Την Δευτέρα  25 Απριλίου του 2022 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη του Αγίου Γεωργίου  στην Δ.Κ. Αφάντου, στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν δέκα οχτώ (18) θέσεις υπαίθριου εμπορίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων

 

Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η  Τρίη 29 Μαρτίου του 2022 μέχρι τις 14:00, οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της Δ.Κ. Αφάντου . Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης  με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει. Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας Ν4497/2017 .
  • Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.
  • Δημοτική ενημερότητα (άρθρο 285 Κ.Δ.Κ).

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση  εμπορεύματος καθώς και επίσης και τα μέτρα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των ζητουμένων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

 

Έχει οριστεί Επιτροπή Εμποροπανηγύρεως, σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική, η οποία αποτελείται από τους συμβούλους της Τοπικής  Κοινότητας Αφάντου για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των ενστάσεων των ενδιαφερομένων, την παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους, τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασής τους και γενικά για την εν γένει διαχείριση της πανηγύρεως.

                                                                                                                   Αντιδήμαρχος Δ.Ε Αφάντου

Βασίλειος Μανέττας

NO COMMENTS