Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Προϊστάμενος

 Διευθυντής: ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 22345, 22410 30903
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dperivallontos@rhodes.gr

 

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
 Τμηματάρχης: ΓΕΡΑΒΕΛΗΣ Σπυρίδων
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 30903
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sgeravelis@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Μελετών, Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου είναι οι εξής:

 1. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 2. Μεριμνά για τη σύνταξη των μελετών και την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων του Τμήματος.
 3. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα, κλπ.)
 4. Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία των Φυτωρίων του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
 5. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 6. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα, κλπ).
 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 8. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 9. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.
 10. Συντάσσει μελέτες και επιβλέπει την εκτέλεση έργων καταπολέμησης παρασίτων, εντόμων κ.λ.π. Μεριμνά για την απεντόμωση και ψεκασμό κοινοχρήστων χώρων, σχολείων, βόθρων, αποχετευτικών φρεατίων και υπονόμων και γενικά οποιουδήποτε χώρου με ειδικό γι’ αυτό συνεργείο.
 11. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
 Τμηματάρχης: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Ποθητός
 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22410 34444
 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pstamatiadis@rhodes.gr

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Περιβάλλοντος είναι οι εξής:

 1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
 2. Μεριμνά για την προστασία των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 3. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 4. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:
 1. Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
 2. Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
 3. Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
 4. Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 Ν2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολεοδομίας και την υπηρεσία Φυσικών πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας.

Επίσης μεριμνά για:

 1. Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).
 2. Την έρευνα περιβαλλοντικών προγραμμάτων (Εθνικών κι Ευρωπαϊκών) και τη σύνταξη προτάσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού.
 3. Την μελέτη και τον σχεδιασμό περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
 4. Την έρευνα καινοτόμων περιβαλλοντικών δράσεων (σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο) και σύνταξη προτάσεων υλοποίησής τους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού.
 5. Την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 6. Την συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσία για περιβαλλοντικά θέματα με άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 7. Την παρακολούθηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 8. Την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.
 9. Την προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ανακύκλωσης κλπ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
 10. Την εκπόνηση εκθέσεων περιβαλλοντικών δεδομένων του Δήμου.
 11. Την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων του Δήμου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών.
 12. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 13. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τα Τμήματά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).