Ο Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργο Τριάντος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις για χορήγηση αδειών στάθμευσης ΑΜΕΑ ή ανανέωσης θα γίνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Ερυθρού Σταυρού 12α (Παλιό Νοσοκομείο) από τις 8:00πμ έως τις 2:00μμ. Υπεύθυνοι υπάλληλοι οι: κα. Π. Μαριά από το Κέντρο Κοινότητας και οι κ.κ. Δ. Γιαννιού και Φ. Κουσουρνά από το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε για νέα άδεια είτε για ανανέωση είναι:
• Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας) με το ποσοστό αναπηρίας
• Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση ενοικίασης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
• Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ
• Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου(κάτοχος ο ίδιος ή συγγενείς α βαθμού και σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία
• Φωτοτυπία διπλώματος οδηγού
• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται:
o Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ανάπηρου
o Αν το κινητικά ανάπηρο άτομο διαμένει με συγγενή (α΄ βαθμού)
o Ότι δεν διαθέτει ο αιτών/αιτούσα θέση στάθμευσης σε πρασιά,
pilotis ή κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του.

Αφού εξεταστούν τα σχετικά με την κοινωνική υπηρεσία έγγραφα κι πληρούν τις προϋποθέσεις θα διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στο τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας για δικές τους ενέργειες.

NO COMMENTS