Γνωστοποιείται ότι σήμερα Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου, οι οριστικοί πίνακες
αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων με τροφεία και οι πίνακες κατάταξης αιτήσεων με ΕΣΠΑ των ενδιαφερομένων για την εγγραφή
βρεφών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αφάντου του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην
υπ’ αριθ. 53209/29-08-2022 (ΑΔΑ:ΨΘ06Ω1Ρ-ΣΙΚ) δημόσια πρόσκληση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Μετανάστευσης του
Δήμου Ρόδου.
Οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 128/2022 (ΑΔΑ:6ΦΕ4Ω1Ρ-ΝΜ9)
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού
συστήματος μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων
και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς–κηδεμόνες, μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου
http://www.rhodes.gr , με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής (CTRL & F και πληκτρολόγηση
του Αρ. Πρωτοκόλλου της αίτησης), σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.
Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι/ες με βάση τους οριστικούς πίνακες, οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και μόνο με τον Δημοτικό
Παιδικό Σταθμό Αφάντου, από 19-09-2022 έως 23-09-2022 από τις 8:30 έως 13:30 καθημερινά, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες
οδηγίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του τέκνου τους στον
παιδικό σταθμό και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους πίνακες κατάταξης.

Ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής,
και Μετανάστευσης
Δήμου Ρόδου
Καρίκης Ευστράτιος

NO COMMENTS