά μπορούν να αναγράφουν:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα εισέρχομαι στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου αποκλειστικά και μόνο από τις πύλες εισόδου/εξόδου που θα μου υποδειχθούν και στις ώρες που θα μου υποδεικνύονται ρητά και κατηγορηματικά για την εκτέλεση μεταφοράς επιβατών κατά την άφιξη και αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο ή τα λιμάνια της Ρόδου και για καμία άλλη αιτία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι Νόμοι και η σχετική Πρόσκληση της Επιτροπής»,
3. Φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο (2),
4. Πρόσφατη έναρξη στην οποία θα φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή και των δύο (2),
5. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή/και δικύκλου και των δύο (2),
6. Ιδιωτικό συμφωνητικό (παροχής υπηρεσιών) που αφορά στη σχέση συνεργασίας ξενοδόχων και ιδιοκτητών ταξί ή άλλων οχημάτων που δύναται βάσει των Νόμων να εκτελούν μεταφορικό έργο από και προς το αεροδρόμιο ή τα λιμάνια της Ρόδου, (Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού, προς διευκόλυνση του έργου σας, μπορείτε να ζητήσετε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων) ή Σύμβαση Εργασίας και
7. Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων/καταλυμάτων υποχρεούται για την ισχύ της αδείας στην κατάθεση εγγράφως προγράμματος αφίξεων/αναχωρήσεων με ώρες και ημέρες στο email: medievalcitysupervisors@rhodes.gr και στο rho-med@rhodes.gr με παράλληλη τηλεφωνική ενημέρωση (για έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις) στο 2241038077 (εσωτ. 127) κος Χρήστος Αργυρού, δημοτικός υπάλληλος, από τις 07.00 έως και τις 15.00 και για όλο το εικοσιτετράωρο στο 2241027673.
Η Επιτροπή, διατηρεί – σε κάθε περίπτωση – το δικαίωμα ανάκλησης των αδειών όπου αυτό κριθεί αναγκαίο και λόγω μη τήρησης της δηλωθείσας διαδικασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες καλείται στο: 22410 38077 εσωτ. 127, κο Χρήστο Αργυρού.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων, Υπηρεσίας Δόμησης
και Προέδρος της Επιτροπής

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

NO COMMENTS