ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΚΗΦΗ στην περιοχή Κοσκινού του ∆ήµου Ρόδου λειτουργεί από το 2003. Στόχος του κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας σε ηλικιωµένα άτοµα µη δυνάµενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.
Το ΚΗΦΗ του ∆ήµου Ρόδου είναι δυναµικότητας 15 ατόµων και λειτουργεί 12 µήνες το χρόνο. Το προσωπικό που απασχολείται είναι συνολικά 6 άτομα, 4 άτομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και2 εξωτερικοί συνεργάτες (ιατρός παθολόγος και φυσικοθεραπευτής).

Σχετικά άρθρα