Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου είναι οι εξής:

  1. Τμήμα ΚΕΠ Γενναδίου
  2. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων
  3. Τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
22440 43000