ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην επανάχρηση της νέας πενταόροφης πτέρυγας του παλαιού Νοσοκομείου (συνολ. εμβαδού 4.176,17 m2), για την μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης αποκατάστασης και επανάχρησης ανενεργών κτιρίων που αποτελούν το κτιριακό δυναμικό του Δήμου Ρόδου, με στόχο την πλήρη ανάδειξη και τη λειτουργική επανένταξή τους στον αστικό ιστό. Αντικείμενο τηςπράξης είναι οι απαιτούμενες επεμβάσεις επισκευής, διαρρύθμισης και ανακαίνισης για τη δομική αποκατάσταση και τη λειτουργική
προσαρμογή του κτηρίου και συγκεκριμένα των δύο τελευταίων ορόφων, του Γ’ και του Δ’. Στο κτίριο προβλέπονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων, αποκατάστασης των όψεων και του περιβάλλοντα χώρου. Η πράξη περιλαμβάνει και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τα γραφεία, τα σαλόνια αναμονής και τις αίθουσες συσκέψεων-συνεδριάσεων σε κάθε όροφο, καθώς και τις αίθουσες αρχείων στο ισόγειο για την κάλυψη αναγκών σε αρχειοθέτηση όλων των υπηρεσιών σε έντυπη μορφή.

Σχετικά άρθρα