Την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου του 2022 θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρη του Αγίου Λουκά στην Δ.Κ. Αφάντου, στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν πέντε τμήματα με συνολικά δέκα πέντε (15) θέσεις υπαίθριου εμπορίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ημερομηνία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η Δευτέρα 29 Αυγούστου του 2022 μέχρι τις 14:00, οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο της Δ.Ε.. Αφάντου. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει. Η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Βεβαίωση Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου Ετήσιας Διάρκειας Ν 4849/2021.
• Δημοτική ενημερότητα (άρθρο 285 Κ.Δ.Κ).

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος καθώς και επίσης και τα μέτρα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.
Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των ζητουμένων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της κλήρωσης.

Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.
Έχει οριστεί Επιτροπή Εμποροπανηγύρεως, σύμφωνα με τη σχετική κανονιστική, η οποία αποτελείται από τους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασής τους , των ενστάσεων των ενδιαφερομένων και γενικά για την εν γένει διαχείριση της πανηγύρεως.

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αφάντου

Βασίλειος Μανέττας

NO COMMENTS