ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πράξη έχει ως στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών ο οποίος δημιουργήθηκε την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Ο Ξενώνας Φιλοξενίας αποτελεί υπηρεσίες πρώτης γραµµής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άµεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύµατα έµφυλης βίας. Στόχος του είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. ∆ιευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νοµική συµβουλευτική, µε την παραποµπή στα Συµβουλευτικά Κέντρα.

Σχετικά άρθρα