Είναι προϋπολογισμού 1,2 εκατ.

Β. Βαγιανάκης: «Το έργο θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού»

Στη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή κρηπιδωμάτων στη θέση Πέταλο» του Λιμένα Σύμης, προχωρά το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.

Το έργο, προϋπολογισμού 1.235.000,00 €, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Περιφερειακών Λιμένων» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Με την κατασκευή του έργου θα μπορούν να πρυμνοδετούν τα μεγάλα ημερόπλοια, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η διαπλάτυνση στο σημείο της εισόδου προς το νέο λιμάνι, που θα επιτρέψει την πρόσδεση 10 επιπλέον, τουλάχιστον, σκαφών και θα διευκολύνει τη μεταφορά σκαφών που ανελκύονται – καθελκύονται με τρέιλερ, ώστε να κλείσει η υφιστάμενη ράμπα στο Γιαλό.

«Είναι έργο που θα βοηθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού και θα εξυπηρετήσει τις ήδη υπάρχουσες ανάγκες προς όφελος τόσο των επισκεπτών, όσο και των κατοίκων» δήλωσε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Βασίλης Βαγιανάκης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) συνολικά ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η Μαρτίου

2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.