Ο Δήμος Ρόδου νομιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του Κτηματολογίου

0
161

Δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια με αρ. πρωτ. Α3δ/Γ.Π.οικ.58152/23.09.2021 (ΑΔΑ: 6Μ1Ψ465ΦΥΟ-ΛΘ2) η κοινή απόφαση των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Υγείας, με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΥ8γ/ΓΠ/174271 π.ε./12-02-2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Παραχώρηση χρήσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου στο Δήμο Ροδίων”».


Κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρα, αποφασίζεται η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΥ8γ/ΓΠ/174271 π.ε./12-02-2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Παραχώρηση χρήσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου στο Δήμο Ροδίων» ως ακολούθως:


1. Η παρ.1 αντικαθίσταται ως εξής: «Τη δωρεά κατά χρήση παραχώρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ‘’Ανδρέας Παπανδρέου’’, στο Δήμο Ρόδου, εξαιρουμένων αυτών που έχουν μέχρι σήμερα νομίμως παραχωρηθεί κατά χρήση ή κατά κυριότητα σε άλλους πλην του Δήμου φορείς, προκειμένου να στεγάσει δομές αρμοδιότητάς του»,
2. Προστίθενται παρ.1 α ως εξής: «Τη προσωρινή διάθεση προς χρήση του ισογείου και του Α΄ ορόφου της Νέας Πτέρυγας του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, στο Κτηματολόγιο Ρόδου μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών του κτηρίου που στεγάζει σήμερα την εν λόγω υπηρεσία και για περίοδο όχι μεγαλύτερη των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, για λόγους εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος»,
3. Προστίθενται παρ.1β ως εξής: «Τον Δήμο Ρόδου θα βαρύνουν όλα τα έξοδα για τη διαμόρφωση των κτηρίων και την εν γένει μεταφορά των υπηρεσιών στις παραχωρούμενες και διατιθέμενες εγκαταστάσεις, όλοι οι φόροι και τα τέλη αυτών καθώς και οι σχετικοί λογαριασμοί των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας πλην των λογαριασμών του διατιθέμενου κτηρίου της παρ.1α οι οποίοι βαρύνουν το Κτηματολόγιο Ρόδου»,
4. Η περίπτωση α της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Για οποιαδήποτε χρήση του ακινήτου αρμοδιότητας άλλων πλην του Δήμου και του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου φορέων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 815 του Αστικού Κώδικα».
Κατόπιν της έκδοσης της ανωτέρας κοινής απόφασης, ο Δήμος Ρόδου, νομιμοποιείται πλέον να προχωρήσει άμεσα στις περαιτέρω ενέργειες μεταστέγασης του Κτηματολογίου Ρόδου σε χώρους της κτηριακής εγκατάστασης του παλαιού Νοσοκομείου.


Η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνουν – καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους – να καλύψουν όλα τα έξοδα διαμόρφωσης του κτηρίου, της μεταφοράς των υπηρεσιών, καθώς και όλους τους φόρους και τέλη αυτών.


Ήδη ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, σε συνεργασία με υπηρεσιακούς και έχοντας ρητή οδηγία από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γεώργιο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, για άμεση και οριστική ολοκλήρωση όλων των κατά περίπτωση οριζόμενων διαδικασιών για τη μεταστέγαση του Κτηματολογίου και αναμένοντας την απόφαση των Υπουργείων, η οποία προσφέρει την απαραίτητη νομιμοποίηση των ενεργειών μεταφοράς του Κτηματολογίου από το Δήμο Ρόδου, ολοκλήρωσαν τα κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενα:


1. Ολοκλήρωση των κατά περίπτωση εργασιών, όπως αυτές μνημονεύονται στο με αρ. 14/2020 πρακτικό της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών για τους Αναγκαίους Χώρους Στέγασης – Καταλληλότητα του Κτηματολογίου Ρόδου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε λιγότερο από είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, χρόνος ρεκόρ για διαδικασίες Ελληνικού Δημοσίου,
2. Έκδοση/Έγκριση Πιστοποιητικού/Μελέτης Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου σε εννέα (9) ημέρες, χρόνος επίσης ρεκόρ για διαδικασίες Ελληνικού Δημοσίου,
3. Ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού του χώρου – επιπλέον των συμφωνηθέντων -σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Τσαμπίκα Κιαχαγιά – Μαγιόγλου προς διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών,
4. Παράδοση ενός πρώτου τμήματος υλικού για τις ανάγκες συσκευασίας των προς μεταφορά αρχείων την 18η Ιουνίου 2021, όπως αυτό μνημονεύεται στο έγγραφο με τίτλο: «Παράδοση Υλικού για τις ανάγκες του Κτηματολογίου Ρόδου»,
5. Οικοδομική άδεια και τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατά την κείμενη Νομοθεσία,
6. Έκδοση βεβαίωσης στατικής επάρκειας μηχανικού, καθώς και
7. Ολοκλήρωση όλων των εκθέσεων και προϋπολογισμών που απαιτούνται για την κίνηση ταχύτατα της διαδικασίας μεταφοράς του Κτηματολογίου, με την έκδοση της ανωτέρας απόφασης.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων
και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

 

 

 

 

 

 

 

NO COMMENTS