Τμήμα Τακτοποιήσεων – Απαλλοτριώσεων Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Τακτοποιήσεων – Απαλλοτριώσεων είναι οι εξής:

  1. Η κτηματογράφηση και η σύνταξη  πράξεων  εφαρμογής.
  2. Η επίβλεψη και κύρωση μελετών πράξεων εφαρμογής.
  3. Οι πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.
  4. Διαχείριση κυρωμένων πράξεων εφαρμογής (επιβολή εισφοράς – διορθωτικές πράξεις).
  5. Μελέτη και Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών.
  6. Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
  7. Η διαδικασία  απαλλοτρίωσης ή κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, της εκτέλεσης δημοσίων έργων Οδοποιΐας, δημοσίων κτιριακών έργων, κλπ,  σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
  8. Η οριοθέτηση ρεμάτων και ο καθορισμός ζωνών απαλλοτρίωσης σε συνεργασία με την Δι-εύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
 Τμηματάρχης: ΡΟΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2241364690
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: taktapa@rhodes.gr,