Πρόσκληση των ενδιαφερομένων χειροτεχνών-καλλιτεχνών για την υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση άδειας δραστηριοποίησης 2 θέσεων χειροτεχνών και 20 θέσεων ζωγράφων

0
419

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ημερομηνίες και τόπος υποβολής αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 μέχρι τις 14:00. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολής δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει. Η σχετική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση συμμετοχής θα χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του αιτούντος, Όνομα Πατρός, Αρ. Αστυνομ. Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και αρμόδια Δ.Ο.Υ., την διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση εάν υπάρχει.

2) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, ότι δεν κατέχει άλλης μορφής άδεια ή βεβαίωση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία,

3α) Για τους καλλιτέχνες, βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας. Για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρονται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τον φορέα έκδοσης της βεβαίωσης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων ιδίας δημιουργίας, οι οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

3β) Για τους χειροτέχνες, βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.) που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύστερα από επίδειξη από τον ενδιαφερόμενο της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων ιδίας δημιουργίας, οι οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

4) Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) συναφούς με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο τις άδειες, που λαμβάνονται για διετή διάρκεια.

5) Δημοτική Ενημερότητα

6) Αστυνομική Ταυτότητα ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ.

7) Κατοχή τίτλου σπουδών [τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με τις καλές τέχνες ή τη χειροτεχνία (από ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης].

8) Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας.

9) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

10) Οι τρίτεκνοι και οι δίτεκνοι, όπως επίσης και τα τέκνα τριτέκτων και διτέκτων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

11) Οι μοναδικοί κηδεμόνες μονογονεϊκής οικογένειας ή προστάτες οικογένειας (συνοδευόμενα δικαιολογητικά απόδειξης της αντίστοιχης κατηγορίας).

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο
Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, είναι αιτία απόρριψης της αίτησης.

Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

Ο Αντιδήμαρχος

Εμπορικών Δραστηριοτήτων
& Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας
Σταυρής Μιχαήλ

 

NO COMMENTS