Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 6.8.2020 στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου , οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων)για το παιδαγωγικό έτος 2020-2021, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 723/25-5-2020 (ΑΔΑ: 9Π30ΟΡΘ5-Ρ0Α) δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του .
Οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ: 40/2020 (ΑΔΑ: 60ΝΗΟΡΘ5-7ΣΙ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης , λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων . και εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 50 & 51/2020 αποφάσεις του Δ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις αντίστοιχες δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου από την 01-09-2020 έως και 04-09-2020.
Οι κενές θέσεις θα καλύπτονται μετά από τυχόν διαγραφή νηπίων ,λαμβάνοντας υπ΄όψιν τον πίνακα επιλαχόντων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 και 2241068053 .

ΛΙΣΤΑ 2020-2021 ΜΕ ΑΡΧΙΚΑ

Ο Πρόεδρος

Τριάντος Γεώργιος – Ευθύμιος
Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.

NO COMMENTS