Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την Αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου

0
77

ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ, ΑΝΤ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, ΣΤ. ΔΡΑΚΟΥ
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την Αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου

Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών, η χρηματοδότηση του Έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το χρηματικό ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (16.800.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Με απόφασή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ενέταξε το Έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5162764, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής και την εκτέλεση όλων των εργασιών (οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ) για την πλήρη αποκατάσταση του Μνημείου, ώστε να είναι έτοιμο για λειτουργία ως κέντρο πολιτισμού, ανοικτό για το κοινό, με αίθουσες θεάτρου (λυρικού και πρόζας), χορού και μουσικής, αίθουσες μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, χώρους πολλαπλών χρήσεων, πωλητήριο και χώρο αναψυχής κατά τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες. Της έγκρισης του Υπουργού, προηγήθηκε η θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


Το έργο: «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» συνολικού αρχικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (17.235.000,00€), χρηματοδοτείται με το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (16.800.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€) από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) από τον Δήμο Ρόδου.


Η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος και υπηρεσιακοί της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, σε άριστη και αγαστή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και υπηρεσιακούς της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου:
1. Συγκέντρωσαν – από την ανάληψη των καθηκόντων τους – όλες τις εργασίες των μελετητών από το 2012 έως σήμερα, τις επεξεργάστηκαν, τις επικαιροποίησαν και συνέταξαν – όπου απαιτήθηκε – νέες οριστικές αιτούμενες μελέτες σε συνεργασία με εξειδικευμένους μελετητές,
2. Συνέταξαν και ολοκλήρωσαν διακόσια είκοσι δύο -222- αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή και δεκαέξι -16- κιβώτια σε έντυπη των οριστικών μελετών για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου,
3. Εξασφάλισαν την ιστορική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την 5η Νοεμβρίου 2021, από τη Ρόδο, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και Επαναλειτουργία του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» από το Υπουργείο Πολιτισμού,
4. Διαβίβασαν το σχετικό φάκελο και έλαβαν την έγκριση και τη θεώρηση των οριστικών μελετών από το Υπουργείο Πολιτισμού (υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/26447/28.02.2022 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού),
5. Συνέταξαν τα τεύχη για τη δημοπράτηση του έργου με το άρθρο 50 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του Ν.4782/2021 «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης»,
6. Συνέταξαν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης που υποβλήθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, με το οποίο εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 16.800.000,00€ για την εκτέλεση του έργου,
7. Εξασφάλισαν τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί της πληρότητας των στοιχείων του Έργου και συμβατότητας αυτού με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του,
8. Εξασφάλισαν την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών, της χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το χρηματικό ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (16.800.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
9. Συνέταξαν το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση του έργου με αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό 17.235.000,00€ από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού με το ποσό των 16.800.000,00€, για τη χρηματοδότηση και εκτέλεση του έργου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το ποσό των 400.000,00€ και από το Δήμο Ρόδου με το ποσό των 35.000,00€.
10. Εξασφάλισαν την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης από το Υπουργείο Πολιτισμού με το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 92469/03.03.2022 εισερχόμενο έγγραφο προς το Δήμο Ρόδου και με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Ρόδου (κύριος του Έργου), κατέχει τη θέση του Προέδρου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, διατηρώντας την πλήρη εποπτεία στην αποκατάσταση του Μνημείου και
11. Συνέταξαν σχετικές εισηγήσεις και ενέκριναν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου – κατά περίπτωση – του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία και έχει ήδη σταλεί προς έλεγχο και έγκριση, όπως ο Νόμος ορίζει.


Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω και κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, αυτή θα υπογραφεί από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη. Ακολούθως το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Οι οριστικές εγκεκριμένες μελέτες έχουν ήδη παραδοθεί, μαζί με τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Έργου, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

NO COMMENTS