Τεχνική εκπαίδευση-επίδειξη αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών στον Δήμο της Ρόδου

0
231

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα 2 τεχνικές συναντήσεις-εκπαιδεύσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίση και χρήση των 5 αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών (ΑΜΚ) που εγκαταστάθηκαν στον Δήμο Ρόδου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 στο οποίο ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος.

Η προμήθεια των κομποστοποιητών αξίας 158.720€ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και εντάσσεται στο πρόγραμμα ACUA ενώ ανάδοχος της προμήθειας είναι η εταιρεία Incotech Ε.Π.Ε.

Η ενημέρωση και εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Κοτρώτσιο Θωμά (Incotech Ε.Π.Ε) και τον Δρ. Γαμβρούδη Χρήστο, υπεύθυνο του προγράμματος για τον Δήμο της Ρόδου.

Οι εκπαιδεύσεις περιλάμβαναν θεωρητική εκπαίδευση και επί τόπου δοκιμή και επίδειξη των αυτόνομων κομποστοποιητών και πραγματοποιήθηκαν στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου (ώρα 09:00-12:00) καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου (ώρα 12:00-15:00), σημεία στα οποία έχουν εγκατασταθεί δύο από τους πέντε κομποστοποιητές. Στις συναντήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των κομποστοποιητών στον Δήμο της Ρόδου. Αρμόδια υπηρεσία για τον Δήμο της Ρόδου είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Οι ΑΜΚ είναι μικρές κλειστές, φιλικές προς το περιβάλλον, ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με μηδενισμό των εκλυόμενων οσμών και των διασταλαζώντων υγρών. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητα τους σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους που έχει ήδη προμηθευτεί ο Δήμος και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στους ΑΜΚ, όπου θα έχουν πρόσβαση, με τη χρήση ειδικής κάρτας.

Στόχος του Δήμου Ρόδου είναι μεταξύ άλλων η μείωση των οργανικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους κάδους για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξοικονόμηση πόρων από τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και τα έξοδα διαχείρισης των απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημιουργία ισχυρών περιβαλλοντικών κινήτρων στους δημότες.

Οι 5 κομποστοποιητές θα επεξεργάζονται τα βιο-απόβλητα με απόλυτα βιολογικό και φυσικό τρόπο ενώ το παραγόμενο άριστης ποιότητας κομπόστ που θα δημιουργείται θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα για την κάλυψη μέρους των αναγκών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα καθώς και των χώρων πρασίνου του Δήμου.

Η εκπαίδευση ήταν συμβατική υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας Incotech Ε.Π.Ε στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας των ΑΜΚ.

NO COMMENTS