Γνωστοποιείται ότι σήμερα Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων με τροφεία και οι πίνακες κατάταξης αιτήσεων με ΕΣΠΑ των ενδιαφερομένων για την εγγραφή βρεφών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αφάντου του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 53209/29-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΘ06Ω1Ρ-ΣΙΚ) δημόσια πρόσκληση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Μετανάστευσης του Δήμου Ρόδου.
Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 128/2022 (ΑΔΑ:6ΦΕ4Ω1Ρ-ΝΜ9) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς–κηδεμόνες, μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr , με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής (CTRL & F και πληκτρολόγηση του Αρ. Πρωτοκόλλου της αίτησης), σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων, μπορούν να υποβληθούν εγγράφως και να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων αυτών (από 14-09-2022 έως και 16-09-2022).
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, την ανάρτηση των πινάκων των οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ρόδου.

Ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής, και Μετανάστευσης
Δήμου Ρόδου

Καρίκης Ευστράτιος

NO COMMENTS