Διεύθυνση Τουρισμού

Προϊστάμενος

 Τμηματάρχης:
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 35240
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tourism@rhodes.gr

 

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τουρισμού είναι αρμόδια για σχεδιασμό και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης του τουρισμού στον Δήμο και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
 Τμηματάρχης: ΧΑΤΖΙΚΟΣ Κωνσταντίνος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 35945
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: touristinfo@rhodes.gr, touristinfooldtown@rhodes.gr
touristinfofaliraki@rhodes.gr
touristinfoport@rhodes.gr
kxatzikos@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης είναι οι εξής:

  1. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας-Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και τους σχετικούς με τον τουρισμό φορείς του νησιού (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).
  2. Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την προβολή του Δήμου μέσω ιστοσελίδας.
  3. Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
  4. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων γραφείων τουριστικής πληροφόρησης
 Τμηματάρχης: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ειρήνη
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 35240
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: touristdevelopment@rhodes.gr,
tourism@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού είναι οι εξής:

  1. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
  2. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
  3. Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία, κλπ.).
  4. Μεριμνά για τον προγραμματισμό και συντονισμό των δράσεων τουρισμού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
  5. Οργανώνει και υλοποιεί δράσεις κι εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προβολή του νησιού και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες σε συνεργασία με το Τμήμα Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης και το Τμήμα Επικοινωνίας-Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, όπου χρειάζεται.Ενημερώνει τους επιχειρηματίες για προγράμματα σχετικά με τον τουρισμό.
  6. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση, τα Τμήματά της και την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κλπ).

Το Γραφείο Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού μεριμνά για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αξιοποιώντας τις δημοτικές υποδομές και οργανώνει προγράμματα δράσης για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο συνεδριακός, ο θαλάσσιος, αθλητικός, κλπ. για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.