Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) έχει προχωρήσει στη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΡΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΔΙ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».
Το έργο περιλαμβάνει τρία τμήματα εκ των οποίων :
• Στο Τμήμα Α’ περιλαμβάνονται οι κατασκευαστικές εργασίες για την «Αναβάθμιση & την αντικατάσταση του εξοπλισμού ΕΕΛ Ρόδου» και έχει προϋπολογισμό 7.500.000€ (προ ΦΠΑ),
• Στο Τμήμα Β’ περιλαμβάνεται η «Λειτουργία και η Συντήρηση της Α’ Φάσης ΕΕΛ Ρόδου» και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.540.000€ (προ ΦΠΑ) και
• Στο Τμήμα Γ’ περιλαμβάνεται η «Λειτουργία και η Συντήρηση της Β’ Φάσης ΕΕΛ Ρόδου», στο σύνολό της για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.840.000,00€ (προ ΦΠΑ).
Το Τμήμα Α’ (7.500.000,00€) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ τα Τμήματα Β’ και Γ’, ως μη επιλέξιμες δαπάνες, χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΡ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13.05.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17.05.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΕΥΑΡ / Διεύθυνση Αποχέτευσης, κ. Παναγιώτης Καραβόλιας, τηλ.: +302241045365.

NO COMMENTS