Στη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προχώρησαν ο Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανο Ι. Δράκο.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία και γι’ αυτόν προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή στο www.rhodes.gr.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει ορισθεί η 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 05η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το έργο αφορά στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μεμονωμένων στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία. Ιδιαίτερα εστιάζει στην ανακατασκευή και οργάνωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του μνημείου και συγκεκριμένα προβλέπεται:
• Η αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου με νέους τύπου led,
• Η διευθέτηση καλωδίων σε ολόκληρη την έκταση του γηπέδου και η τοποθέτηση νέων πινάκων ασφαλείας,
• Η αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας,
• Η εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος),
• Η επισκευή και επέκταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων,
• Η εγκατάσταση σύγχρονου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και
• Η εγκατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων.
Επιπρόσθετα θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες:
• Η αποκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης,

NO COMMENTS