Ματαίωση συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 9ης Νοεμβρίου 2023

0
62

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα 09 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.00
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Με αρ. πρωτοκόλλου 2/65742/02-11-2023)
ματαιώνεται λόγω σοβαρού κωλύματος του Προέδρου της.
Θα σας ενημερώσουμε με νέα πρόσκληση για την επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων
& Υπηρεσίας Δόμησης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.