Ανοικτή πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ρόδου

0
261

Ρόδος, 09/09/2020
Α.Π.2/44771

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν4555/2018, ο Δήμος Ρόδου θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι συλλογικό όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που αναδεικνύει τη συμμετοχή φορέων και πολιτών στις διαδικασίες προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα:
– Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
– Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
– Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
– Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
– Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
– Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται :
Α) Οι φορείς που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Ρόδου και συγκεκριμένα :
– οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
– οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
– οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
-οι σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
– οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
– οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι
-τα τοπικά συμβούλια νέων
– οι εθελοντικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών

Β) Οι δημότες του Δήμου Ρόδου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους,

Οι φορείς ενημερώνουν το Δήμο Ρόδου για τα προτεινόμενα μέλη τους (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό) συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα φορέων επισυνάπτοντας το πρακτικό ορισμού τους από το αρμόδιο όργανο διοίκησή τους.
Οι δημότες συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία τους και την αποστέλλουν ή την προσκομίζουν στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου.
Προθεσμία Δηλώσεων – Αιτήσεων: έως τις 09/10/2020

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΜΟΤΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΦΟΡΕΑ

Δ/νση παράδοσης/αποστολής:
Δήμος Ρόδου
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Δημαρχιακό Μέγαρο
Πλ.Ελευθερίας 1 , ΤΚ 85100
Ρόδος
Τηλ. 2241361304-6

Αντώνης Β. Καμπουράκης
Δήμαρχος Ρόδου

NO COMMENTS