ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΕΠΑΝΝΕΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΠΣ”Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ &ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

0
139

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα  Παρασκευή  08.09.2023 στην διαδικτυακή πύλη του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr, οι οριστικοί   πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων) για το παιδαγωγικό έτος 2023-2024, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ1374/30-05-2023 (ΑΔΑ:Ω8Λ0ΟΡΘ5-0ΚΙ)    δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του.

Οι οριστικοί  πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ: 47/2023 (ΑΔΑ: Ψ60ΗΟΡΘ5- ΦΡΚ) Απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου   και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης , λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων και εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 72 & 73/2023  αποφάσεις του Δ.Σ. (Αρ. πρακτικού 19/23).

   Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www.dopr.gr  με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το  στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις αντίστοιχες δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου  από 1/9/2023 έως  και 8/9/2023. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 και 22410-68053 .

                Ο Πρόεδρος

 

Τριάντος Γιώργος – Ευθύμιος

Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.

 

NO COMMENTS