ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ & ΕΣΠΑ για την Εγγραφή βρεφών & νηπίων στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023.

0
364

Γνωστοποιείται ότι σήμερα Τετάρτη 12 Απριλίου 2023, αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή βρεφών & νηπίων στον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023, με ΤΡΟΦΕΙΑ & ΕΣΠΑ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 12097/28-02-2023(ΑΔΑ: ΨΔΘΡΩ1Ρ-ΣΘ3) δημόσια πρόσκληση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Μετανάστευσης του Δήμου Ρόδου.

Οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 128/2022 (ΑΔΑ:6ΦΕ4Ω1Ρ-ΝΜ9) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης α) με ΤΡΟΦΕΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μορίων της κάθε αίτησης, σε συνάρτηση πάντα με τη δυναμικότητα του παιδικού σταθμού και Β) με ΕΣΠΑ, με σειρά προτεραιότητας βάσει του ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου, και των θέσεων που υπάρχουν στο σταθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς–κηδεμόνες, μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr , με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το  στάδιο υποβολής (CTRL & F και πληκτρολόγηση του Αρ. Πρωτοκόλλου της αίτησης), σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων, μπορούν να υποβληθούν εγγράφως και να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου εντός τεσσάρων  (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων αυτών (από 13-04-2023 έως και 20-04-2023).

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων μοριοδότησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία βρεφών & νηπίων στον Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής,

και Μετανάστευσης Δήμου Ρόδου

 

Καρίκης Ευστράτιος

NO COMMENTS