Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ημερομηνίες και τόπος υποβολής αιτήσεων
Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται άδεια για κάθε συμμετέχοντα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 μέχρι τις 14:00. Οι δε αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολής δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει. Η σχετική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας για συμμετοχή σε εμποροπανήγυρεις.
– Άδεια λαϊκής αγοράς για βιομηχανικά και ανθοκομικά είδη
– Άδεια πλανοδίου εμπορίου
– Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη
– Δημοτική ενημερότητα ( άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)
– Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων του Δήμου Ρόδου και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού
1) Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται μία (1) θέση τεσσάρων (4) τετραγωνικών μέτρων και το είδος προς πώληση εμπορεύματος
2) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
3) Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο
4) Η μη προσκόμιση μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της κλήρωσης.
Σημειώνεται ότι το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου καταβάλλεται πριν από την έκδοση της σχετικής άδειας.

Ο Αντιδήμαρχος
Μιχαήλ ΣΤΑΥΡΗΣ

NO COMMENTS