ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την πράξη η επλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 567.900,00 € και το ποσό των 41.100,00 € από ίδιους πόρους . Η παρούσα πράξη αφορά στην βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων των κοινοτήτων Δι-μυλιάς, Ελεούσας, Πλατανίων, Απολλώνων και Σαλάκου. Οι αγροτικοί δρόμοι εξυπηρετούν τις περιοχές αυτές αλλά παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα, τα οποία με την υλοποίηση της μελέτης θα εξαλειφθούν.
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: Χωματουργικά, Κατασκευή τεχνικών, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά

Σχετικά άρθρα